Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

(Rättsprövningslagen, RättsprL)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2006-05-04
Ändring införd
SFS 2006:304 i lydelse enligt SFS 2022:706
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Prop. 2005/06:56: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som får ansöka om rättsprövning och av vilka beslut.

Med enskild avses såväl fysiska som juridiska personer. Den enskilde ges rätt att ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Beslut som inte har några egentliga verkningar för den enskilde, t.ex. de flesta partsbesked, kan inte rättsprövas. ...

 • HFD 2011 not 29:För utbyggnad av hamnverksamhet m.m. (vid bedömning av den i planärendet föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen beaktades att verksamheten krävde tillstånd av miljödomstol, avslag)
 • HFD 2015 not 37:Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2012 not 22:För fiskeklubb i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut fråga om talerätt / Föreningen Rädda Ältasjön ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning
 • HFD 2014 not 64:Tillstånd till befintlig och utökad flygplatsverksamhet (avslag)
 • HFD 2015 not 25:Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
 • RÅ 2010 not 98:För att möjliggöra turistanläggning (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
 • HFD 2011 not 26:Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / I mål om rättsprövning avseende ifrågasatt överskridande av miljökvalitetsnormer / Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av vägprojektet Förbifart Stockholm (avslag) / Sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter ansågs berörda av tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. miljöbalken eftersom någon senare domstolsprövning av lokaliseringsfrågan inte kunde ske
 • RÅ 2010 not 112:Då regeringens beslut endast innefattat prövning av länsstyrelsens beslut att avvisa sökandenas överklagande av beslut att anta detaljplan / För fastighetsägare som i detaljplaneärende hävdade att han på grund av ett officialservitut hade rätt till väg genom planområdet (avvisning)
 • RÅ 2010 not 119:Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)
 • HFD 2014 not 25:För vägförening och orienteringsklubb avseende beslut om naturreservat
 • RÅ 2010 not 1:Förutsättningar för beslut av byggnadsnämnden ansågs uppfyllda (avslag) / För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga om planen borde ha antagits av kommunfullmäktige i stället för av byggnadsnämnden och om dess konsekvenser för skyddade arter, avslag )
 • HFD 2011 not 31:Ansökan av J.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att upphäva del av detaljplan
 • HFD 2013:72:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • HFD 2015 not 17:Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
 • RÅ 2009:90:Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av detaljplan har inte rättsprövats då regeringsbeslutet inte innefattat en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.
 • RÅ 2010 not 109:Ansökan om rättsprövning av A.C. av beslut att bilda ett naturreservat
 • RÅ 2009 not 77:Avsaknad av program och miljökonsekvensbeskrivning, m.m. (avslag)
 • HFD 2014 not 23:Tillåtlighetsprövning av gruppstation för vindkraft (avslag)
 • HFD 2013 not 72:För samfällighetsförening avseende beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
 • RÅ 2010 not 46:Ansökan av SSF OA8 Fastighets AB om rättsprövning av beslut om tillstånd till expropriation
 • HFD 2011 not 100:Ansökan av U.P. om rättsprövning av beslut ang. utvidgning av naturreservat. - Länsstyrelsen i Örebro län beslutade i december 2006 om inrättande av ett naturreservat benämnt Dunderklintarna i Lekebergs och Örebro kommuner. Frågan om inrättandet hade då varit aktuell under ett antal år och länsstyrelsens beslut avsåg endast en del av de fastigheter som var aktuella för reservatsbildningen. Arbetet med en utvidgning av naturreservatet upptogs därför omgående efter reservatsbildningen och omfattade del av fastigheten Arbohyttan 3:2 i Örebro kommun. Under beredningen av ärendet fattade länsstyrelsen beslut om förbud mot vissa åtgärder enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, bl.a. för att förhindra avverkning av barrskog med höga naturvärden i det område som var aktuellt för den utvidgade reservatsbildningen. Beslut om utvidgning av naturreservatet fattades av länsstyrelsen den 26 oktober 2009 med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § miljöbalken. Som skäl för beslutet anförde länsstyrelsen bl.a. följande. Länsstyrelsen bedömer att den del av Arbohyttan 3:2 som genom detta beslut blir naturreservat utgör en central del av naturreservatet Dunderklintarna och är omistlig inom det skyddade området för friluftslivet, för naturupplevelsen och för naturvärdenas bevarande i hela reservatet. Avverkning av denna del av Arbohyttan 3:2 skulle allvarligt försämra förutsättningarna för att uppnå syftet med reservatsbildningen som helhet och även påverka Natura 2000-området negativt. Länsstyrelsen har därför ansett det nödvändigt att utan avtal med ägaren fatta beslut om naturreservat för att slå vakt om de höga naturvärdena
 • RÅ 2008:89:Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa järnvägsplan för del av Botniabanan funnit att frågan om järnvägens lokalisering blivit slutligt avgjord genom det tillåtlighetsbeslut om järnvägen som regeringen fattade den 12 juni 2003 (jfr RÅ 2004 ref. 108).
 • HFD 2012 not 27:Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (bifall) / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (rättsprövning, bifall) / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen
