Dir. 2018:3

Ett effektivt offentligt främjande av

Kommittédirektiv

Ett effektivt offentligt främjande av

utländska investeringar

Beslut vid regeringssammanträde den 8 februari 2018.

Sammanfattning

En särskild utredare ska genomföra en översyn av det offentliga

främjandet av utländska investeringar i Sverige, det så kallade

investeringsfrämjandet. Utredaren ska bl.a. ta fram underlag och

förslag på hur regeringen och andra relevanta aktörer kan arbeta

för att förbättra den samlade strategiska marknadsföringen av

Sverige som destination för utländska investeringar. Utredaren

ska dessutom analysera och vid behov föreslå förbättringar i

fråga om bl.a. ansvarsfördelning och samverkan mellan de olika

aktörerna inom investeringsfrämjandet. Utredaren kan även

identifiera hinder som särskilt och utan anledning försvårar för

utländska investeringar och vid behov lämna förslag på hur

hinder ska rapporteras.

Utredaren ska lämna ett delbetänkande senast den 1 juni 2018.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2018.

Det svenska investeringsfrämjandet

Det offentliga främjandet av utländska investeringar i Sverige,

det så kallade investeringsfrämjandet, har ökat i betydelse under

senare år. Svenska storföretag expanderar främst på utländska

marknader, varför nya arbetstillfällen behöver skapas i utländska

företag som etablerar sig i Sverige.

Utländska investeringar som tillför kapital, kunskap,

kompetenser och nya marknader till svenskt näringsliv har stor

Dir.

2018:3

2

betydelse för svensk sysselsättning och tillväxt. I dag finns drygt

14 000 utlandsägda dotterbolag i Sverige som sysselsätter

600 000–700 000 personer. Ungefär hälften av den svenska

exporten

kommer

från

utlandsägda

bolag.

Utländska

investeringar till Sverige ökar konkurrensen, vilket skapar ökad

produktivitet. De bidrar även med idéer, kapital och nätverk som

spiller över på svenska företag och leder till stärkt

innovationskraft.

Sverige

ses

internationellt

som

ett

framstående

innovationsland.

Det

finns

potential

att

attrahera

kunskapsintensiva företag att investera och förlägga verksamhet

här. Många svenska företag letar aktivt efter strategiska

partnerskap, samarbete inom forskning och utveckling samt

internationella investeringar. För utländska företag erbjuder

Sverige en tillgång till kompetens, resurser och marknader som

kan stärka företagens innovationskraft och affärer.

Uppdraget att göra en översyn av investeringsfrämjandet

Förbättrad marknadsföring av Sverige som destination för

utländska investeringar

Arbetet med att främja utländska investeringar i Sverige sker på

internationell, nationell, regional och lokal nivå och involverar

myndigheter och organisationer i Sverige och utomlands.

Aktörerna har som regel skilda huvudmän, uppdrag, arbetssätt

och finansiering och har skilda kanaler, budskap och metoder för

strategisk marknadsföring och kommunikation.

Många länder arbetar strategiskt med investeringsfrämjande

och marknadsför sig gentemot internationella företag och andra

investerare

för

att

attrahera

direktinvesteringar

och

portföljinvesteringar. I detta sammanhang kan Sverige inspireras

och ta lärdom av framgångsrika exempel. Jämförbara länder är

exempelvis Nederländerna, Danmark och Finland.

Utredaren ska därför

• med utgångspunkt i de nyckelområden som prioriteras av

Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden),

identifiera och analysera framgångsfaktorer för Sverige som

3

destination för utländska investeringar, inklusive lokala och

regionala styrkeområden, t.ex. faktorer kopplade till

samverkansprogrammen och Sveriges testbäddar,

• analysera strategisk marknadsföring av och kommunikation

om Sverige och dess regioner som destination för utländska

investeringar, inklusive kommunikationskanaler, samt

analysera samordning kring varumärkesbyggande och vid

behov föreslå förbättringar, och

• analysera hur jämförbara länder såsom Nederländerna,

Danmark och Finland, arbetar med investeringsfrämjande

och belysa modeller, samarbeten, strategisk kommunikation

och andra lösningar som Sverige kan inspireras av.

Ett samlat system för rapportering av investeringshinder

Investeringsfrämjandet bygger på att information om svenska

bestämmelser och förhållanden finns lätt tillgängliga och att

lagstiftningen och dess praxis inte skapar hinder som särskilt och

utan anledning försvårar utländska investeringar. Utredaren ska

beakta

pågående

arbete

inom

EU

om

utländska

direktinvesteringar såsom förslaget till förordning (COM (2017)

487) att inrätta en ram för granskning av utländska

direktinvesteringar liksom meddelandet (COM (2017) 494) att

välkomna utländska direktinvesteringar och samtidigt skydda

grundläggande intressen.

