HFD 2011 not 78

Tobaksskatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt / Tobaksskatt (skatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt, förhandsbesked)

Not 78. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. tobaksskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB vilken tobaksskatt som skulle tas ut på en produkt som bestod av portionssnus innehållande 25 procent tobak och 75 procent grönt te. - Tullverket anförde i ett yttrande i ärendet att produkten skulle hänföras till nr 2403 99 10 (tuggtobak och snus) i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt förordningen om den gemensamma tulltaxan och de allmänna reglerna för tolkningen av tulltaxan. - Skatterättsnämnden (2011-01-20, Svanberg, ordf., Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren) lämnade förhandsbeskedet att tobaksskatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS, ska utgå på produktens hela vikt. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. Avgörande för om den i ärendet aktuella produkten helt eller endast delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt nr 2403 KN. Nämnden finner härvid inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Således ska produkten i dess helhet, bl.a. med stöd av de förklarande anmärkningarna i tulltaxan till KN 2403 99 10, beskattas som snus enligt LTS. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan redovisade synsättet. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa förhandsbeskedet. - X AB hade inte något ytterligare att anföra. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-09-14, Sandström, Dexe, Knutsson, Stenman) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. -(mål nr 897-11, fd 2011-08-24, Ebbing)