Resning

Resning är ett extraordinärt rättsmedel, det vill säga att huvudregeln är att dom som vunnit laga kraft ska gälla.

Resning i tvistemål kan därför enligt 58 kap 1 § rättegångsbalken enbart beviljas där grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Om omständighet eller bevis, som ej tidigare framlagts åberopas och om det hade gjorts sannolikt skulle hava lett till annan utgång i målet. Resning får bara beviljas om parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt, som meddelat domen, kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller han eljest haft giltig ursäkt att ej göra det.

  • Underårig har genom sin mor ansökt om resning i mål om faderskap under åberopande av förhållande som inte förebragts tidigare (resultatet av ny blodundersökning). Ansökningen har inkommit till HD mer än ett år efter det att modern som behörig ställföreträdare för sökanden erhöll kännedom om undersökningsresultatet. Högsta domstolen har därför i NJA 1985 s. 358 funnit att hinder enligt 58 kap 1 § 3 och 4 § 2 st RB funnits föreligga att uppta ansökningen till prövning.
  • Resning har beviljats i NJA 1981 s. 269 där en arrendetvist som träffats genom förlikning som byggde på felaktiga förutsättningar faställts genom dom. Under förlikningsförhandlingarna åberopade kommun den uppgift om ändrad användning (bostadsbebyggelse) som var bestämmande för parten. Förutsättningarna brast genom att kommunen genomförde en planändring kort tid efter det förlikningen träffats.
  • En företagare har försatts i konkurs på ansökan av staten, som till stöd för ansökningen hade åberopat skattefordringar enligt av länsstyrelse meddelade, icke lagakraftvunna beslut. Sedan förvaltningsrätten undanröjt länsstyrelsens beslut genom dom som vunnit laga kraft och därigenom blivit utrett att staten ej ägde den fordran som låg till grund för konkursansökningen, har resning beviljats i NJA 1982 s. 328 och konkursbeslutet upphävts.
  • Ansökan om resning som grundade sig på att rättstillämpning som låg till grund för arbetsdomstolens beslut uppenbart var stridande mot lag enligt 58 kap 1 st 4 RB har upptagits till prövning i NJA 1982 s. 674 men avslagits.

Resning i brottmål kan beviljas till förmån för den tilltalade vid grova rättegångsfel såsom brott eller jävfrån domares eller åklagares sida eller vittne eller falsk handling åberopats eller vittne ljugit.

Resning kan också beviljas till nackdel för den tilltalade.

  • Hovrätten över Skåne och Blekinge har 2009-07-10 beviljat åklagarens ansökan om resning i mordmålet Hovs hallar. Det betyder att målet på nytt skall tas upp vid Helsingborgs tingsrätt. Se domstolsverkets pressmeddelande: Resning beviljad i "mordmålet Hovs hallar"