Dir. 2008:18

Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Kommittédirektiv

Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 juli 2008 ansvara för avvecklingen av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av förslag i tilläggsbudgetproposition för 2008. Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 1 mars 2008 i samarbete med Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen förbereda avvecklingen så att myndigheterna kan läggas ned den 30 juni 2008.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska övertas av den nya myndigheten.

Bakgrund

Mot bakgrund av regeringens ambition att begränsa antalet myndigheter och eftersträva en effektivare statsförvaltning, har frågan väckts om möjligheten att lägga samman Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen med bibehållande av myndigheternas respektive verksamheter.

De båda myndigheterna har flera beröringspunkter och förmodas därför kunna sammanföras så att effektiviteten kan öka och resurs- och verksamhetsmässiga fördelar uppstå.

Regeringen anger i budgetpropositionen för 2008 att en ny myndighet bör inrättas med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet och att Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen bör läggas ned (prop. 2007/08:1 utg.omr. 20).

Regeringen beslutade den 19 september 2007 om kommittédirektiv (dir. 2007:135) för inrättande av en ny myndighet med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet. Av direktiven framgår att den nya myndigheten ska ta över Strålskyddsinstitutets och Kärnkraftinspektionens uppgifter enligt nuvarande instruktioner. Vidare framgår att den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Uppdraget

Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen ska läggas ned den 30 juni 2008. Utredaren ska fr.o.m. den 1 juli 2008 och tills vidare ansvara för att genomföra avvecklingen av myndigheterna. Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 1 mars 2008 förbereda avvecklingen i samarbete med Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen.

Ansvaret för avvecklingen ligger t.o.m. den 30 juni 2008 hos Strålskyddsinstitutet respektive Kärnkraftinspektionen. Utredaren ska dock redan före den 1 juli 2008 ha arbetsgivaransvaret för den personal som sägs upp från Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftinspektionen och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till den nya myndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av den nya myndigheten. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

I uppdraget ingår att

  • utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen,
  • ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
  • hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
  • fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna annan acceptabel lösning i enskilda fall,
  • utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet,
  • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal, samt
  • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Utredaren ska samråda med Organisationskommittén för strålsäkerhet (M 2007:05).

Utredaren ska lämna en avvecklingsplan till regeringen senast den 30 april 2008. Vidare ska utredaren lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider, inklusive budget för 2009 för avvecklingen, senast den 1 juli 2008.

Utredaren ska den 31 december 2008 lämna en delrapport och senast den 1 september 2009 lämna en slutrapport till regeringen.

(Miljödepartementet)