HFD 2011 not 30

Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)

Not 30. Överklagande av Hjulhammar & Blomberg Konsult AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Hjulhammar & Blomberg Konsult AB om en viss tjänst som tillhandahölls genom bolaget omfattades av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Skatterättsnämnden (2010-09-29, Svanberg, ordf., Eriksson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren) : Förhandsbesked . Den omfrågade omsättningen omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 8 § ML. - Motivering . - - - Den efterfrågade tjänsten har inte till syfte att underlätta för A i rollen som utbildningsanordnare. Tjänsten får i stället anses ha till ändamål att möjliggöra för A att fullgöra sitt uppdrag gentemot sin uppdragsgivare, nämligen att tillhandahålla utbildningar av visst innehåll. Med detta synsätt tillhandahåller bolaget A utbildningstjänster i egenskap av underentreprenör till A och inte tjänster avseende uthyrning av personal i egenskap av bemanningsföretag eller företag med liknande funktion. - EU-domstolens uttalanden i målet Horizon College utgör vid sådant förhållande inte något hinder mot att undantaget för utbildning i 3 kap. 8 § ML blir tillämpligt på bolagets omsättning. Inte heller övrigt har det framkommit omständigheter som medför att en tillämpning av 3 kap. 8 § på det omfrågade tillhandahållandet skulle stå i strid mot EU-rätten. - Skatteverket överklagade och yrkade att den av bolaget omsatta tjänsten inte skulle anses utgöra sådan utbildning som avses i 3 kap. 8 § ML. Bolaget ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-18, Sandström, Almgren, Dexe, Hamberg, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Förhandsbeskedet avser frågan om de av bolaget omsatta tjänsterna omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § ML. Undantaget ska, som Skatterättsnämnden konstaterat, tolkas mot bakgrund av bestämmelserna i artiklarna 132.1 i och 134 i direktiv 2006/112/EG. - EU-domstolen har i domen i mål C-434/05 Horizon College, i anknytning till en fråga om den mervärdesskatterättsliga bedömningen av en tjänst som bestod i att mot ersättning låna ut en lärare från ett utbildningsinstitut till ett annat sådant institut, uttalat sig om tolkningen av motsvarande bestämmelser i direktiv 77/388/EEG. Domstolen anförde bl.a. att den undervisningsverksamhet som enligt direktivet omfattas av skattefrihet utgörs av en helhet, där relationerna mellan lärare och studenter är en av beståndsdelarna och utbildningsinstitutets organisatoriska struktur en annan (p. 20). Domstolen konstaterade att de i målet aktuella avtalen om utlåning av lärare bl.a. innebar att det ankom på mottagarinstitutet att besluta om lärarens arbetsuppgifter med hänsyn till utlåningens varaktighet och den tjänst som läraren innehade vid det utlånande utbildningsinstitutet. Förhållandet var inte sådant att utlåningen kunde betraktas som en verksamhet som omfattas av begreppet undervisning enligt direktivet (p. 21 och 22). - Vid det svenska genomförandet av direktivet förutsattes att undantaget från skatteplikt kan omfatta även en underentreprenörs tillhandahållande av utbildningstjänster (prop. 1996/97:10 s. 22 f. och 50 f.). För att en sådan tjänst ska kunna klassificeras som en utbildningstjänst krävs dock, vilket framgår av EU-domstolens nämnda dom, att underentreprenörens åtagande är kvalificerat på visst sätt. Av betydelse är om denne under eget ansvar ska tillhandahålla utbildning (jfr EU-domstolens dom i mål C-445/05 Haderer, p. 35). Om underentreprenörens åtagande däremot begränsas till att mot ersättning ställa viss lärarpersonal till förfogande för en utbildning som bedrivs av annan torde tillhandahållandet i stället vara att bedöma på annat sätt (närmast som skattepliktig omsättning av personaluthyrningstjänster). - Till bolagets ansökan om förhandsbesked har fogats en kopia av ett avtal mellan bolaget och A. Enligt avtalet ska bolaget under en kortare tid ställa en viss lärare till förfogande för A. Avtalet avser 56 undervisningstimmar enligt bifogat schema med kursbeskrivningar. Ersättning utgår med ett visst belopp per timme. Bolagets åtagande som det framgår av avtalet ger, enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening, inte uttryck för att bolaget gentemot A åtagit sig att under eget ansvar tillhandahålla utbildningstjänster. - I ansökningen om förhandsbesked och i den senare skriftväxlingen framstår emellertid bolagets åtagande som mer omfattande. Där anges att bolaget, tillsammans med A och näringslivet, upprättar en utbildningsplan. Ingående delkurser utvecklas i nära samarbete med bolaget, som har att ta fram lektionsmål, arbetsmaterial, projektarbeten m.m. Undervisningen utformas, sägs det vidare, självständigt av bolaget inom det ramverk som är utformat för varje utbildning. - Vid en jämförelse mellan innehållet i det ingivna avtalet och det som i övrigt anförts om bolagets åtagande framstår bolagets roll som oklar. För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas måste de faktiska omständigheter som beskedet ska grundas på vara klarlagda. Med hänsyn till bristerna i underlaget borde något förhandsbesked inte ha meddelats. Beskedet ska därför undanröjas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (mål nr 6239-10, fd 2011-02-09, Wahren)