Dir. 2009:23

Tilläggsdirektiv till utredningen om re-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om re-

gleringen av elnättariffer m.m.

Dir.

2009: 23

Beslut vid regeringssammanträde den 23 april 2009

Förlängd tid för uppdraget

Tiden för att slutredovisa uppdraget förlängs till senast den 8

maj 2009.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att bemyndiga chefen

för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

(M2006/1496/E) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag

att lämna förslag till reglering av elnättariffer m.m.

(dir. 2006:39). Utredningen har antagit namnet Energinäts-

utredningen. Genom tilläggsdirektiv bl.a. den 3 april 2008

(dir. 2008:54) förlängdes utredningstiden och uppdraget kom-

pletterades med ett antal nya punkter. Genom ytterligare

tilläggsdirektiv den 4 december 2008 (dir. 2008:158) förlängdes

tiden för att slutredovisa uppdraget till den 1 april 2009. Samti-

digt förlängdes tiden för att delredovisa uppdraget gällande s.k.

enskild linje till den 15 januari 2009. I enlighet med detta över-

lämnades delbetänkandet Nya nät för förnybar el (SOU 2009:2)

till regeringen den 14 januari 2009. Utredaren har kommit in

till regeringen med en begäran om förlängd utredningstid. Skä-

let till begäran är att ett antal kompletterande frågeställningar

har uppkommit under arbetets gång. Vissa av frågorna är relate-

rade till de regler som föreslås i den nyligen framlagda proposi-

tionen Förhandsprövning av nättariffer (prop. 2008/09:141).

2

Utredaren bedömer att slutbetänkandet bör innehålla en full-

ständig redovisning av författningsförslagen, inte endast i för-

hållande till den gällande lagstiftningen, utan också till det före-

slagna nya regelverket.

Mot denna bakgrund bör tidpunkten för att slutredovisa upp-

draget förlängas till den 8 maj 2009.

(Näringsdepartementet)