Dir. 2010:90

Tilläggsdirektiv till Utredning om inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården (S 2010:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredning om inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården (S 2010:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010

Ändring i uppdraget

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 maj 2010 har chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hägglund, gett en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för kvalificerad och systematisk uppföljning, utvärdering och effektivitetsgranskning av hälso- och sjukvården (dir. 2010:58).

I bakgrunden till uppdraget angavs att den oberoende granskningsmyndighetens koppling till äldreomsorg och övrig socialtjänst skulle beredas vidare.

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutar att den nya oberoende granskningsmyndighetens uppdrag även ska omfatta uppgifter inom socialtjänsten.

Utredaren ska därför förbereda en utvidgning av den nya myndighetens verksamhet med områden inom socialtjänsten. Utvidgningen ska avgränsas till områden som ligger i gränssnittet mellan vård och omsorg. Det kan t.ex. avse missbruksområdet eller kommunens vård och omsorg av äldre.

Utredaren ska beakta utvidgningen av myndighetens uppdrag när det gäller att bestämma ledningsform, lokalisering,

namn, bemanning och andra tillhörande frågor som framgår av tidigare direktiv (dir. 2010:58). I den mån utredaren bedömer att redan lämnade förslag behöver kompletteras med anledning av utvidgningen ska detta anmälas till Socialdepartementet så snart som möjligt.

Myndigheten ska bemannas med beaktande av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

De samråd som ska ske enligt tidigare direktiv ska även omfatta motsvarande intressenter för socialtjänsten.

Utredaren ska enligt gällande direktiv den 15 oktober 2010 redovisa bl.a. förslag till instruktion för myndigheten, regleringsbrev och budgetunderlag. Dessa förslag ska även omfatta de uppgifter inom socialtjänsten som utredaren föreslår att myndigheten ska arbeta med.

I delrapporten, som ska lämnas senast den 31 december 2010, ska utredaren föreslå den inriktning som arbetet ska ha för de områden inom socialtjänsten som myndigheten väljer att koncentrera sig på.

I slutrapporten, som ska lämnas senast den 1 mars 2011, ska utredaren utreda hur brukarnas och klienternas behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information inom utvalda socialtjänstområden bättre kan tillgodoses och utvecklas.

(Socialdepartementet)