HFD 2011 not 20

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Bistånd i form av s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd enligt socialtjänstlagen (s.k. särskilt boende åt en 90-årig kvinna)

Not 20. Överklagande av B.D. ang. prövningstillstånd i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - Stadsdelsnämnden Backa i Göteborgs kommun avslog en ansökan från B.D. om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av s.k. särskilt boende. Nämnden ansåg att hennes aktuella behov kunde tillgodoses i det egna boendet genom hemtjänstinsatser, växelvårdsboende och trygghetslarm. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog B.D:s överklagande i dom den 10 november 2010. B.D. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som den 13 januari 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - B.D. anförde hos Högsta förvaltningsdomstolen bl.a. följande. Hon bor hos sin syster som hjälper henne med allting. Hälsan har försämrats ytterligare. Hon kan omöjligt bo ensam i sin egen bostad. Hon klarar ingenting själv. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-03, Billum, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att kammarrätten ska meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit. - Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. B.D. är 91 år gammal och ensamstående. Hon har sin bostad i ett tvåplans radhus. Efter att hon fallit i bostaden sommaren 2010 vårdades hon en kort tid på sjukhus och skrevs därefter ut. Hon bor sedan dess hos sin syster som hjälper henne med i stort sett allt. B.D. har nedsatt syn samt yrsel och balansproblem. Hon går med stöd av käpp och håller sig i väggar och möbler när hon går. Hon är nu mycket trött och svag. Systern uppger att B.D. behöver tillsyn dygnet runt. Systern är själv 87 år gammal och orkar inte längre ta hand om B.D. - I rättsfallet RÅ 2007 ref. 86 ansågs en 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering inte vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende. - Högsta förvaltningsdomstolen framhöll i det nämnda avgörandet bl.a. att förarbetenas utgångspunkt att äldre människor ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt bygger på antagandet att detta är i överensstämmelse med de flesta människors önskemål. Om hälsan sviktar eller om de yttre förhållandena förändras på ett avgörande sätt är det inte lika självklart för alla att vilja bo kvar i den egna bostaden även om hemtjänstinsatser erbjuds. Tilltagande fysisk svaghet kan leda till en känsla av otrygghet och till social isolering. Även sådana aspekter måste beaktas vid en helhetsbedömning av frågan om den enskilde alltjämt är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå vid kvarboende i den egna bostaden. Detsamma gäller hänsynen till den enskildes egen uppfattning, oavsett att den enskilde inte har någon obegränsad frihet att välja sociala tjänster. - Omständigheterna i B.D:s fall har stora likheter med dem i det angivna rättsfallet. Högsta förvaltningsdomstolen anser med hänsyn härtill att det för kammarrätten borde ha framstått som tveksamt om förvaltningsrätten gjort en riktig bedömning av frågan om hon alltjämt kan anses tillförsäkrad en skälig levnadsnivå utan det begärda biståndet. Prövningstillstånd ska därför meddelas för prövning i kammarrätten av B.D:s överklagande av förvaltningsrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar B.D. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 10 november 2010. (mål nr 802-11, fd 2011-02-23, Mattsson)