Upphävd författning

Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1060
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Målen för statsbidraget

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till ungdomsorganisationer för att

 1. främja barns och ungdomars demokratiska fostran,
 2. främja jämställdhet mellan könen,
 3. främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,
 4. ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, och
 5. engagera fler ungdomar i föreningslivet.

Former av bidrag

2 §  Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag.

[S2]Strukturbidraget består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp. Det rörliga beloppet skall grundas på antalet medlemmar i åldrarna 7-25 år och antalet lokalavdelningar. Utvecklingsbidraget och etableringsbidraget består av ett fast belopp.

3 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

[S2]Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

Definitioner

4 §  Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna förordning den som

 1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen,
 2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning, och
 3. för året närmast före bidragsåret aktivt tagit ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap.

5 §  Med en lokalavdelning inom en ungdomsorganisation avses i denna förordning en sådan avdelning

 1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens register över lokalavdelningar,
 2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi, och
 3. som bedriver verksamhet.

Strukturbidrag, utvecklingsbidrag och etableringsbidrag

6 §  Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 4. har lokalavdelningar i minst tio län.

7 §  Strukturbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för funktionshindrade om organisationen

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 400 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 4. har lokalavdelningar i minst fyra län.

8 §  Utvecklingsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 2 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 4. har lokalavdelningar i minst tio län.

9 §  Etableringsbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

 1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,
 2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,
 3. har minst 1 000 medlemmar i åldrarna 7-25 år som utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och
 4. har lokalavdelningar i minst tre län.

10 §  Om det finns särskilda skäl får strukturbidrag, utvecklingsbidrag eller etableringsbidrag beviljas en organisation även om den inte uppfyller kraven i 6-9 §§.

Särskilt bidrag

11 §  Särskilt bidrag får lämnas till en organisation om

 1. organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig verksamhet bland ungdomar är av en sådan karaktär att den särskilt bör främjas, eller
 2. det finns något annat särskilt skäl för sådant bidrag.

[S2]Särskilt bidrag får lämnas också till organisationer som beviljas strukturbidrag, utvecklingsbidrag eller etableringsbidrag.

Beslutande myndighet

12 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrelsen.

Övriga bestämmelser

13 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.

14 §  Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

[S2]Ungdomsstyrelsen får också besluta att bidrag som har lämnats på grund av felaktiga uppgifter skall betalas tillbaka.

15 §  Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

16 §  Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2004.
 2. Förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003.
 3. För statsbidrag som har beviljats enligt den gamla förordningen gäller den förordningen.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:74, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:KrU1
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2011:65

Omfattning
upph.