HFD 2011 not 33

Tjänster avseende bildande av lagerbolag var skattepliktiga (förhandsbesked)

Not 33. Överklagande av X AB (bolaget) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB bl.a. följande. Bolaget säljer s.k. lagerbolag dvs. nybildade bolag. Lagerbolagen utgör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Bolaget nybildar lagerbolagen på spekulation och avyttrar aktierna/andelarna till kunder vid ett senare tillfälle. Innan bolaget träffar avtal om försäljning av aktierna/andelarna i lagerbolagen har bolaget utgifter för aktierna/andelarna i form av exempelvis avgifter till Bolagsverket vid nyregistrering, kapitalutgifter samt utgifter för eget arbete med aktiebok och årsredovisning. Vid försäljning av lagerbolagen sörjer bolaget för att anmäla ändringar av styrelse, bolagsnamn, revisor, bolagsordning m.m. till Bolagsverket. Bolaget agerar således som ombud för sina kunder vid ändringsregistreringen och fakturerar kunderna för utfört arbete i samband med denna. I nuläget utgörs beskattningsunderlaget av utgifter för nyregistrering, kapitalutgifter samt utgifter för eget arbete före och under omregistreringen. Arvodet faktureras i samband med att lagerbolaget avyttras. Vanligtvis fakturerar bolaget arvodet till lagerbolagen men det förekommer också att fakturan ställs till lagerbolagens nya ägare. Eftersom arvodet ingår i beskattningsunderlaget fakturerar bolaget arvode med mervärdesskatt. Ändringsregistreringsavgifter som Bolagsverket fakturerar hanterar bolaget bokföringsmässigt som utlägg för sina kunder, varför avgiften inte ingår i bolagets beskattningsunderlag för utförda tjänster. Aktierna/andelarna i lagerbolagen avyttras till ett pris som motsvarar lagerbolagens egna kapital. - Bolaget ställde följande fråga. Köpeskillingen för aktierna/andelarna kommer framgent att inkludera utgifter för nyregistrering, kapitalutgifter samt utgifter för eget arbete bortsett från arbete i samband med omregistrering. Är det riktigt att köpeskillingen inte till någon del ska anses utgöra ersättning för mervärdesskattepliktig omsättning? - Bolaget tillade att Skatterättsnämnden vid sin bedömning kunde utgå ifrån att den ersättning som erhålls för utförda tjänster i samband med ändringsregistrering är marknadsmässig och att arvodet faktureras med mervärdesskatt. På samma sätt ägde Skatterättsnämnden rätt att utgå ifrån att ersättningen för de avyttrade aktierna/andelarna är marknadsmässig. - Skatterättsnämnden (2010-11-25, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren) lämnade följande förhandsbesked. Om X AB avyttrar andelar i s.k. lagerbolag och köpeskillingen på grund av avyttringen även inbegriper i frågan avsedda kostnader ska denna del av köpeskillingen anses utgöra ersättning för tillhandahållande av tjänster avseende bildandet av lagerbolaget. Omsättningen av dessa tjänster är skattepliktig. - Bolaget överklagade förhandsbeskedet och yrkade att den ersättning som erhålls från köparna av lagerbolagen i sin helhet skulle omfattas av undantaget från skatteplikt. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-23, Almgren, Dexe, Hamberg, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Bolaget har i sin ansökan om förhandsbesked angivit att verksamheten med försäljning av lagerbolag medför att bolaget har utgifter i form av registreringsavgifter och kapitalutgifter samt utgifter för eget arbete. Vid försäljningen av lagerbolagen betingar sig bolaget en ersättning från kunderna. Ersättningen anges vara marknadsmässig och får, såvitt framgår, antas täcka de angivna kostnaderna samt bolagets vinst av verksamheten. Bolagets fråga till Skatterättsnämnden avser om denna ersättning utgör vederlag för ett skattepliktigt tillhandahållande till köparna av lagerbolagen. I likhet med Skatterättsnämnden finner Högsta förvaltningsdomstolen att så är fallet. Omsättningen är således skattepliktig. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att omsättningen av tjänster avseende bildande av lagerbolag är skattepliktig till mervärdesskatt. (mål nr 7463-10, fd 2011-03-09, Wahren)