HFD 2011 not 73

Fråga om kapitalunderlag för pensionsstiftelse (förhandsbesked) / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmede l

Not 73. Överklagande av Mellersta Norrlands pensionsstiftelse av ett förhandsbesked ang. avkastningsskatt på pensionsmedel. - Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse är bildad av Härnösands kommun enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. I en ansökan om förhandsbesked ville stiftelsen få bekräftat att dess underlag för avkastningsskatt skulle vara noll kr eftersom den inte förvaltar några medel för försäkringstagares räkning. - Skatteverket bestred bifall till yrkandet. - Skatterättsnämnden (2011-05-04, André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . För Mellersta Norrlands pensionsstiftelse (stiftelsen) utgörs kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL, av värdet av stiftelsens tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. Avkastningen på pensionsmedel beskattas enligt AvPL. Skatten som är ett komplement till den vanliga inkomstskatten enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tas ut enligt schablon. Inkomst som beskattas enligt AvPL ska inte beskattas enligt IL och vice versa. - Stiftelsen är en sådan pensionsstiftelse som enligt 2 § första stycket 4 AvPL är skattskyldig till avkastningsskatt. Av 7 kap. 2 § första stycket 3 IL framgår att den helt undantas från skattskyldighet enligt den lagen. - Skatteunderlaget för avkastningsskatten regleras i 3-8 §§ AvPL. I 3 § första stycket sägs att skatteunderlaget är ett på visst sätt beräknat kapitalunderlag som preciseras närmare i andra-tionde styckena. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1-4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. - Enligt 3 § tredje stycket 1 AvPL ska vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt andra stycket bortses från den del av tillgångar och skulder som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Av ordalydelsen följer att undantaget avser sådana skattskyldiga personer som är försäkringsföretag. - Försäkringsföretagen är livförsäkringsföretag som, utöver att vara skattskyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1 och 2 AvPL, omfattas av 39 kap. 2-5 §§ IL. Enligt den till det aktuella undantaget korresponderande bestämmelsen i 39 kap. 3 § IL ska ett livförsäkringsföretag inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. - Frågan ska besvaras i enlighet med det anförda. - Bestämmelserna i bl.a. 2 och 3 §§ AvPL har ändrats med tillämplighet från och med 2012 års taxering (SFS 2011:74). Ändringarna påverkar inte förhandsbeskedet. - Mellersta Norrlands pensionsstiftelse överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet och slå fast att en tillämpning av 3 § andra stycket och tredje stycket AvPL leder till att stiftelsens skatteunderlag till avkastningsskatt är noll kr. - Skatteverket yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa förhandsbeskedet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-09-09, Almgren, Dexe, Knutsson, Stenman) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 3156-11, fd 2011-08-24, Engsbråten)