Upphävd författning

Lag (1994:1563) om tobaksskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1563 i lydelse enligt SFS 2022:1785
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1961:394) om tobaksskatt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.

[S2]Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För beskattningen gäller 1 a-34 §§.

[S3]Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan samt för övrig tobak. För beskattningen av snus, tuggtobak och övrig tobak gäller 35-40 a §§.

[S4]Med tobaksvara avses i denna lag cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak.

[S5]Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en tobaksvara förs ut till tredjeland från Sverige eller via ett annat EU-land.

[S6]Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredjeland förstås länder och områden utanför detta skatteområde. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras lagens tillämpningsområde. Tredje stycket kompletteras med en upplysning om att skatt även ska betalas för övrig tobak.

I ett nytt fjärde stycke anges innebörden av begreppet tobaksvara i lagen. Begreppet innefattar dels de harmoniserade varorna cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak, dels de icke-harmoniserade varorna snus, tuggtobak och övrig tobak. Begreppet övrig tobak definieras i den nya 35 a §. Det ska noteras att begreppet tobaksvara ...

 • HFD 2019:62:En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.
 • HFD 2014 not 79:Tobaksskatt (produkt som innehöll ingredienser för tillverkning av snus ansågs skattepliktig)
 • HFD 2011 not 78:Tobaksskatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt / Tobaksskatt (skatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt, förhandsbesked)

1 a §  Med cigaretter avses

 1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i 1 b §,
 2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller
 3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper. Lag (2001:516).

1 b §  Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är,

 1. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
 2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om
  1. det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,
  2. styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och
  3. omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden. Lag (2010:1520).

1 c §  Med röktobak avses

 1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,
 2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b §.

[S2]Med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter. Lag (2010:1520).

1 d §  Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller. Lag (2010:1520).

1 e §  Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter respektive röktobak.

[S2]Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror. Lag (2001:516).

Skatt på cigaretter

2 §  Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 78 öre per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredjeland, importören ska senast den 31 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för det föregående kalenderåret. Senast den 15 februari samma år som Skatteverket mottagit uppgifterna ska verket lämna dessa till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

[S2]Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 centimeter men inte 11 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 centimeter som en cigarett.

[S3]För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska den i första stycket angivna styckeskatten räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

Prop. 2007/08:11: till 31 öre per styck. Minimipunktskatten för cigaretter avseende år 2008 fastställs till 1 krona och 24 öre per cigarett. Ändringarna behandlas närmare i avsnitt 5.2.

Prop. 2020/21:112: I paragrafens första stycke anges skatten på cigaretter. Skatten består dels av ett styckebelopp, dels av ett värderelaterat belopp som i dag är en procent av detaljhandelspriset. En ändring görs av styckebeloppet så att det uttrycker 2021 års skattesats om 1 kr och 62 öre per styck.

I tredje stycket anges att styckeskattesatsen ska räknas om enligt bestämmelserna i 42 §. Då den nya skatten på övrig tobak införs ändras även det år från och med vilket skattebeloppen ...

3 §  Med detaljhandelspris avses i denna lag varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller hans representant eller i fråga om cigaretter som importeras från tredje land av importören.

[S2]Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset.

[S3]Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt.

Kontrollmärkning på cigarettförpackningar

4 §  Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Lag (2000:480).

Prop. 1999/2000:105: Enligt 2 § lagen om tobaksskatt tas skatt ut på cigaretter med 20 öre per styck och 39,2 procent av detaljhandelspriset. Av 4 § nämnda lag följer att cigaretter inte får tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Kravet att detaljhandelspriset skall anges på förpackningen gäller inte cigaretter som säljs skattefritt. I exportbutiker kommer dock enligt vad som föreslås både obeskattade och beskattade cigaretter ...

