Dir. 2013:37

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter (M 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om översyn av reglerna om vattenverksamheter (dir. 2012:29). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 30 juni 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) enligt följande.

Utredaren ska senast den 1 oktober 2013 i ett delbetänkande redovisa sina ställningstaganden i den del som avser analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före ikraftträdandet av vattenlagen (1918:523). I delbetänkandet ska utredaren föreslå hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som omfattas av uppdraget i denna del utformas och drivs på ett sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler och EUrättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Vad som sägs i dir. 2012:29 om samråd och redovisning av konsekvenser ska gälla även för denna delredovisning.

Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 31 maj 2014.

(Miljödepartementet)