 • HFD 2012 not 17:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökandena var innehavare av och boende i bostadsrättslägenheter nära planområdet
 • RÅ 2010 not 52:Beslut att tillåta gruppstation för vindkraft på lågfjället (avslag)
 • RÅ 2010 not 120:Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)
 • RÅ 2010 not 113:Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare (avslag) / Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare i ärende om detaljplan (avslag)
 • RÅ 2010 not 56:Beslut om spärrning av enskild anslutning till väg (avslag) / Frågor om handläggningen hos länsstyrelse och regeringen i ärende om spärrning av enskild anslutning till väg (avslag)
 • HFD 2013:66:Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.
 • RÅ 2010 not 100:Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
 • HFD 2011:69:Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet hindras har inte ansetts avse en enskild fondsparares civila rättigheter.
 • RÅ 2010 not 130:Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning
 • HFD 2011 not 7:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra exploateringsprojekt avseende trädgårdsanläggning (avslag) / Då sökanden ägde en fastighet som låg utanför planområdet och inte påverkades av planen / För ideell förening när beslutet inte omfattades av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
 • RÅ 2008:36:Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rättigheter eller skyldigheter kan rättsprövas på ansökan av den enskilde oberoende av om denne varit part i ärendet hos regeringen.
 • HFD 2015 not 18:Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (avslag) / Förutsättningar för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2011 not 51:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökanden var en villaägarförening som inte uppfyllde kraven på en miljöorganisation enligt Århuskonventionen
 • HFD 2014 not 36:Ansökan av U.P. om rättsprövning av ett beslut om utvidgning av ett naturreservat
 • RÅ 2010 not 63:Ansökan av Vägsamfälligheten Kämpersvik-Ejgde m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2011 not 23:Ansökan av O.B. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2011 not 65:För att möjliggöra konferensverksamhet (fråga om syftet med planen och planbestämmelserna var otydligt formulerade, avslag)
 • HFD 2011 not 102:Länsstyrelses beslut om fördelning mellan samebyar av intäkter från upplåtelse av rätt till fiske skulle överklagas till allmän förvaltningsdomstol (bifall) / Länsstyrelses beslut om fördelning mellan samebyar av intäkter från upplåtelse av rätt till fiske skulle överklagas till allmän förvaltningsdomstol (rättsprövning, bifall)
 • RÅ 2010 not 36:Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
 • RÅ 2010 not 117:För att anpassa planutformning och planbestämmelser för en viss fastighet till befintlig bebyggelse på fastigheten (avslag)
 • RÅ 2009:89:Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behöriga att föra samfällighetens talan i ett mål enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.
 • HFD 2014 not 37:I fråga om beslut om fastställelse av arbetsplan för väg
 • RÅ 2010 not 92:Ansökan av B.P. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan
 • HFD 2014 not 27:Ansökan av Eolus Vind AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk
 • RÅ 2010 not 47:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut
 • HFD 2011 not 67:För att möjliggöra åtkomst till strandområde (avslag)
 • RÅ 2010 not 38:Föreläggande av Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljö vid godsterminal (avslag)
 • RÅ 2010 not 45:Ansökan av M.B. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2011 not 85:Fastighetsägare ansågs berörd av sådan ändring av detaljplan för grannfastighet som beslutats före utgången av planens genomförandetid
 • HFD 2012 not 29:Ansökan av Naturskyddsföreningen i Ängelholm om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2014 not 30:Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (avslag) / Beslut att inte meddela positivt förhandsbesked om uppförande av ett bostadshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett närliggande skjutfält (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2011 not 27:Ansökan av E.D. m.fl. om rättsprövning av beslut att fastställa järnvägsplan och anta detaljplan
 • HFD 2014 not 31:Ansökan av S.H. om rättsprövning av ett beslut att bilda naturreservat
 • HFD 2011 not 62:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / För sameby i fråga om försäljning av mark där samebyn hade renskötselrätt
 • HFD 2011 not 60:Beviljande av nätkoncession (rättsprövning, avslag) / Beviljande av nätkoncession enligt ellagen (avslag)
 • RÅ 2010 not 60:Fastighetsägare hade inte rätt att få en detaljplan avseende egen fastighet ändrad (avvisning)
 • RÅ 2010:13:Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på ett sådant sätt att de har rätt till rättsprövning av beslutet.
 • HFD 2011 not 103:För bostadsbebyggelse (fråga om vad som ska anses utgöra betydande miljöpåverkan i planområdet, avslag)
 • RÅ 2010 not 96:För att möjliggöra bostadsbebyggelse (fråga bl.a. om länsstyrelsens prövning av antagandebeslutet, avslag)
 • HFD 2011 not 61:Beslut om skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (avslag)
 • RÅ 2010 not 114:Beslut att inte upphäva expropriationstillstånd för utbyggnad av flygplats (avslag)
 • HFD 2011 not 8:Rättsprövning enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / För delägare i delägarförvaltad samfällighet i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
 • RÅ 2010 not 108:För att ge befintlig väg sådan standard att den klarar buss-, gång- och cykeltrafik på ett trafiksäkert sätt (avsaknad av planprogram, avslag)
