Dir. 2009:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa

frågor om bidrag till ungdomsorganisationer

m.m. (IJ 2008:02)

Dir.

2009:11

Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 mars 2008 (dir.

2008:35) tillkallade chefen för Integrations- och

jämställdhetsdepartementet en särskild utredare med uppdrag

att se över statsbidraget som lämnas till ungdomsorganisationer

med stöd av förordningen (2001:1060) om statsbidrag till

ungdomsorganisationer. Uppdraget ska enligt direktiven

redovisas senast den 28 februari 2009. Utredningstiden

förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)