HFD 2011 not 45

Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling

Not 45. Överklagande av P.L. ang. rätt att ta del av föredragningspromemoria. - P.L. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av föredragningspromemorian i ett där avslutat mål (mål nr 394-11). Kammarrätten i Stockholm (2011-02-24, Jäderblom, Ekroth, Ringvall) avslog begäran och anförde följande. Enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen är minnesanteckningar inte allmän handling, om anteckningarna inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckningar förstås bl.a. promemorior som har kommit till endast för ett måls föredragning eller beredning. - I kammarrättens mål nr 394-11 har någon föredragningspromemoria inte tagits om hand för arkivering. Någon handling att lämna ut finns sålunda inte. - P.L. överklagade och yrkade att kammarrättens beslut skulle upphävas. Enligt P.L. medförde den omständigheten att handlingen inte överförts till ett arkiv inte att den inte tagits om hand för arkivering; rätteligen bör det noteras i akten att promemorian har arkiverats i en pärm på det aktuella tjänsterummet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-15, Eliason, Knutsson, Ståhl) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten (jfr RÅ 1999 ref. 36 och 2008 not. 75). - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. (mål nr 1492-11, fd 2011-04-12, Berglund)