Dir. 2010:41

Avveckling av vissa myndigheter på medieområdet

Kommittédirektiv

Avveckling av vissa myndigheter på medieområdet

Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2010

Sammanfattning

En särskild utredare ges i uppdrag att från och med den 1 augusti 2010 ansvara för avvecklingen av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden. Utredaren ska från den 1 maj 2010 i samarbete med myndigheterna förbereda omorganisationen så att myndigheterna kan avvecklas den 31 juli 2010.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för uppsagd personal i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 30 november 2011.

En ny myndighetsorganisation på medieområdet

Regeringen har i propositionen om en ny radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115) föreslagit nya bestämmelser för radio och tv. I samband med detta har regeringen även lämnat förslag och bedömningar om en ny myndighetsorganisation på medieområdet. Förslaget innebär att Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden avvecklas från och med den 1 augusti 2010. Regeringen har bedömt att verksamheterna inom radio- och tv-området bör

samlas i den nya Myndigheten för radio och tv och att taltidningsverksamheten bör föras över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Uppdraget att avveckla vissa myndigheter

Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden avvecklas den 31 juli 2010. Utredaren ska från och med den 1 augusti 2010 ansvara för att genomföra avvecklingen av myndigheterna. Utredaren ska från den 1 maj 2010 förbereda avvecklingen i samarbete med nämnda myndigheter och Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Utredaren ska samråda med den särskilda utredaren som fått uppdraget att bilda Myndigheten för radio och tv (dir. 2010:42).

Ansvaret för avvecklingen ligger fram till och med den 31 juli 2010 hos Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden. Utredaren ska från och med den 1 augusti 2010 ha arbetsgivaransvaret för den personal som eventuellt sägs upp och som ingår i avvecklingsorganisationen. Utredaren ska även ha arbetsgivaransvar för den personal som förs över till Myndigheten för radio och tv och Talboks- och punktskriftsbiblioteket och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av dessa myndigheter. Även denna personal ska ingå i avvecklingsorganisationen.

Kostnaderna för organisationsförändringarna ska rymmas inom myndigheternas förvaltningsanslag.

I uppdraget ingår att

  • planera, budgetera och utarbeta en avvecklingsplan,
  • ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
  • hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
  • fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att eventuellt övertalig personal kan få nytt arbete eller finna en acceptabel lösning i enskilda fall,
  • utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt

Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Riksrevisionen, Ekonomi-

styrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården och, ifråga om arkiv, Riksarkivet,

  • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal,
  • slutligt reglera alla fordringar och skulder och upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsorganisationen, och
  • avsluta alla kontrakt och andra åtaganden.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska senast den 31 maj 2010 lämna en avvecklingsplan till regeringen. Utredaren ska också lämna ett underlag om avvecklingskostnaderna och en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider senast den 30 juni 2010.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 30 november 2011.

(Kulturdepartementet)