Dir. 2021:1

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)

Dir. 2021:1

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04) Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021

Ändring i och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om att identifiera policyutmaningar och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (dir. 2018:85). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2021.

Enligt de tidigare beslutade direktiven ska kommitténs arbete i huvudsak ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens fem strategiska samverkansprogram och den fjärde industriella revolutionens teknologier. Direktiven anger vidare att kommittén inledningsvis ska fokusera på tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.

Regeringens strategiska samverkansprogram har ändrats såväl till antal som till inriktning efter det att kommittén tillsattes. De nu aktuella samverkansprogrammen är kompetensförsörjning och livslångt lärande, näringslivets klimatomställning, hälsa och life science samt näringslivets digitala strukturomvandling. Kommitténs arbete ska framöver ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från regeringens nuvarande samverkansprogram och därför i huvudsak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Kommittén ska vidare verka för att samhället på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt tar tillvara de

möjligheter som ges med ny teknik och innovation samt bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska istället slutredovisas senast den 31 december 2022.

(Näringsdepartementet)

2 (2)