HFD 2011 not 1

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då / Denne inte själv överklagat förvaltningsrättens dom som inte ändrats av kammarrätten

Not 1. Överklagande av A ang. beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Förvaltningsrätten i Göteborg biföll Socialnämnden i Falkenbergs kommuns ansökan om att A skulle beredas vård enligt 2 § och 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 11 november 2010 A:s föräldrars överklagande av förvaltningsrättens dom. - A yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva kammarrättens dom om vård av honom enligt LVU. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-18, Billum) : Skälen för avgörandet . Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått honom emot. - A har inte överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrättens dom, som innebär att förvaltningsrättens dom inte ändras såvitt gäller vård av honom enligt 1 § andra stycket och 2 § och 3 § LVU, kan vid sådant förhållande inte anses ha gått honom emot. A har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att föra talan mot kammarrättens dom (jfr RÅ 2010 ref. 24 m.fl.). - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 6839-10, fd 2011-01-10, Noring)