Dir. 2012:133

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om användningen av straffrätt (dir. 2011:31). I uppdraget ingick att - kartlägga det straffsanktionerade områdets utveckling sedan

brottsbalkens ikraftträdande samt områdets nuvarande omfattning och struktur, - analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla

för att kriminalisering ska anses vara befogad, - analysera om det går att vara mer återhållsam med

användningen av straffrätt på olika områden, främst inom specialstraffrätten, och hur detta i så fall bör uppnås samt peka ut sådana områden och metoder, och - kartlägga på vilka områden det finns s.k. blankettstraffbud

som kan antas stå i strid med regeringsformen och lämna förslag på en lösning.

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 2 april 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 juni 2013.

(Justitiedepartementet)