HFD 2011 not 68

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Statlig ersättning för flyktingmottagande (fråga om vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande (fråga om vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning, prejudikatskäl)

Not 68. Överklagande av Göteborgs stad av beslut om prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. statlig ersättning för flyktingmottagande. - Migrationsverket avslog delvis Göteborg stads ansökan om ersättning enligt 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., ErsF, för kostnader staden haft för A.I. under perioden 1 april t.o.m. 30 juni 2009. Avslaget avsåg extra omkostnadsersättning med 4 900 kr för datortillbehör, id-kort och främlingspass. Migrationsverket ansåg att dessa kostnader inte var återsökningsbara enligt 21 § ErsF. Göteborgs stad överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Linköping avslog i dom den 20 januari 2011 överklagandet med motiveringen att kostnader av aktuellt slag inte kunde anses utgöra kostnad för vård i annat hem än barnets eget och att det inte hade framkommit särskilda skäl att utge ytterligare ersättning för biståndet (mål nr 2663-10). Kammarrätten i Jönköping beslutade den 17 februari 2011 att inte meddela prövningstillstånd. - Göteborgs stad överklagade beslutet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till kammarrätten för prövning i sak. Staden anförde bl.a. följande. I Göteborg finns ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar i familjehem. Socialnämnden ska lämna bistånd med hänsyn till varje barns behov samt erforderligt stöd och ersättning till familjehemmet. Bistånd och stöd ska vara likvärdigt med det som lämnas till andra omhändertagna barn i familjehem, men dessa barn är nyanlända med särskilda stödbehov som följer av att vara ensamkommande och inte ha vuxit upp i Sverige. Flertalet har kunnat familjehemsplaceras inom barnets eget nätverk. Ofta har familjehemsmedlemmarna själva inte varit bosatta så lång tid i Sverige. Flertalet familjehem får lägsta omkostnadsersättning innan lämplig omkostnadsnivå för längre perioder kan bedömas. Ersättning för extra omkostnader blir oftare aktuellt vid låg omkostnadsersättning. När lämplig omkostnadsnivå, efter olika lång tid, beslutats kan familjehemmet tillgodose barnets samtliga omkostnader. Vägledande allmänna råd liksom föreskrifter saknas för den statliga ersättningen. Regelverket har inte heller förtydligats i den nya ersättningsförordningen (2010:1122). Kommunens rätt till statlig ersättning behöver således klargöras, eftersom det är angeläget att tolkningen av ersättningsreglerna blir tydliga. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-23, Melin, Brickman, Jäderblom) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Frågan i målet är vilka slags kostnader som omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt ErsF, antingen som kostnad för vård i annat hem än barnets eget eller som kostnad för annan form av bistånd enligt socialtjänstlagen. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga. Eftersom det är av vikt för rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Göteborgs stad prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av överklagandet av Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 20 januari 2011 i mål nr 2663-10. (mål nr 1539-11, fd 2011-05-24, Borlid) Samma dag avgjordes målen 1703-1710-11 där klaganden, saken och utgången var densamma.