Dir. 2008:111

Tilläggsdirektiv till Hyreslagsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Hyreslagsutredningen

(Ju 2007:1)

Dir.

2008:111

Beslut vid regeringssammanträde den 25 september 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juli 2006 gav

ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att se över

reglerna i 12 kap.jordabalken (hyreslagen) och vissa frågor i

den hyresrättsliga lagstiftningen i övrigt (dir. 2006:85).

Utredningen har antagit namnet Hyreslagsutredningen (Ju

2007:1).

Utredningen har lämnat delbetänkandet Frågor om hyra och

bostadsrätt (SOU 2008:47). Den återstående delen av upp-

draget, som avser en modernisering av hyreslagen, skulle enligt

de ursprungliga direktiven redovisas senast den 1 september

2008. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2007:9) förlängdes utred-

ningstiden till och med den 1 november 2008.

Med ändring av den senast beslutade tiden ska utredningen

slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2009.

(Justitiedepartementet)