Dir. 2008:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

omreglering av apoteksmarknaden

Dir.

2008:14

Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Bakgrund och sammanfattning av uppdraget

Den 21 december 2006 fick en särskild utredare i uppdrag att

bl.a. lämna förslag som möjliggör för andra än Apoteket AB att

distribuera godkända läkemedel och prövningsläkemedel till

den slutna vården samt driva sjukhusapotek (dir. 2006:136).

Utredaren har redovisat sitt uppdrag i delbetänkandet Sjuk-

husens läkemedelförsörjning (SOU 2007:53).

Utredaren har vidare fått i uppdrag att analysera och lämna

förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB

att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läke-

medel. Utredaren har redovisat sitt uppdrag i huvudbetänkandet

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4).

Enligt regeringens bemyndigande har utredaren också fått i

uppdrag att lämna förslag som gör försäljning av ett begränsat

sortiment receptfria läkemedel möjlig på andra platser än på

apotek. Uppdraget ska i denna andra del redovisas senast den 1

april 2008.

Utredningen har antagit namnet Apoteksmarknadsutred-

ningen (S2006:08).

Utredaren ska, utöver vad som omfattas av redan givna

direktiv, ytterligare analysera vilka effekter ur ett integritets-

perspektiv som kan bli följden av att fler apoteksaktörer får till-

gång till de register som för närvarande hanteras av Apoteket

AB. Utredaren ska vidare lämna förslag som säkerställer att den

personliga integriteten skyddas samtidigt som en hög patient-

2

säkerhet upprätthålls. Utredaren ska också överväga hur apo-

tekens interna hantering av personuppgifter ska regleras och

lämna förslag på hur handeln med djurläkemedel ska vara regle-

rad.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar

som krävs.

Utredaren ska redovisa registeruppdraget senast den 14 mars

2008. Förslag på hur handeln med djurläkemedel ska regleras

ska redovisas senast den 30 april 2008.

Tilläggsuppdraget

Register

Enligt utredarens förslag i huvudbetänkandet av Apoteksmark-

nadsutredningen (SOU 2008:4) ska ett särskilt bolag, Apo-

tekens Servicebolag AB, överta personuppgiftsansvaret för de

olika register som Apoteket AB har i dag. För att alla apoteks-

aktörer i framtiden ska få tillgång till uppgifterna i olika register

bör de lagras centralt hos en aktör som ansvarar för uppgifts-

samlingarna. Utredarens förslag avseende IT-infrastrukturen

innebär att känsliga personuppgifter om bl.a. vilka läkemedel

som har förskrivits för enskilda individer kommer att hanteras

av flera apoteksaktörer. I syfte att skydda känsliga personupp-

gifter efter omregleringen ska utredaren ytterligare analysera de

risker som kan uppkomma vid hanteringen av uppgifterna och

föreslå åtgärder som motverkar de risker som analysen påvisar.

Analysen och förslagen ska samtidigt beakta apoteksak-

törernas behov av ändamålsenliga rutiner vid hantering av de

personuppgifter som förekommer i registren samt att patient-

säkerheten upprätthålls.

Utredaren ska även överväga om en särskild registerlag för

apoteken och/eller andra författningsändringar krävs för att

säkerställa att den personliga integriteten skyddas.

3

Djurläkemedel

Uppdraget att lämna förslag på hur handeln med djurläkemedel

ska vara organiserad ingår i utredarens tidigare uppdrag även

om djurläkemedlen inte nämns specifikt i dir. 2006:136. Upp-

draget skulle redovisats senast den 31 december 2007. På grund

av uppdragets omfattning och den begränsade tid som stått till

utredarens förfogande bör utredaren få förlängd tid för att redo-

visa detta uppdrag.

Övriga frågor

Utredaren ska lämna de författningsförslag som bedöms vara

nödvändiga.

Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt det som anges

Utredaren ska samråda med Datainspektionen, Statens jord-

bruksverk och andra berörda myndigheter och organisationer.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska redovisa uppdraget avseende register senast den

14 mars 2008. Förslag på hur handeln med djurläkemedel ska

regleras ska redovisas senast den 30 april 2008.

(Socialdepartementet)