HFD 2011 not 11

Undantaget för sjukvårdstjänster ansågs inte tillämpligt på sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsplanering (förhandsbesked)

Notis 11. Överklagande av X AB (bolaget) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Av ansökan om förhandsbesked framgick bl.a. följande. Enligt ett samarbetsavtal mellan X AB och försäkringsbolaget Y hade bolaget åtagit sig att tillhandahålla tjänster avseende sjukvårdsrådgivning och sjukvårdsplanering åt personer som tecknat sjukvårdsförsäkring hos Y. De aktuella tjänsterna utgjorde ett led i Y:s behandling av skador som anmälts under dessa försäkringar och utfördes av ett s.k. callcenter hos bolaget. Y ersatte bolaget för tjänsterna i enlighet med en prislista som bifogats avtalet. Av avtalet framgick bl.a. följande rörande tjänsterna. Sjukvårdsrådgivningen har till syfte dels att ge råd om egenvård till försäkringstagaren, dels att bedöma rätt vårdnivå för denne. Telefonsamtalen tas emot av en erfaren legitimerad sjuksköterska. En legitimerad läkare ska alltid finnas tillgänglig för att vid behov bistå sjuksköterskan. Sjukvårdsplaneringen består av planering av läkarbesök, operationer och annan läkarordinerad privat behandling för försäkringstagarna. Tjänsten, som tillhandahålls helgfri vardag kl. 07.00 - 17.00, går i korthet ut på att bolaget bokar tid hos privata vårdgivare, i första hand enligt en lista över vårdgivare som ingått avtal med Y och i andra hand enligt en lista över vårdgivare som ingår i bolagets eget nätverk. Bolaget ska utföra planeringen av de privata vårdinsatserna i enlighet med den befogenhet som Y ger. Kontakten med försäkringstagaren och det medicinska ställningstagandet av sjuksköterskan dokumenteras i ett patientdatajournalsystem; även i övrigt omfattas verksamheten av offentligrättslig lagstiftning på området. - X AB frågade om omsättningen av de aktuella sjukvårdsrådgivnings- och sjukvårdsplaneringstjänsterna är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och artikel 132.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). - Skatteverket ansåg att frågan skulle besvaras nekande. - Skatterättsnämnden (2010-08-27, Svanberg, ordf., Ohlson, Odéen, Harmsen Hogendoorn, Peterson, Rabe, Wingren) : Förhandsbesked . Omsättning av de tjänster som avses med ansökan omfattas inte av undantaget från skatteplikt avseende sjukvård i 3 kap. 4 § första stycket ML. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. - För att en tjänst ska omfattas av begreppet sjukvård i ML ska den avse åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller hälsoproblem. Även det EU-rättsliga begreppet sjukvårdande behandling ska ha ett sådant terapeutiskt syfte. De råd som lämnas per telefon av den hos X AB anställda sjuksköterskan, i förekommande fall med bistånd av läkare, baseras inte på någon undersökning av försäkringstagaren i fråga och sjuksköterskan eller läkaren ska inte heller själv utföra någon vård eller behandling av försäkringstagaren utan denne hänvisas i stället för vård eller behandling till någon av de vårdgivare som finns förtecknade hos X AB. Även om dessa tjänster liksom de sjukvårdsplaneringstjänster som X AB tillhandahåller enligt avtalet med Y i viss mån indirekt kan sägas bidra till att skydda den berörda försäkringstagarens hälsa är tjänsterna inte till sin mervärdesskatterättsliga karaktär sjukvårdstjänster (jfr bedömningen i RÅ 2007 ref. 88 III). De omfrågade tillhandahållandena omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt för sjukvård i 3 kap. 4 § ML. - En sådan tolkning får anses stå i överensstämmelse med motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet. - X AB överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara bolagets fråga jakande. Bolaget anförde bl.a. följande. Tjänsterna enligt avtalet består i att utreda, bota eller lindra medicinska besvär och har därför som huvudsakligt syfte att skydda försäkringstagarnas hälsa. De bör därför anses falla inom det övergripande ändamålet med undantaget avseende sjukvårdande behandling som är att minska kostnaderna för sjukvård. Skatterättsnämnden synes inte ha beaktat att bolagets tjänster ingår som ett led i en vårdkedja som bolaget tillhandahåller Y och dess försäkringstagare direkt eller indirekt. Enligt bolagets uppfattning är detta dock av central betydelse för bedömningen. Tjänsterna innefattar både råd om egenvård till försäkringstagaren och en bedömning så att försäkringstagaren får rätt vårdnivå. Råd ges av sjuksköterska, alternativt läkare, i egenskap av sjukvårdspersonal. Rådgivningen är av terapeutisk art, genom att den syftar till att bevara och återställa försäkringstagarens hälsa. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-09, Billum, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 5773-10, fd 2011-01-26, Wahren)