HFD 2011 not 41

Ansökan av Migrationsverket rörande dom från Migrationsöverdomstolen (avslag)

Not 41. Ansökan av Migrationsverket om resning i mål ang. rätt för en person att uppehålla sig i Sverige. - Migrationsverket ansökte om resning i Migrationsöverdomstolens mål nr UM 8184-09, i vilket dom meddelades den 2 juni 2010, och anförde bl.a. följande. Eftersom Migrationsöverdomstolen har prövat frågan om uppehållsrätt i stället för frågan om uppehållstillstånd, bedömningen i domen har allvarliga brister och domen inte ger någon vägledning i rättsfrågan måste det anses föreligga domvilla. Domen är så oklar och ofullständig att det inte framgår av den hur rätten har dömt i saken. Domen har medfört stora tillämpningssvårigheter och att rättsläget har blivit synnerligen oklart. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-07, Melin, Lundin, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Migrationsöverdomstolens dom innehåller ett ställningstagande när det gäller vilken rätt en person i ett visst fall har enligt utlänningslagen (2005:716) att uppehålla sig i Sverige. Med beaktande av att Migrationsöverdomstolen är slutlig instans i mål enligt utlänningslagen och att det därför inte ankommer på Högsta förvaltningsdomstolen att överpröva Migrationsöverdomstolens bedömningar i sak vid tillämpningen av utlänningslagen gör Högsta förvaltningsdomstolen följande bedömning. - Domen är varken oklar eller ofullständig. På grund härav och eftersom det inte framkommit något annat särskilt förhållande som innebär att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt ska ansökningen om resning avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. (mål nr 6321-10, fd 2011-03-29, Borlid)