Dir. 2010:19

Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén (2007:06)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén

(Fö 2007:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 september 2007 (dir. 2007:134) har chefen för Försvarsdepartementet gett en kommitté i uppdrag att bl.a. kartlägga de folkrättsliga regler som gäller för väpnade konflikter, ockupation och neutralitet, och som Sverige är bundet av. Kommittén, som antagit namnet Folkrättskommittén, fick genom tilläggsdirektiv den 18 december 2008 (dir. 2008:154) även uppdrag att föreslå nödvändiga författningsändringar för att möjliggöra en svensk ratificering av tilläggsprotokoll III till Genèvekonventionerna om antagande av ytterligare ett kännetecken samt att göra en översyn av lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

Enligt kommitténs direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 september 2010.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2010.

(Försvarsdepartementet)