 • HFD 2012:66:När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i detaljplan lagts ut som allmänt område, natur, har detta ansetts innebära att ett enskilt intresse åsidosatts på otillåtet sätt. Regeringens beslut att fastställa detaljplanen har upphävts vid rättsprövning.
 • RÅ 2010 not 62:Beslut att anta detaljplan för fritidsbebyggelse inom område av riksintresse för rennäringen (avslag) / Att beviset om justering av kommunfullmäktiges protokoll med beslut om detaljplan tagits ned från kommunens anslagstavla innan klagotiden gått ut påverkade inte lagligheten av det fattade beslutet (avslag)
 • HFD 2011 not 34:Beslut om upphävande av förhandsbesked om bygglov för fritidshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett övnings- och skjutfält (avslag)
 • HFD 2011 not 5:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För ägare av fastighet inom planområdet när planen för dennes del endast innebar att fastigheten tillfördes viss mark
 • RÅ 2010 not 31:Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen i område av riksintresse för rennäringen (avslag) / Fråga om sakägare i tillräcklig utsträckning fått komma till tals i detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning / Beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen i område av riksintresse för rennäringen (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2012 not 41:Fråga om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (avslag) / Fråga om undantag från kravet på nätkoncession (rättsprövning, avslag)
 • RÅ 2010 not 88:Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
 • RÅ 2010 not 29:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan
 • RÅ 2010 not 69:Ersättning medgavs inte för kostnader i samband med inställelse vid muntlig förhandling i mål om rättsprövning
 • HFD 2011 not 12:För att möjliggöra byggande av nya permanentbostäder (bl.a. avsaknad av fullständig miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
 • RÅ 2010 not 30:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / Avsaknad av program samt avvikelse från översiktsplan som inte redovisats i kungörelsen om planförslaget och i planbeskrivningen (bifall)
 • HFD 2014 not 61:Ansökan om rättsprövning av J.H. m.fl. ang. ett beslut om bildande av Svartåns naturreservat
 • RÅ 2010:14:Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom planområdet bosatt bostadsrättshavare på ett sådant sätt att han har rätt till rättsprövning av beslutet.
 • HFD 2011 not 21:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan
 • RÅ 2010 not 61:Förutsättningar för enkelt planförfarande och beslut av byggnadsnämnd ansågs uppfyllda (avslag)
 • HFD 2011 not 16:Miljöskyddsförening ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för utvidgad trafikplats
 • HFD 2011 not 94:I fråga om beslut att till polismyndighet utlämna uppgifter som inhämtats för trängselskatteändamål
 • HFD 2014 not 35:Ansökan av Bjönsabergs samfällighetsförening (föreningen) om rättsprövning av ett beslut om nätkoncession för kraftledning
 • RÅ 2010 not 99:Ansökan av GE Real Estate Mölndal KB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till expropriation
 • HFD 2012 not 7:Bristfälligt beslutsunderlag samt otillåtet enkelt planförfarande (avslag)
 • HFD 2017:4:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • HFD 2012 not 8:Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
 • HFD 2015 not 5:Ansökan av L.A., S.A. och U.A. om rättsprövning av ett beslut ang. bildande av ett naturreservat
 • RÅ 2010 not 121:Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut i fråga om ersättning till sameby för intrång i renskötselrätt / Samebys ansökan om rättprövning av beslut i fråga om ersättning för intrång i renskötselrätt avvisades
 • HFD 2012 not 66:Förutsättningar ansågs föreligga att genomföra ett överklagat men inte lagakraftvunnet planbeslut i sådana delar som uppenbarligen inte berördes av överklagandet (avslag)
 • HFD 2014 not 24:För ideell förening som verkade för att ett planerat dubbelspår skulle ges viss sträckning
 • HFD 2011 not 35:Ansökan av B.F. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2014 not 42:Ansökan av Kvänum Badene Vind AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
 • RÅ 2006:65:Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattningsbeskrivningens innehåll ansetts innefatta prövning av en enskilds civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Rättsprövning.
 • RÅ 2009:50:Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en samfällighetsförening då beslutet inte innefattat en prövning av de enskilda medlemmarnas civila rättigheter eller skyldigheter.
 • HFD 2011 not 2:Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut att avslå överklagande av länsstyrelses beslut att avslå begäran om omprövning av beslut om strandskydd
 • HFD 2012 not 12:Yrkande om inhämtande av yttrande från Europadomstolen (avvisning)
 • HFD 2014 not 43:Ansökan av PWP Produktion AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
 • HFD 2011 not 76:Beslut om nätkoncession för kraftledning (fråga bl.a. om miljökonsekvensbeskrivning, avslag)
 • HFD 2012 not 70:Ansökan av M.E. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2015 not 42:Förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus (avslag)
 • HFD 2016:38:Regeringens beslut i ärende om överförande av straffverkställighet har ansetts inte kunna bli föremål för rättsprövning.
 • HFD 2014 not 65:Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (avslag) / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2011:22:I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter eller skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.
 • HFD 2017:2:Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

