Dir. 2011:46

Avveckling av Fiskeriverket

Kommittédirektiv

Avveckling av Fiskeriverket

Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2011

Sammanfattning

En särskild utredare ska fr.o.m. den 1 juni 2011 i samarbete med Fiskeriverket (FiV) förbereda avvecklingen av myndigheten så att den kan avvecklas den 30 juni 2011. Utredaren ska därefter ansvara för avvecklingen av FiV.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen samt hantera övriga avvecklingsfrågor.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

Bakgrund

I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) har regeringen aviserat att en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor ska inrättas. En konsekvens är att Fiskeriverket avvecklas den 30 juni 2011.

Riksdagen har beslutat att Fiskeriverket avvecklas den 30 juni 2011 och att en ny myndighet för havs- och vattenmiljö inrättas fr.o.m. den 1 juli 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen har den 17 juni 2010 beslutat om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (M 2010:03). Av direktiven framgår att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2011 samt att myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Verksamheten som bedrivits vid Fiskeriverket övergår fr.o.m. den 1 juli 2011 till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet samt till Statens jordbruksverk enligt direktiven och tilläggsdirektiven till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03).

Uppdraget att avveckla Fiskeriverket

Fiskeriverket ska avvecklas den 30 juni 2011. Ansvaret för avvecklingen ligger t.o.m. den 30 juni 2011 hos Fiskeriverket. Utredaren ska fr.o.m. den 1 juli 2011 ha arbetsgivaransvaret för den personal som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 1 juni 2011 förbereda avvecklingen i samarbete med Fiskeriverket.

I uppdraget ingår att - utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbe-

tet samt redovisa detta för regeringen, - ge de anställda aktiv och kontinuerlig information, - hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer, - fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet

och så långt möjligt aktivt medverka till att de anställda kan få ett nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall, - utnyttja tillgängliga resurser, framför allt Trygghets-

stiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet, - vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. verkställa slut-

lig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal samt - avsluta sådana kontrakt eller åtaganden som inte omhän-

dertagits vid verksamhetsövergången till Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk eller Sveriges lantbruksuniversitet.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska senast den 1 augusti 2011 lämna en avvecklingsplan inklusive budget för avvecklingen till regeringen (Landsbygdsdepartementet). I samband med årsredovisningen för avvecklingsmyndigheten ska utredaren redovisa vidtagna åtgärder i avvecklingsarbetet och redogöra för fortsatt arbete.

Senast den 1 september 2012 ska utredaren lämna en slutrapport till regeringen.

(Landsbygdsdepartementet)