HFD 2011 not 6

Resning- Migrationsöverdomstolen fattade beslut om att inte meddela prövningstillstånd innan tiden för att komma in med läkarintyg löpt ut (avslag) / Hos Migrationsöverdomstolen i mål om uppehållstillstånd m.m. (beslut att inte meddela prövningstillstånd fattades innan tiden för att komma in med läkarintyg löpt ut, avslag)

Not 6. Ansökan av H.A. m.fl. om resning. - H.A. m.fl. ansökte hos Migrationsverket om uppehållstillstånd m.m. men verket avslog avsökningarna. Överklagandena avslogs respektive avvisades av Migrationsdomstolen. Därefter beslutade Migrationsöverdomstolen den 27 september 2010 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen om resning, överlämnad från Migrationsöverdomstolen till Högsta förvaltningsdomstolen, anförde H.A. m.fl. att de av Migrationsöverdomstolen beviljats anstånd att senast den 29 september 2010 komma in med läkarintyg och att Migrationsöverdomstolen fattat sitt beslut innan tiden för anstånd löpt ut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-28, Knutsson, Jermsten, Stenman) : Skälen för avgörandet . Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Skälet till att sökandena beviljades anstånd var att de önskade ge in ett läkarintyg och ett sådant intyg hade getts in till domstolen några dagar innan målet avgjordes. Det har inte från sökandenas sida gjorts gällande att de hade för avsikt att ge in ytterligare läkarintyg. Även om Migrationsöverdomstolen borde ha väntat med att avgöra målet till dess tiden för anstånd löpt ut innebär domstolens underlåtenhet i detta hänseende inte att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen. (mål nr 6979-10, fd 2011-01-18, Mattsson)