2 §  En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Prop. 2005/06:56: Vissa miljöorganisationer har enligt Århuskonventionen rätt att begära överprövning av en del tillståndsbeslut. För att möjliggöra detta ges, genom denna paragraf, sådana organisationer en uttrycklig rätt att ansöka om rättsprövning. Sveriges åtaganden enligt konventionen när det gäller miljöorganisationers tillgång till överprövning av tillståndsbeslut av regeringen får därmed anses tillgodosedda.

De miljöorganisationer som ges rätt att ansöka om rättsprövning avgränsas genom ...

 • HFD 2011 not 90:I ett ärende om antagande av detaljplan för en organisation enligt sina stadgar inte hade som huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen och inte heller för en person vars civila rättigheter eller skyldigheter inte berördes av planen
 • HFD 2012 not 22:För fiskeklubb i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut fråga om talerätt / Föreningen Rädda Ältasjön ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning
 • HFD 2012 not 54:För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd
 • HFD 2011 not 26:Skäl att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen förelåg inte / I mål om rättsprövning avseende ifrågasatt överskridande av miljökvalitetsnormer / Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av vägprojektet Förbifart Stockholm (avslag) / Sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter ansågs berörda av tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. miljöbalken eftersom någon senare domstolsprövning av lokaliseringsfrågan inte kunde ske
 • HFD 2014 not 25:För vägförening och orienteringsklubb avseende beslut om naturreservat
 • HFD 2011 not 7:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra exploateringsprojekt avseende trädgårdsanläggning (avslag) / Då sökanden ägde en fastighet som låg utanför planområdet och inte påverkades av planen / För ideell förening när beslutet inte omfattades av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
 • HFD 2011 not 51:Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / Då sökanden var en villaägarförening som inte uppfyllde kraven på en miljöorganisation enligt Århuskonventionen
 • HFD 2011 not 17:För miljöorganisation i fråga om beslut att anta detaljplan som inte hade betydande påverkan på miljön
 • HFD 2011 not 16:Miljöskyddsförening ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för utvidgad trafikplats
 • HFD 2014 not 24:För ideell förening som verkade för att ett planerat dubbelspår skulle ges viss sträckning
 • HFD 2013 not 82:För miljöorganisation enligt 16 kap. 13 § miljöbalken i fråga om beslut om upphävande av strandskydd

