HFD 2011 not 21

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan

Not 21. Ansökan av L.H. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Danderyds kommun beslutade att anta detaljplan för fastigheten Jägmästaren 18 och del av fastigheten Stocksund 2:85. Syftet med planen var att göra det möjligt att utvidga viss förskoleverksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog L.H:s överklagande. Sedan L.H. överklagat länsstyrelsens beslut avslog Regeringen (Miljödepartementet, 2010-11-11) överklagandet. - L.H. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. att plansamrådet varit bristfälligt, att trafikstörningarna skulle komma att öka, att en utvidgning av förskolverksamheten skulle komma att inkräkta på hans privata sfär samt att det inte visats att det behövdes fler förskoleplatser i området. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-07, Melin, Sandström, Hamberg, Lundin, Brickman) : Skälen för avgörandet . - - - L.H:s fastighet gränsar till planområdet. Fastigheten påverkas inte av planen som sådan. Det har inte heller i övrigt kommit fram i målet att L.H. är berörd av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet innefattar en prövning av hans civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. (mål nr 363-11, fd 2011-02-09, Bigner)