HFD 2011 not 5

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För ägare av fastighet inom planområdet när planen för dennes del endast innebar att fastigheten tillfördes viss mark

Not 5. Ansökan av H.N. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Södertälje kommun antog detaljplan för del av Grusåsen 1:1, Tallhöjden i Södertälje. Syftet var att skapa möjligheter till nya bostäder i ett attraktivt läge. Beslutet överklagades hos Länsstyrelsen i Stockholms län som avslog överklagandena. Regeringen (Miljödepartementet, 2010-04-29) avslog överklaganden av beslutet. - H.N. ansökte om rättsprövning och yrkade bl.a. att planen skulle upphävas. Enligt H.N. hade hela planprocessen varit kantad av misstag och felaktigheter. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-26, Billum, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl) : Skälen för avgörandet . - - - H.N. är ägare till en fastighet som ligger inom planområdet. Anledningen till att H.N:s fastighet kom att inkluderas i detaljplanen var att han framfört önskemål om att få förvärva mark som i äldre detaljplan angavs som naturområde men som i praktiken användes som infart till hans fastighet. Detaljplanen innebär att det aktuella området har tillförts H.N:s fastighet. I övrigt ändras inte den gällande detaljplanens bestämmelser för hans fastighet. - De invändningar mot regeringens beslut som anförs i H.N:s ansökan om rättsprövning rör inte hans fastighet eller hans civila rättigheter i övrigt. H.N. har förelagts att ange på vad sätt det klandrade regeringsbeslutet innefattar en prövning av hans civila rättigheter eller skyldigheter men har inte avhörts. - Det har inte kommit fram i målet att H.N. är berörd av regeringens beslut på ett sådant sätt att beslutet ska anses innefatta en prövning av hans civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning. (mål nr 4870-10, fd 2011-01-13, Lundberg)