HFD 2011 not 44

Överklagande av byggnadsnämnds beslut hade lämnats in i kommunens reception inom överklagandefristen men inkomststämplats först sedan denna frist gått ut (bifall)

Not 44. Ansökan av B.O. och M.K. om resning i mål ang. ändring av detaljplan. - Byggnadsnämnden i Örebro kommun avslog vid ett sammanträde den 19 november 2009 B.O:s ansökan om planändring för fastigheterna Lingonriset 14 och 15. Protokollet från nämndens sammanträde anslogs på kommunens anslagstavla den 27 november 2009. I en gemensam skrivelse ställd till länsrätten överklagade B.O. och M.K. nämndens beslut. - Kommunen överlämnade överklagandet till Länsrätten i Örebro län (sedermera Förvaltningsrätten i Karlstad). Överklagandet var inkomststämplat den 21 december 2009. Förvaltningsrätten beslutade den 15 april 2010 att avvisa överklagandet eftersom det inkommit mer än tre veckor från den dag då beslutet anslagits, dvs. för sent. Kammarrätten i Göteborg avslog B.O:s och M.K:s överklagande i beslut den 26 november 2010 (mål nr 2402-10). - B.O. och M.K. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan åberopade de en skrivelse från bygglovschefen i Örebro kommun av vilken bl.a. följande framgick. Den 2 december 2010 uppvisade B.O. för kommunen en kopia av överklagandet där det var antecknat ”2009-12-18, Inlämnat 091218”. Med hänsyn till vad som numera framkommit får följande anses utrett. Överklagandet togs emot den 18 december 2009 av G.O. vid receptionen, Stadsbyggnad Örebro. Hon antecknade på en post-it lapp att överklagandet inkom den 18 december 2009 men antecknade inte det datumet på handlingen. Därefter tog hon en kopia på överklagandehandlingen inklusive post-it lappen och gav kopian till B.O. Överklagandet med post-it lappen i original lades i förvaltningens postfack. Efter tre dagar togs överklagandehandlingen om hand av en handläggare som på handlingen stämplade att den inkom den 21 december 2009. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-08, Kindlund, Knutsson, Jermsten) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Den nu föreliggande utredningen visar att B.O:s och M.K:s överklagande inkom till byggnadsnämnden den 18 december 2009, dvs. i rätt tid. Omständigheterna är därmed sådana att ansökan om resning bör bifallas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och upphäver kammarrättens beslut samt förvaltningsrättens avvisningsbeslut. Handlingarna överlämnas till Förvaltningsrätten i Karlstad för fortsatt handläggning. (mål nr 7772-10, fd 2011-03-29, Werth)