Utredaren ska därför

• analysera om, och vid behov lämna förslag på hur

berörda myndigheter och andra offentliga aktörer kan

involveras för en samordnad rapportering av hinder för

utländska direktinvesteringar i Sverige samt inom

ramen för sina uppdrag medverka i att ta fram möjliga

lösningar till hinder som särskilt och utan anledning

försvårar utländska investeringar. Utredaren ska dock

inte lämna förslag på skatteändringar.

4

Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan

mellan aktörer

Eftersom alla utländska investeringar sker i en lokal miljö i

Sverige behövs det ett nära samspel mellan relevanta aktörer för

att skapa och presentera lokala och regionala erbjudanden av bl.a.

kompetenser, finansiering, företags- och innovationsmiljöer,

kommunikationer och utbildning. Det behöver också finnas en

ändamålsenlig styrning, finansiering och ansvarsfördelning så att

investeringsfrämjandet bedrivs effektivt och långsiktigt.

Synergier mellan aktörerna ska tillvaratas och överlappningar

undvikas. Det finns allmänt ett intresse på lokal, regional och

nationell nivå av att attrahera utländska investeringar.

Förutsättningarna varierar dock i landet.

Business Sweden har regeringens uppdrag att samordna och

driva investeringsfrämjandet i Sverige och utomlands. Inom

ramen för Sveriges exportstrategi har regeringen gett Business

Sweden ökade anslag för investeringsfrämjande, inte minst för

att förstärka samarbetet med svenska regioner och kommuner.

Regeringen har även tillsatt innovations- och forskningsråd i fem

för Sverige strategiskt viktiga länder. Samverkansgruppen Team

Sweden invest skapades i oktober 2016 för att kraftsamla och öka

samordningen mellan berörda myndigheter för att attrahera

utländska investeringar. Gruppen leds av Business Sweden. En

viktig

uppgift

för

gruppen

är

att

uppmärksamma

Regeringskansliet på hinder i investeringsarbetet.

Samverkan mellan olika främjandeaktörer är centralt för att

utländska potentiellt investerande företag ska kunna få den hjälp

de behöver. Arbetet kan i dag vara fragmenterat och

överlappande. Det är viktigt att samverkan fungerar så att de

resurser som finns avsatta för det investeringsfrämjande arbetet

används effektivt och ändamålsenligt. I Sveriges exportstrategi

uppmärksammades ett behov av att genomlysa den långsiktiga

finansieringen till regionernas investeringsfrämjande, i syfte att

göra dem mindre beroende av kortsiktiga projektmedel.

Utredaren ska därför

• analysera och vid behov föreslå förbättringar i fråga om

målformulering, ansvarsfördelning, resurssättning och

5

samverkan. Analysen ska beröra om, och i så fall hur,

myndigheter och andra berörda offentliga aktörer ska

involveras i investeringsfrämjandet på lokal, regional,

nationell och internationell nivå.

Konsekvensutredning, samråd och redovisning

Utredaren ska bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser

eventuella förslag kan ha för företag och det allmänna och vid

behov lämna förslag på finansiering. Dessa ska redovisas enligt

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

regelgivning.

Utredaren ska samråda med relevanta myndigheter, företag

och

organisationer,

inklusive

lokala

och

regionala

investeringsorganisationer. Utredaren ska beakta tidigare

utredningar och analyser inom investeringsfrämjandet och

närliggande områden liksom system och lösningar för

investeringsfrämjandet i jämförbara länder. Utredaren ska även

beakta resultatet av arbetet i samverkansgruppen Team Sweden

invest. Utredaren ska därutöver beakta att det kan finnas skäl för

att begränsa vissa utländska investeringar bl.a. när det gäller

säkerhetskänslig verksamhet eller annan verksamhet av vikt för

totalförsvaret. Utredaren ska därför hålla sig informerad om och

beakta arbetet i utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju

2017:08)

och

kommittén

om

förbättrat

skydd

för

totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02).

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018. Dock

ska följande frågor redovisas i ett delbetänkande senast den 1 juni

2018:

• uppdraget att identifiera och analysera framgångsfaktorer

för Sverige som destination för utländska investeringar,

inklusive regionala och lokala styrkeområden, och

• uppdraget att analysera strategisk marknadsföring och

kommunikation om Sverige och dess regioner som

destination för utländska investeringar, inklusive

6

kommunikationskanaler, samt analysera samordning kring

varumärkesbyggande, och vid behov föreslå förbättringar.

(Utrikesdepartementet)