Dir. 2011:115

Kommittén Svenska Unescorådet

Kommittédirektiv

Kommittén Svenska Unescorådet

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011

Sammanfattning

En kommitté ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco enligt artikel VII i Unescos konstitution. Kommittén ska uppfylla de krav på nationalkommission som anges i konstitutionen, bl.a. genom att vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna svensk unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

Svenska Unescorådet – kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och instiftades 1945. Organisationen har 195 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1951. I enlighet med artikel VII i Unescos konstitution ska det i Unescos medlemsländer finnas en organisation som arbetar med Unesco. Denna kallas för nationalkommission.

Sveriges nationalkommission är Svenska Unescorådet. Svenska Unescorådet är en myndighet under regeringen och utgör kontakt mellan FN-organet Unesco och Sverige. Av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet följer att myndigheten har två huvuduppgifter, dels att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet, dels att informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete. Svenska Unescorådet genomför regeringens femåriga Unescostrategi (för närvarande strategin för 2008–2013). Svenska Unescorådet organiserar även möten och konferenser om Unescos arbete, tar fram informationsmaterial och böcker och samarbetar med personer, myndigheter och organisationer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Genom bildandet av kommittén Svenska Unescorådet ersätter kommittén myndigheten Svenska Unescorådet och övertar dess uppgifter som Sveriges nationalkommission till Unesco. Kommittén ska därmed uppfylla de krav på nationalkommission som anges i Unescos konstitution, bl.a. genom att vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna svensk unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område.

Svenska Unescorådet ska vara sammansatt av personer som kan bidra till att Unescos uppdrag kan fullgöras. Nationalkommissionens löpande arbete ska ledas av en generalsekreterare och ett kansli.

Uppdraget att vara Sveriges nationalkommission till Unesco

Kommittén ska vara Sveriges nationalkommission till Unesco och vara ett rådgivande och sakkunnigt organ åt regeringen i unescofrågor. Kommittén ska uppfylla de krav som åläggs Unescos medlemsländer enligt artikel VII i Unescos konstitution från 1945. Kommittén ska

  • bistå regeringen med råd, underlag, förslag och yttranden i frågor som rör Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,
  • bidra till att genomföra den unescostrategi som gäller för perioden 2008–2013,
  • informera, sprida kännedom om och skapa intresse i

Sverige för Unescos verksamhet,

  • verka för att utveckla och stärka Unescos arbete med press- och yttrandefrihet,
  • i samverkan med berörda parter inkomma med underlag till regeringens kommande Unescostrategier,
  • i förekommande fall, enligt instruktion och i samråd med Regeringskansliet, företräda Sverige i Unesco och dess underliggande arbetsgrupper, nätverk och kommittéer,
  • handlägga och samordna ärenden som Sverige har tagit emot från Unesco eller som rör Unescos verksamhet,
  • arbeta för de åtgärder som anvisas av Unescos generalkonferens och som är ägnade att främja syftet med kommitténs verksamhet och i övrigt ta initiativ till sådana åtgärder, och
  • samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör Unescos verksamhet och samarbeta med andra länders motsvarande nationalkommissioner, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer.

Planering och redovisning av uppdraget

Ett betänkande, som beskriver hur regeringens nuvarande Unescostrategi 2008–2013 har genomförts, ska lämnas den 31 december 2013.

(Utbildningsdepartementet)