Dir. 2008:99

Förberedelser inför ett överförande av

Kommittédirektiv

Förberedelser inför ett överförande av

Banverkets enhet Banverket Projektering och

Vägverkets enhet Vägverket Konsult till ett

av staten helägt aktiebolag

Dir.

2008:99

Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att påbörja förbere-

delserna för att, efter beslut av riksdagen, genomföra ett över-

förande av verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Pro-

jektering och Vägverkets enhet Vägverket Konsult till ett av

staten helägt aktiebolag. Arbetet ska slutredovisas senast den 30

juni 2009.

Bakgrund

Regeringen utsåg i maj 2007 en särskild utredare med uppdrag

att utreda förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter

vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform (bolagisering)

samt bedöma lämpligheten i detta. Uppdraget redovisades i

betänkandet Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet –

förslag om att bolagisera vissa konsult- och entrepre-

nadverksamheter i Banverket och Vägverket (SOU 2007:78) i

oktober 2007. Utredaren föreslog i betänkandet en sambolagise-

ring av Banverket Projektering och Vägverket Konsult per den

1 januari 2009. Betänkandet har remissbehandlats. En bred

majoritet av de remissinstanser som yttrat sig om förslaget att

bolagisera har tillstyrkt förslaget.

Banverket Projektering och Vägverket Konsult, deras nu-

varande verksamheter inom ramen för Banverket och

2

Vägverket, liksom marknadssituationen för konsulter på väg-

och järnvägsområdet är utförligt beskrivet i betänkandet. Ett

sambolagiserat konsultbolag uppfyller alla de kriterier som

regering och riksdag tidigare fastslagit för när en affärsverk-

samhet inom en myndighet kan bedömas aktuell för bolagise-

ring (prop. 1992/93:100 bil. 1, bet. 1992/93:FiU10 och FiU20,

rskr. 1992/93:189). Konkurrensförhållandena på marknaden

bedöms också förbättras efter en bolagisering, vilket i sin tur

kan förväntas medföra ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Regeringen har för avsikt att i en proposition i september

2008 föreslå bland annat en bolagisering av Banverket Projekte-

ring och Vägverket Konsult. Regeringens skäl för detta är

följande:

Med en bolagisering ökar förutsättningarna för konkurrens-

neutralitet på marknaden och grunden för misstankar om kors-

subventionering elimineras. Med en bättre fungerande marknad

ökar kraven på utveckling av effektivitet och produktivitet i

verksamheten, vilket kommer samhället till del i form av lägre

priser och högre kvalitet. Från förvaltningspolitisk utgångs-

punkt saknas skäl att bedriva verksamheten i myndighetsform.

Bolagsformen är mer ändamålsenlig. Som tidigare nämnts upp-

fyller verksamheten också samtliga kriterier som riksdag och

regering tidigare ställt upp för när en affärsverksamhet inom en

myndighet kan bedömas aktuell för ombildning till aktiebolags-

form. En bolagisering medför också förbättrade förutsättningar

för verksamheten att utvecklas.

Arbetet med de första förberedelserna bör påbörjas snarast

för att säkra konsultbolagens stora tillgång, nämligen persona-

len samt göra osäkerhetsperioden om hur sammanslagningen

kommer att genomföras, vilka som blir ny VD och lednings-

grupp m.m. så kort som möjligt.

T

F

T

ram till att bolagiseringen genomförs är Banverkets

respektive Vägverkets generaldirektör ytterst ansvariga för den

pågående verksamhet som bedrivs av Banverket Projektering

och Vägverket Konsult.

Den särskilde utredarens arbete bör påbörjas snarast och

sedan drivas parallellt med riksdagens behandling av frågan. De

förslag som utredaren lämnar kommer att kunna genomföras

3

endast under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens

förslag i den kommande propositionen om bolagisering av

Banverket Projektering och Vägverket Konsult.