5 §  Den som säljer cigaretter till högre pris än detaljhandelspriset skall av beskattningsmyndigheten påföras belopp motsvarande den ytterligare skatt som skulle ha tagits ut enligt 2 § första stycket om detaljhandelspriset hade varit fastställt till det pris som varan sålts för.

[S2]Om det saknas erforderliga uppgifter eller om beloppet inte annars kan beräknas tillförlitligt, får beskattningsmyndigheten uppskatta beloppet efter vad som kan anses skäligt.

6 §  Den som tillhandahåller cigaretter till försäljning på annat sätt än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

7 §  Cigaretter som varit föremål för brott enligt 6 §, eller värdet av cigaretterna om dessa inte finns kvar, skall förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt.

Skatt på cigarrer, cigariller och röktobak

8 §  Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 56 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

[S2]För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

Prop. 2020/21:112: I paragrafens första stycke anges skatten på cigarrer och cigariller samt på röktobak. En ändring görs av styckebeloppet så att det uttrycker 2021 års skattesats om 1 kr och 42 öre per styck respektive 1 971 kr per kg.

I andra stycket anges att skattebeloppen ska räknas om enligt bestämmelserna i 42 §. Då den nya skatten på övrig tobak införs samordnas även det år från och med vilket skattebeloppen för samtliga tobaksvaror ska räknas om. Det innebär att det året ...

Uppskovsförfarandet

8 a §  I denna lag avses med

[S2]uppskovsförfarande: att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EU av skattepliktiga tobaksvaror,

[S3]släpps för konsumtion: att tobaksvaror

 1. avviker från ett uppskovsförfarande,
 2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,
 3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller
 4. importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

[S4]beskattade tobaksvaror: tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Lag (2011:285).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I paragrafen definieras grundläggande begrepp som har giltighet för beskattningen av de EG-harmoniserade punktskattepliktiga varorna, dvs. för alkohol- och tobaksvaror samt de EG-harmoniserade bränslena. Först definieras ”uppskovsförfarande”. Definitionen är hämtad från artikel 4.7 i punktskattedirektivet och anger ramen för systemet med uppskjuten skattskyldighet vid hantering av aktuella varor. Uppskovsförfarandet är tillämpligt inom EG. Med EG avses i denna lag Europeiska gemenskapens ...

8 b §  Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast

 1. från ett skatteupplag till
  1. ett annat skatteupplag,
  2. en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land,
  3. en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU, eller
  4. någon av följande mottagare:
  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat,
  • en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,
  • väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land än det dit varorna flyttas och som deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, om varorna är avsedda för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, eller
  • väpnade styrkor som tillhör ett annat land än det dit varorna flyttas och som är part i Nordatlantiska fördraget, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier,
 2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

[S2]Första stycket 1 d gäller om varorna flyttas till en plats i ett annat EU-land och endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU-landet.

[S3]Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

[S4]Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

 1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EU- land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller
 2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

[S5]Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget. Lag (2022:163).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I första stycket anges mellan vilka destinationer obeskattade varor får flyttas för att det ska vara fråga om en flyttning under ett uppskovsförfarande. Bestämmelsen grundas på artikel 17.1 i

Prop. 2010/11:48: Genom det nya fjärde stycket kommer flyttningar under skatteuppskov även kunna ske om tobaksvaror flyttas från ett skatteupplag eller platsen för import i en medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat för förbrukning eller försäljning ombord. Flyttningar kan således ske dels från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige till ett fartyg eller ett luftfartyg i en annan medlemsstat, dels från ett skatteupplag eller en importplats i en annan medlemsstat till ett ...

8 c §  För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av

 1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 22 b § eller av sådant ersättningsdokument som avses i 23 a §, och
 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 11 § första och andra styckena eller 15 §. Lag (2013:1071).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I första stycket anges de krav, som tillsammans med destinationerna i 8 b §, utgör grundförutsättningarna för att en flyttning ska ske under uppskovsförfarande. Det första kravet är nytt och direkt föranlett av EMCS. Det säger att en flyttning av tobaksvaror måste omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument som hanteras i EMCS, jfr 22 och 22 b §§, för att flyttningen ska ske under uppskovsförfarande (punkt 1). Av hänvisningen till 23 a § framgår dock att ...

