Dir. 2008:126

Tilläggsdirektiv till Skatteförfarande-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Skatteförfarande-

utredningen (Fi 2005:10)

Dir.

2008:126

Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 december 2005 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade för-

faranderegler på såväl det direkta som det indirekta beskatt-

ningsområdet (dir. 2005:129). Uppdraget omfattar dock inte

sådan skatt som ska tas ut enligt mervärdesskattelagen

(1994:200) vid import av varor eller punktskatt och som ska

betalas till Tullverket. Fastighetstaxeringen omfattas inte heller.

Utredningen har antagit namnet Skatteförfarandeutredningen.

Utredningen har i ett delbetänkande i oktober 2006, Tyst

godkännande – ett nytt sätt att deklarera (SOU 2006:89),

redovisat ett förenklat deklarationssystem.

Den 6 december 2007 beslutade regeringen om tilläggsdirek-

tiv till utredningen (dir. 2007:165). Utredaren fick då – utöver

vad som angavs i de ursprungliga kommittédirektiven – i

uppgift att undersöka och använda sig av de möjligheter som

finns att inom ramen för regelsystemet göra förenklingar och

därigenom minska den administrativa bördan för de

skattskyldiga. Utredaren ska också utvärdera och analysera

tillämpningen av regelverket för skatte- och tulltillägg efter lag-

ändringarna år 2003 och, med utgångspunkt i en sådan

genomgång av tillämpningen av reglerna, undersöka om det

finns skäl att ytterligare justera bestämmelserna om skatte- och

tulltillägg i syfte att förstärka rättssäkerhetsaspekterna.

Utredaren ska dessutom utreda om det bör införas en möjlighet

för staten att kräva skadestånd i de fall någon annan än den

2

skattskyldige, normalt en juridisk person, tillskansat sig medel

genom skattebrott eller om problemet ska lösas på något annat

sätt. Utredaren ska också lämna förslag till hur den valda

lösningen ska författningsregleras.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober

2008 med undantag för de delar som rör en eventuell justering

av bestämmelserna om skatte- och tulltillägg samt skadestånd i

samband med skattebrott. Dessa delar av uppdraget ska utreda-

ren redovisa i ett slutbetänkande senast den 1 december 2008.

I en skrivelse den 30 september 2008 hemställer utredaren

om förlängd utredningstid på så sätt att uppdraget får redovisas

i ett slutbetänkande senast den 31 maj 2009. Skälet för detta är

att det, på grund av utredningsarbetets mycket stora omfattning,

inte är möjligt att redovisa uppdraget inom de tider som angetts

i tilläggsdirektivet.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska i stället redovisa sitt

uppdrag i ett slutbetänkande senast den 31 maj 2009.

(Finansdepartementet)