Dir. 2008:137

Inrättande av Signalspaningsnämnden

Kommittédirektiv

Inrättande av Signalspaningsnämnden

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Signalspaningsnämnden, med uppgift att ansvara för tillståndsgivning enligt 5 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar nödvändiga beslut. Utredaren ska bl.a. besluta om nämndens närmare organisation och bemanning. Den nya nämnden ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009.

Bakgrund

Riksdagen antog den 18 juni 2008 lagen (2008:717) om signalspaning (prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266). Lagen föreskriver att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet endast får ske i de fall regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet närmare bestämt inriktningen av signalspaningen. För en myndighets närmare inriktning av signalspaning krävs tillstånd, om inte inriktningen har angetts av regeringen eller Regeringskansliet. Tillstånd lämnas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Signalspaningsnämnden ska ansvara för prövningen av tillstånd till signalspaning fram till dess att den av regeringen aviserade domstolen inrättas. Detta kommer att ske senast i

samband med att signalspaning mot signaler i tråd blir möjligt, vilket enligt riksdagens beslut äger rum den 1 oktober 2009.

Uppdraget

En särskild utredare ska svara för det förberedelsearbete som behövs för att den nya nämndmyndigheten, Signalspaningsnämnden, ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009. Signalspaningsnämnden ska ansvara för tillståndsgivning enligt 5 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Utredaren ska senast den 15 december 2008 lämna förslag till verksamhetsplan samt budgetunderlag för 2009.

Utredaren ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid utarbetandet av regleringsbrev för 2009.

Utredaren ska förbereda uppbyggnaden av nämnden och ska i det sammanhanget ingå nödvändiga avtal för nämndens räkning. Utredaren ska bedöma vilken kompetens som är nödvändig för nämndens verksamhet, besluta om bemanning av nämndens kansli och i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Utredaren ska utarbeta lämplig organisation och lämpliga arbetsformer för verksamheten samt utarbeta en arbetsordning och en arkivplan för nämnden.

En utgångspunkt för frågan om lokalisering av nämnden är att den ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. En annan utgångspunkt är att den inte ska lokaliseras tillsammans med Försvarets underrättelsenämnd.

Utredaren ska hyra eller planera för förhyrning av lämpliga lokaler. Vidare ska utredaren förbereda för anskaffandet av administrativa system för ekonomistyrning, diarieföring m.m. samt förbereda nämnden för anslutning till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren ska undersöka möjligheten att samutnyttja administrativa system och servicefunktioner hos andra statliga myndigheter.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Utredaren ska i den utsträckning som är nödvändigt samråda med berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska även samråda med Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket och Statens pensionsverk.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem möjlighet att framföra synpunkter.

Det står utredaren fritt att lämna även andra förslag som utredaren finner behov av för nämndens verksamhet.

Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar nödvändiga beslut (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06). När det behövs ska åtgärder, såsom t.ex. tecknande av avtal, förses med förbehåll att riksdagen fattar nödvändiga beslut.

Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 31 december 2008.

(Försvarsdepartementet)