8 d §  En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU. Lag (2011:285).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Bestämmelserna grundar sig på artikel 20.2 i punktskattedirektivet, varav följer att en flyttning enligt uppskovsförfarandet avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som är tillåten för en uppskovsflyttning. Avsändaren av varorna ansvarar genom den ställda säkerheten för skatten till dess att flyttningen avslutats på föreskrivet sätt. En bestämmelse som tydligt anger när en flyttning avslutas införs genom paragrafen. Vid exportfallen avslutas flyttningen ...

8 e §  Tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande i denna lag när varorna befinner sig på svenskt territorium. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I bestämmelsen anges att de förutsättningar och krav som föreskrivs för att en flyttning ska ske under uppskovsförfarande gäller även flyttningar som påbörjats i ett annat EG-land och där varorna flyttas till eller via Sverige, när varorna befinner sig på svenskt territorium. Härigenom klargörs således att en flyttning som påbörjas i ett annat EG-land omfattas av uppskovsförfarandet om flyttningen sker till en sådan destination som avses i 8 a § i Sverige, om kraven som avses ...

Skattskyldighet m.m. för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak

Skattskyldiga

9 §  Skattskyldig är den som

 1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror enligt uppskovsförfarandet,
 2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 eller 14 § tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet,
 3. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 eller 16 b §,
 4. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
 5. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till Sverige enligt 17 §,
 6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,
 7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller
 8. i annat fall än som avses i 1–7, innehar skattepliktiga tobaksvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

[S2]Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

[S3]Första stycket 5 och 8 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium. Lag (2013:1070).

Prop. 1998/99:79: Ändringen är föranledd av att 31 a § numera betecknas 31 d § (se prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68, SFS 1998:1678).

Prop. 2011/12:155: Första stycket punkt 2 har ändrats för att tydligare beskriva att skattskyldighet för en registrerad varumottagare enligt denna bestämmelse enbart uppkommer när denne i sin egenskap av varumottagare tar emot tobaksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet.

Om den som godkänts som registrerad varumottagare hanterar varor på annat sätt kan denne vara skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som registrerad varumottagare ...

Prop. 1998/99:127: Se kommentaren till 8 § förslaget till om ändring i lagen om alkoholskatt.

Prop. 1998/99:86: Den nya punkten 7 första stycket innebär att den som förvärvat tobaksvaror utan skatt på grund av att de skall användas för ett skattefritt ändamål blir skattskyldig om varorna används för ett annat ändamål. Bestämmelsen har en generell lydelse men kommer för tobaksskattens del för närvarande endast att gälla den som provianterat varor efter tillstånd enligt den nya lagen om proviantering, jämför kommentaren till 31 e §.

Skattskyldigheten gäller om varorna använts för ...

9 a §  Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 5 och 8 undantas varor som förs in till Sverige

 1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,
 2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EU-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
 5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

[S2]Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.

[S3]Om en enskild person själv transporterar skattepliktiga varor i större mängder än de som anges i fjärde stycket ska de vid en bedömning enligt första stycket 2 inte anses vara avsedda för personligt bruk, såvida inte personen kan visa att varorna i det enskilda fallet är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Vid en sådan bedömning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

[S4]De mängder som avses i tredje stycket är

 • cigaretter: 800 stycken,
 • cigariller (med en vikt av högst 3 gram per styck): 400 stycken,
 • cigarrer: 200 stycken,
 • röktobak: 1,0 kilogram. Lag (2021:1149).

Prop. 2009/10:40: I första stycket görs följdändringar med anledning av ändringarna i 9 §. Genom hänvisningen till 9 § första stycket 9 klargörs att innehav av tobaksvaror för personligt bruk av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige inte omfattas av skattskyldighet.

