Dir. 2008:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

anslutning av anläggningar för förnybar

elproduktion m.m. till elnätet (N 2007:02)

Dir.

2008:15

Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2008

Förlängd tid för att redovisa uppdrag

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs till den 29 februari

2008.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 1 februari 2007 att bemyndiga chefen

för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med

uppdrag att se över regelverket för anslutning av förnybara

energikällor till elnätet och komma med förslag om förändring i

den mån det anses nödvändigt. Utredaren ska göra följande:

• Utvärdera om det nuvarande regelverket för förnybar

elproduktion skapar hinder för en storskalig utveckling

och utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

Bedöms förändringar av regelverket krävas ska

utredaren lämna sådana förslag.

• Lämna förslag till hur nuvarande reducerade nätavgift

för mindre elproduktionsanläggningar enligt 4 kap. 10 §

ellagen (1997:857) kan ersättas av enhetliga principer

för bestämmandet av nätavgifter för produktions-

anläggningar. Utredaren ska också undersöka behovet

av och lämna förslag till eventuella övergångs-

2

bestämmelser avseende nätavgifter för befintliga

anläggningar färdigställda före den 1 januari 2007.

• Kartlägga förekomsten av små produktionsanläggningar

för förnybar el i Sverige och bedöma sådana

anläggningars framtida utveckling.

• Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i

övrigt som krävs för att ett undantag från nuvarande

krav på timvis mätning, beräkning och rapportering för

inmatning av el från små anläggningar för förnybar

elproduktion ska kunna införas.

• Lämna förslag till generella, icke diskriminerande rikt-

linjer enligt vilka ersättning kan bestämmas vid

inmatning av el från mindre elproduktionsanläggningar.

Enligt direktiven för Utredningen om anslutning av

anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet ska

utredaren rapportera sitt uppdrag senast den 1 januari 2008.

Utredaren har inkommit till regeringen med en begäran om

förlängd utredningstid. Skälet för utredarens begäran är att

Utredningen om reglering av elnätstariffer m.m. (M 2006:03)

lämnade sitt delbetänkande i december 2007, vilket behöver

beaktas i utredarens rapport.

Mot denna bakgrund bör tiden för att redovisa uppdraget

förlängas till den 29 februari 2008.

(Näringsdepartementet)