Dir. 2017:91

Tilläggsdirektiv till Nya

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Nya

apoteksmarknadsutredningen

(S 2015:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv

till en utredning om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på

apoteksmarknaden (dir. 2015:118). Genom tilläggsdirektiv som

beslutades den 8 december 2016 förlängdes tiden samtidigt som

uppdraget utvidgades (dir. 2016:105). Av tilläggsdirektiven

framgår att uppdraget ska redovisas senast den 31 december

2017, förutom frågan om en reglering av apotekens handels-

marginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, som

skulle redovisas i ett delbetänkande senast den 15 juni 2017.

Utredningen redovisade den 9 mars 2017 det ursprungliga

uppdraget enligt dir. 2015:118 i delbetänkandet Kvalitet och

säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15).

Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 11 maj 2017 (dir.

2017:51) förlängdes utredningstiden för den del av uppdraget

som gäller frågan om reglering av handelsmarginalen för

läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Delbetänkandet om

detta ska lämnas senast den 15 oktober 2017.

Utredningstiden förlängs nu även för övriga delar av upp-

draget, som i stället ska redovisas senast den 15 juni 2018.

(Socialdepartementet)

Dir.

2017:91