Dir. 2008:133

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av alkohollagen (S 2007:11)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av alkohollagen (S 2007:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 oktober 2008

Förlängning av utredningstiden

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 september 2007 tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av alkohollagen (dir. 2007:127). Uppdraget i den del det avsåg frågan om tillåtande av import av spritdrycker, vin och starköl samt frågan om s.k. indirekt reklam i 4 kap. 11 b § andra stycket alkohollagen skulle redovisas senast den 30 december 2007. Denna del av uppdraget har redovisats genom att utredningen den 28 december 2007 överlämnade delbetänkandet Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (SOU 2007:113). I övrigt skulle uppdraget redovisas senast den 30 december 2008.

Regeringen beslutar att kommitténs uppdrag ska förlängas på så sätt att redovisning ska ske senast den 28 februari 2009.