HFD 2011 not 32

Sekretess enligt 28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgift om e-postkorrespondens som omnämnts i förvaltningsrätts dom

Not 32. Överklagande av A.S. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - Förvaltningsrätten i Göteborg avslog i dom den 22 oktober 2010 I.Q:s överklagande av Arbetsförmedlingens beslut att återkalla beviljad insats i form av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. Sedan I.Q. överklagat förvaltningsrättens dom beslutade kammarrätten den 4 januari 2011 att vägra prövningstillstånd. - A.S. begärde att få ut den i förvaltningsrättens dom angivna e-postkorrespondensen mellan I.Q. och anordnaren av insatsen. - Kammarrätten i Göteborg (2011-01-14, Grankvist, Cedhagen, Almqvist) avslog framställningen med följande motivering. Enligt 28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften förekommer i ärende om1. arbetsförmedling, 2. yrkesvägledning, 3. arbetsvård, 4. antagning till arbetsmarknadsutbildning, eller 5. hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till arbetslivet. Den begärda e-postkorrespondensen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt nyssnämnda bestämmelse och kan därför inte lämnas ut. - A.S. överklagade och yrkade att han skulle få ta del av den e-postkorrespondens som varit avgörande för förvaltningsrättens dom. Han anförde bl.a. att han endast begärt att få ta del av en del av korrespondensen. Denna begränsning framgick inte av kammarrättens beslut. Kammarrätten borde ha utelämnat de uppgifter som omfattas av sekretess och lämnat ut övriga uppgifter. Vidare gäller inte sekretess för uppgifter som tas in i en dom. De begärda uppgifterna har tagits in i domskälen i domen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-22, Eliason, Jermsten, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen, som konstaterar att innehållet i e-postmeddelandet inte framgår av förvaltningsrättens dom, finner att samtliga uppgifter i e-postmeddelandet omfattas av sekretess enligt 28 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen. Överklagandet ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. (mål nr 670-11, fd 2011-03-15, Vereide Dahlberg)