Uppdraget

Den särskilde utredaren ska påbörja, och efter beslut från

riksdagen, genomföra alla nödvändiga formella och praktiska

förberedelser för att överföra verksamheten vid Banverkets en-

het Banverket Projektering och Vägverkets enhet Vägverket

Konsult till ett av staten helägt bolag. Målsättningen är att det

nya bolaget ska kunna ta över verksamheten så snart det är

möjligt vid/runt årsskiftet 2008/09.

De förslag på förberedelser som utredningen presenterat i

betänkandet Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet

(SOU 2007:78, sidorna 131–141) och regeringens förslag i den

kommande bolagiseringspropositionen ska vara utgångspunkt

för utredarens arbete. På sidorna 131–141 i betänkandet inven-

teras de områden som behöver förberedas.

Utredaren ska

− hantera samtliga övergångsfrågor bland annat vad gäller

lokalisering, lokaler, ekonomi- och lönesystem, IT-

system, personal och pensioner, kunder och leveran-

törer. Därvid ska miljö och klimataspekterna beaktas.

Utredaren ska särskilt

− ta fram ett förslag till överlåtelseavtal mellan staten och

bolaget,

− ta fram förslag till blivande VD för bolaget,

− ta fram förslag till arbetsordning för styrelsen,

− i samråd med generaldirektörerna för Banverket och

Vägverket ta fram förslag till övergångsreglering vad

gäller ansvarsfördelning mellan bolaget och Banverket

respektive Vägverket när det gäller pågående arbeten,

garantiåtaganden m.m.,

− ta fram en uppdatering av den befintliga finansiella

värderingen av verksamheten vid konsultenheterna

4

inför ett överförandet av verksamheterna till bolaget för

att säkerställa ett korrekt marknadsvärde,

− ta fram de analyser som krävs för att fastställa att över-

föring av tillgångar och skulder till bolaget är i överens-

stämmelse med EG:s statsstödsregler och den s.k.

marknadsekonomiska investerarprincipen.

Utredaren ska i samråd med och tillsammans med blivande

VD:

− företräda bolaget vid förhandlingar med företrädare för

Regeringskansliet angående överlåtelseavtalet mellan

staten och bolaget,

− ta fram förslag till en lämplig organisationsstruktur,

− rekrytera bolagets blivande ledningsgrupp,

− ta fram förslag till namn och bolagsordning för bolaget,

− ta fram förslag till konsoliderad affärsplan, ekonomiska

mål, konsoliderad redovisning och nyckeltal för bo-

laget,

− förbereda upphandling av bank- och försäkringsavtal,

samt förbereda förslag till finanspolicy,

− fatta beslut om arbetsgivarorganisation för bolaget och

företräda detsamma vid förhandlingar om kollektiv-

avtal,

− erbjuda anställning i bolaget för personal inom de

bägge konsultenheterna och i samband därmed före-

träda bolaget vid förhandlingar med arbetstagarorgani-

sationerna,

− anskaffa lokaler och utrustning, samt IT-system,

− kontakta konsultenheternas avtalspartner och förbereda

partsbyte till bolaget,

− träffa överenskommelse med Banverket, Vägverket och

Riksarkivet angående bolagets tillgång till Banverket

Projekterings och Vägverket Konsults arkiv.

Under arbetet ska utredaren samråda med och informera

generaldirektören i Banverket respektive Vägverket.

Utredaren ska kontinuerligt rapportera till och samråda med

företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i den

utsträckning dessa bestämmer.

5

Berörda centrala arbetstagarorganisationer ska informeras

under arbetets gång och ges möjlighet att framföra synpunkter.

Alla åtgärder som utredaren vidtar ska vara villkorade av

riksdagens godkännande av propositionen om bolagisering av

Banverket Projektering och Vägverket Konsult.

Myndigheterna ska lämna utredaren det underlag som

utredaren begär.

Regeringen kan komma att ge utredaren tilläggsdirektiv an-

gående möjlig samverkan med Swedish National Road

Consulting AB (SweRoad).

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2009.

(Näringsdepartementet)