HFD 2011 not 47

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga hur bistånd i form av boende påverkas av bedömning av fortsatt behov av vård enligt annan lagstiftning än socialtjänstlagen, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga hur bistånd i form av boende påverkas av bedömning av fortsatt behov av vård enligt annan lagstiftning än socialtjänstlagen, prejudikatskäl)

Not 47. Överklagande av P.R. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). - Individ- och omsorgsnämnden i Sollefteå kommun avslog P.R:s ansökan om bistånd till boende med stöd motsvarande hans behov. Avslaget motiverades med att han behöver inslag av tillsyn och kontroll i sin dagliga livsföring och att insatser enligt socialtjänstlagen inte är tillräckliga. Länsrätten i Västernorrlands län avslog P.R:s överklagande i dom den 7 oktober 2009 (mål nr 973-09). Genom avgörande den 22 mars 2010 beslutade Kammarrätten i Sundsvall att inte meddela prövningstillstånd. - P.R. överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och anförde bl.a. följande. Han är föremål för sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning sedan 2006 men har i november 2008 av ansvarig läkare bedömts inte längre vara i behov av sluten vård. För att vården ska kunna övergå till öppen rättspsykiatrisk vård måste en samordnad vårdplan upprättas i samarbete med socialnämnden i hans hemkommun. Han är i behov av boende med visst stöd från kommunens sida. Ansökan om bistånd i form av boende har avslagits. Utan sådant bistånd kan någon öppen rättspsykiatrisk vård inte komma till stånd. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-05-06, Sandström, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Utredningen i målet visar att prövningen av P.R:s behov av bistånd i form av boende har påverkats av hur kommunen har bedömt det fortsatta behovet av vård enligt annan lagstiftning än socialtjänstlagen. Kommunen och chefsöverläkaren är oense om vilka behov P.R. har och hur dessa lämpligen bör tillgodoses. Eftersom det saknas vägledande avgöranden beträffande frågan hur bedömningen av den enskildes behov av en insats enligt socialtjänstlagen ska göras i ett fall som det aktuella är det av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Därför ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar P.R. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrätten i Västernorrlands läns dom den 7 oktober 2009 i mål nr 973-09. (mål nr 2386-10, fd 2011-01-18, Borlid)