Upphävd författning

Förordning (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:950
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:646) med instruktion för Svenska unescorådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska Unescorådet är ett sådant nationellt samarbetsorgan som enligt stadgan för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) ska samordna de nationella organen inom Unescos område med organisationens verksamhet.

[S2]Myndigheten ska främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.

2 §  Myndigheten ska

  1. bistå regeringen med råd, förslag och yttranden i frågor som angår Unescos verksamhet och Sveriges deltagande i denna verksamhet,
  2. samverka med andra berörda myndigheter och organisationer i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
  3. sprida kännedom om och skapa intresse för Unescos verksamhet i samverkan med andra berörda organ,
  4. handlägga sådana ärenden som myndigheten har tagit emot från Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in från svenska myndigheter, institutioner, organisationer eller enskilda personer,
  5. arbeta för de åtgärder som anvisas av Unescos generalkonferens och som är ägnade att främja syftet med myndighetens verksamhet och i övrigt ta initiativ till sådana åtgärder, och
  6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd, särskilt i de nordiska länderna och i Europeiska unionens medlemsländer.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter.

Organisation

5 §  Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden.

6 §  Företrädare för Utrikes-, Utbildnings- och Kulturdepartementet får närvara vid sammanträden med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1603) om upphävande av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet

Omfattning
upph.