2 a §  En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar som har utvisats av regeringen enligt den lagen får ansöka om rättsprövning av beslutet. Lag (2022:706).

Prop. 2009/10:31: Av paragrafen framgår att en EES-medborgare eller en familjemedlem till en sådan medborgare har rätt att ansöka om rättsprövning av ett beslut av regeringen om utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. En sådan ansökan görs hos Regeringsrätten.

3 §  Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning. Lag (2010:1506).

Prop. 2005/06:56: Eftersom rättsprövning endast kommer att kunna ske av beslut som regeringen har fattat, förbehålls det Regeringsrätten att pröva ansökningar om rättsprövning av sådana beslut.

4 §  En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

[S2]En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre veckor från dagen för beslutet.

[S3]Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta. Lag (2010:1506).

Prop. 2005/06:56: I paragrafens första mening anges den tidsfrist inom vilken ansökan om rättsprövning skall ha kommit in till Regeringsrätten. Tidsfristen är densamma som för närvarande, dvs. tre månader från dagen för beslutet. Ansökan skall, precis som enligt nuvarande ordning, ges in direkt till Regeringsrätten och således inte till regeringen.

Av paragrafens andra mening framgår att den sökande måste ange vilken rättsregel han eller hon anser att beslutet strider mot och vilka omständigheter ...

 • HFD 2015 not 20:Tidsfristen för att ansöka om rättsprövning ansågs vara av beskaffenhet att kunna återställas / Invändning om att regeringens beslut skickats till den enskilde utan att dennes ombud underrättats (avslag)

5 §  Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla. Lag (2010:1506).

Prop. 2005/06:56: Av paragrafen framgår att ett beslut normalt gäller även om ansökan om rättsprövning getts in. Regeringsrätten har dock möjlighet att bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Paragrafen motsvarar 4 § i nuvarande lag.

6 §  I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltningsdomstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2010:1506).

Prop. 2005/06:56: Bestämmelsen om i vilka fall Regeringsrätten skall hålla muntlig förhandling motsvarar 3 a § i nuvarande lag, som tillkom år 1996 för att tillgodose Europakonventionens krav.

Det finns inte något behov av en motsvarande bestämmelse när det gäller rättsprövning enligt 2 §. Århuskonventionen ställer inte några krav på rätt till muntlig förhandling och Regeringsrätten har alltid möjlighet att hålla sådan när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt ...

 • RÅ 2008:89:Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa järnvägsplan för del av Botniabanan funnit att frågan om järnvägens lokalisering blivit slutligt avgjord genom det tillåtlighetsbeslut om järnvägen som regeringen fattade den 12 juni 2003 (jfr RÅ 2004 ref. 108).

7 §  Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

[S2]Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast. Lag (2010:1506).

Prop. 2005/06:56: Denna paragraf motsvarar i princip 5 § i nuvarande lag. Bestämmelsen om att prövningen skall avse frågan om ett beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna har dock flyttats till denna paragraf från 1 § i nuvarande lag.

I promemorian föreslogs att ett beslut under de i paragrafen nämnda förutsättningarna skall upphävas om det inte är uppenbart att felet saknat ...

