Upphävd författning

Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1953-12-30
Ändring införd
SFS 1953:771 i lydelse enligt SFS 1994:1723
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Rödakorsmärket, bestående av rött kors på vit botten, eller benämningen "röda korset" eller "Genèvekorset" må icke offentligen brukas annat än som kännetecken för militär sjukvård eller för militärpräster eller i fall som sägs i 2 §.

 • MD 2009:33:Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och färgsättning i kombination med formgivningen har ansetts associera till rödakorsmärket och ärigenom till Röda Korset på ett sådant sätt att de ansetts vara oförenliga med 5 § andra stycket lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. De har därigenom ansetts strida mot god marknadsföringssed enligt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om tillämpligheten av punkterna 4 och 9 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, och om medansvar.

2 §  De internationella rödakorsorganisationerna äga använda märke och benämning som avses i 1 §. Detsamma gäller utländsk nationell förening, som i sitt hemland äger offentligen bruka märket eller benämningen.

[S2]Med regeringens tillstånd må föreningen svenska röda korset och annan svensk förening, till vars uppgift hör att i krig biträda vid militär sjukvård, begagna sagda märke och benämning. Märke som nu sagts må ock med regeringens tillstånd användas som kännetecken för civil sjukvård under krig och för räddningstjänst vid kusten samt i fredstid för att utmärka fordon som nyttjas såsom ambulans och för att angiva hjälpstation som är uteslutande avsedd för avgiftsfri vård av sårade och sjuka. Lag (1979:744).

3 §  Märke, bestående av röd halvmåne på vit botten eller av rött lejon och röd sol på vit botten, eller benämningen "röda halvmånen" eller "röda lejonet och solen" må icke offentligen brukas, med mindre det är tillåtet enligt avtal med främmande makt.

4 §  Det internationella kännetecknet för civilförsvar, bestående av en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund, får inte användas offentligt utan medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1994:1723).

5 §  Den som saluhåller vara, därpå obehörigen anbragts märke, benämning eller annat kännetecken, som avses i 1, 3 eller 4 §, eller i firma obehörigen intager sådan benämning eller eljest bryter mot de i nämnda paragrafer stadgade förbuden, straffes med böter eller fängelse.

[S2]Samma lag vare där någon offentligen brukar märke, benämning eller kännetecken som företer sådan likhet med märke, benämning eller kännetecken som avses i 1, 3 eller 4 § att förväxling lätt kan ske. Lag (1979:744).

 • MD 2009:33:Ett bolag har marknadsfört två första hjälpen-tavlor vilkas utformning och färgsättning i kombination med formgivningen har ansetts associera till rödakorsmärket och ärigenom till Röda Korset på ett sådant sätt att de ansetts vara oförenliga med 5 § andra stycket lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. De har därigenom ansetts strida mot god marknadsföringssed enligt 5 och 6 §§ marknadsföringslagen. Även fråga om tillämpligheten av punkterna 4 och 9 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, och om medansvar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1954 men skall, såvitt angår märke eller benämning som avses i 3 §, icke äga tillämpning å varumärke eller firma som här i riket lagligen registrerats eller av näringsidkare brukats före lagens utfärdande.
  Genom lagen upphäves lagen den 2 juni 1911 (nr 43 s. 1) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar.
  Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1953:142

Lag (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, men skall såvitt angår varumärke som här i riket registrerats eller av näringsidkare brukats före lagens ikraftträdande icke äga tillämpning förrän två år efter lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:77
  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. författningsrubr., 2 §, nya 5 §; ny 4 §

Förordning (1979:884) om ikraftträdande av lagen (1979:744) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar

  Omfattning
  ikrafttr. av 1979:744

Lag (1994:1723) om ändring i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken

Förarbeten
Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2014:812

Omfattning
upph.