Dir. 2012:111

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (U 2012:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (U 2012:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (dir. 2012:56).

I uppdraget ingår att förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet med ansvar för uppgifter av service- och samordningskaraktär, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. Av direktiven framgår vilka uppgifter som myndigheten särskilt ska ansvara för.

Till Universitets- och högskolerådet ska även det ansvar föras som Myndigheten för yrkeshögskolan i dag har om bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildningar som kan leda till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Vidare ska de uppgifter som Kompetensrådet för utveckling i staten i dag har att dels anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, dels administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring överföras.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 28 december 2012.

(Utbildningsdepartementet)