 • HFD 2014 not 64:Tillstånd till befintlig och utökad flygplatsverksamhet (avslag)
 • HFD 2013:72:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • RÅ 2009 not 77:Avsaknad av program och miljökonsekvensbeskrivning, m.m. (avslag)
 • HFD 2014 not 23:Tillåtlighetsprövning av gruppstation för vindkraft (avslag)
 • HFD 2012 not 59:Regeringen hade inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall) / Regeringen hade i ett detaljplaneärende inte tagit ställning till ett överklagande från en samfällighetsförening (bifall)
 • HFD 2012 not 27:Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (bifall) / Regeringens beslut innehöll inte någon intresseavvägning mellan riksintressena renskötsel och mineralutvinning (rättsprövning, bifall) / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av ett beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen
 • HFD 2013:66:Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.
 • HFD 2014 not 36:Ansökan av U.P. om rättsprövning av ett beslut om utvidgning av ett naturreservat
 • RÅ 2010 not 36:Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (avslag) / Jäv vid handläggning av detaljplaneärende (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen / För att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning och underlåtenhet att inför förnyad utställning av planförslag underrätta sakägare vars mark skulle kunna komma att tas i anspråk, avslag)
 • HFD 2014 not 27:Ansökan av Eolus Vind AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk
 • HFD 2012 not 29:Ansökan av Naturskyddsföreningen i Ängelholm om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan
 • HFD 2018:47:Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i ett av domstolen till regeringen överlämnat mål om tillstånd att bedriva viss verksamhet ska inte prövas av regeringen utan av domstolen.
 • HFD 2012:66:När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i detaljplan lagts ut som allmänt område, natur, har detta ansetts innebära att ett enskilt intresse åsidosatts på otillåtet sätt. Regeringens beslut att fastställa detaljplanen har upphävts vid rättsprövning.
 • HFD 2012 not 41:Fråga om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (avslag) / Fråga om undantag från kravet på nätkoncession (rättsprövning, avslag)
 • RÅ 2010 not 30:Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / Avsaknad av program samt avvikelse från översiktsplan som inte redovisats i kungörelsen om planförslaget och i planbeskrivningen (bifall)
 • HFD 2014 not 61:Ansökan om rättsprövning av J.H. m.fl. ang. ett beslut om bildande av Svartåns naturreservat
 • HFD 2014 not 35:Ansökan av Bjönsabergs samfällighetsförening (föreningen) om rättsprövning av ett beslut om nätkoncession för kraftledning
 • HFD 2012 not 7:Bristfälligt beslutsunderlag samt otillåtet enkelt planförfarande (avslag)
 • HFD 2017:4:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • HFD 2012 not 8:Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)
 • HFD 2015 not 5:Ansökan av L.A., S.A. och U.A. om rättsprövning av ett beslut ang. bildande av ett naturreservat
 • HFD 2014 not 42:Ansökan av Kvänum Badene Vind AB om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
 • RÅ 2009:50:Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en samfällighetsförening då beslutet inte innefattat en prövning av de enskilda medlemmarnas civila rättigheter eller skyldigheter.
 • HFD 2012 not 12:Yrkande om inhämtande av yttrande från Europadomstolen (avvisning)
 • HFD 2014 not 43:Ansökan av PWP Produktion AB (bolaget) om rättsprövning av ett beslut ang. bygglov för vindkraftverk
 • HFD 2015 not 42:Förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus (avslag)
 • HFD 2014 not 65:Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Ersättning till vittne och företrädare för sameby medgavs i mål om rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid prövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (avslag) / Riksintresset mineralutvinning gavs företräde framför riksintresset renskötsel vid rättsprövning av beslut om bearbetningskoncession enligt minerallagen (rättsprövning, avslag)
 • HFD 2018:45:I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd undanröjts eftersom reglerna om kungörelsedelgivning inte iakttagits.
8 § Har upphävts genom lag (2009:347).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall upphöra att gälla.
 2. Den upphävda lagen skall dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen samt beträffande ett överklagande av ett avgörande av en kammarrätt som meddelats enligt den upphävda lagen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:203, Prop. 2005/06:56, Bet. 2005/06:KU29
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:347) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2008/09:213, Prop. 2008/09:117, Bet. 2008/09:JuU16
Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:1539) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 4 §; ny 2 a §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1506) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2022:706) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har utvisats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:323, Prop. 2021/22:131, Bet. 2021/22:JuU30
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2022-07-01