HFD 2011 not 104

Fråga om sekretess för uppgifter i överklagandehandling i mål hos kammarrätt om upphörande av rättspsykiatrisk vård

Not 104. Överklagande av Folkfronten i mål ang. rätt att ta del av uppgifter i allmän handling. - Hos Kammarrätten i Sundsvall handlades mål nr 1115-10 avseende överklagande av S.B. i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård. Folkfronten begärde hos kammarrätten att få del av överklagandet i målet och åberopade därvid ett e-postsvar från klaganden i målet, S.B. E-postsvaret var skickat till Folkfronten den 10 september 2010 och var rubricerat ”Ang. journaluppgifters offentlighet”. I e-postsvaret uppgav S.B. att han inte har ”problem med att offentliggöra handlingarna”. Kammarrätten underrättade i anledning av begäran S.B. om denna och det åberopade e-postsvaret och frågade S.B. om han samtyckte till att överklagandet nu lämnades ut i sin helhet. S.B. svarade att han inte samtyckte till ett sådant utlämnande. - Det antecknades vidare att kammarrätten den 19 oktober 2010 höll muntlig förhandling i det ovan nämnda målet 1115-10 och att förhandlingen, på begäran av S.B., varit offentlig. - Kammarrätten i Sundsvall (2011-04-13, Sjödin, Eberstein, Ericsson) : Av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, framgår att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. - Enligt 25 kap. 3 § OSL gäller sekretess i sådan verksamhet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. - Enligt 25 kap. 10 § OSL gäller sekretessen enligt 1 § inte beslut i ärende enligt lagstiftning om rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd. - Av 43 kap. 1 § OSL framgår att om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift i en viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett beslut av en myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet överklagas hos en förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos förvaltningsdomstolen vid handläggning av målet. - Dessutom gäller enligt 43 kap. 5 § OSL att en sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ärende upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål. - Kammarrättens bedömning. Vid genomgång av den begärda handlingen och med beaktande av kammarrättens muntliga förhandling i mål nr 1115-10 den 19 oktober 2010 inför öppna dörrar finner kammarrätten att den ska lämnas ut maskerad enligt bifogad bilaga A. De maskerade uppgifterna omfattas alltjämt av sekretess då det inte står klart att dessa uppgifter kan röjas utan att den enskilde lider men. - Det antecknas här att kammarrättens beslut i målet rörde punkterna 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 och 5.4 i överklagandeskriften samt att texten i dessa delar av handlingen delvis var maskerad i den till beslutet fogade bilaga A. - Folkfronten vidhöll i överklagande sin begäran att få del av hela överklagandeskriften och anförde bl.a. följande. S.B. har tidigare samtyckt till att uppgifterna lämnas ut. Hans återkallade samtycke grundar sig på ett missförstånd beträffande Folkfronten. I vart fall måste det stå klart att S.B. inte lider men om uppgifterna lämnas ut. Stora delar av de aktuella uppgifterna utgör förmodligen offentligt processmaterial i en ansökan om resning i Svea hovrätt. Resningsansökningen finns publicerad på en webbplats. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-12-15, Melin, Almgren, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . De av kammarrätten maskerade uppgifterna i överklagandeskriftens avsnitt 4.1 omfattas av sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Eftersom S.B. inte längre samtycker till att uppgifterna lämnas ut bryts inte sekretessen. Det saknar betydelse vad han angett som skäl till att samtycket återkallats. Det förhållandet att en resningsansökan till Svea hovrätt har publicerats på en webbplats innebär inte att uppgifter om S.B:s personliga förhållanden offentliggjorts på ett sådant sätt att sekretessen upphört att gälla för uppgifterna i kammarrättens handling. Överklagandet ska således avslås när det gäller dessa uppgifter. - Mot bakgrund av vad som anges i kammarrättens offentliga dom i målet om särskild utskrivningsprövning, till vilket den begärda överklagandeskriften hör, bedömer Högsta förvaltningsdomstolen att sjukvårdssekretessen inte hindrar att övriga uppgifter i handlingen lämnas ut. Överklagandet ska således delvis bifallas på det sätt som framgår av avgörandet. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet delvis och förordnar att utöver vad som tidigare har lämnats ut av kammarrätten ska uppgifterna i avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 och 5.4 i överklagandeskriften i kammarrättens mål nr 1115-10 lämnas ut i sin helhet. - (mål nr 2621-11, fd 2011-12-06, Krafft) Samma dag avgjordes mål nr 3003-11 där saken och utgången var densamma.