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 9 § första stycket.

Prop. 1998/99:127: I punkten 5 regleras skattefrihet för gåvoförsändelser från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige. För att försändelser skall undgå beskattning måste det vara fråga om en enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran. Det är inte möjligt att ange hur stora kvantiteter en försändelse kan omfatta och ändå betraktas som en gåva och därmed vara skattefri. Större kvantiteter än vad som får föras in enligt privatinförsellagen (<a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:127#S4-3-2" ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vissa undantag från skattskyldighet.

Från skattskyldighet undantas enligt första stycket 2 varor som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EUland och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Ändringen innebär att det införs referensnivåer till ledning för bevisningen vid en sådan bedömning. Enligt det nya tredje stycket första meningen ...

9 b §  Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 undantas varor som förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som blivit fullständigt förstörda genom oförutsedda händelser eller force majeure. Lag (2013:1071).

Prop. 1999/2000:105: I paragrafen, som är ny, görs undantag från skattskyldigheten enligt 9 § första stycket 7. Rätt till undantag föreligger i fråga om varor som provianterats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom olyckshändelse eller force majeure. Rekvisitet ”olyckshändelse eller force majeure” finns även i 32 § b). I förarbetena till den bestämmelsen uttalades att avdrag för skatt på varor som förstörts genom olyckshändelse eller force majeure skall kunna styrkas genom intyg eller dylikt från försäkringsbolag, ...

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 9 § första stycket.

9 c §  Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
 3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

[S2]Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

[S3]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§. Lag (2021:1149).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges vem som är skattskyldig för import av skattepliktiga varor från tredje land. Av 19 § följer att det är Tullverket som beslutar om skatt i dessa fall.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import undantas varor som avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 8 b och 8 c §§. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om skattskyldighet vid import. För att varorna ska undantas från skattskyldighet måste de anmälas ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda ett lokalt klareringsförfarande används för att sätta en vara som fysiskt befinner sig i Sverige i fri omsättning, så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell tobaksskatt i Sverige. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen. ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import av skattepliktiga varor. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

Ändringen i första stycket, innebär att en ny tredje punkt införs. I den nya punkten anges vem som är skattskyldig i de fall en tulldeklaration lämnas ...

Upplagshavare och skatteupplag

10 §  Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

 1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
 2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,
 3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga varor från tredje land, eller
 4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

[S2]För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

 1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och
 2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

[S3]Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

[S4]Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är avsett att användas som bostad.

[S5]Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare. Lag (2017:1206).

Prop. 2009/10:40: I första stycket anges förutsättningarna för att godkännas som upplagshavare i Sverige. Nuvarande förutsättningar för att godkännas är oförändrade. För att samla de förutsättningar som följer av punktskattedirektivet i de två inledande punkterna flyttas bestämmelsen om lagring från punkt 4 till punkt 1. Punkt 1 och 2 ändras redaktionellt för att överensstämma med terminologin i punktskattedirektivet. Paragrafen grundar sig på artiklarna 15 och 16 i punktskattedirektivet.

Prop. 1998/99:86: Den nya punkten 4 är föranledd av att det i den nya lagen om exportbutiker föreskrivs att verksamheten i en sådan butik skall bedrivas av en godkänd upplagshavare. Den som avser att bedriva verksamhet i exportbutik kan genom ändringen godkännas som upplagshavare under förutsättning att han uppfyller övriga krav. Enligt den nya punktens lydelse kan beskattningsmyndigheten besluta om godkännande innan verksamheten startat. Detta är nödvändigt eftersom det endast är godkända upplagshavare som får ...

10 a §  En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga tobaksvaror samt regelbundet inventera lagret av sådana varor. Lag (2001:516).

10 b §  En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1071).

11 §  En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

[S2]Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror sker enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

[S3]Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan påföras upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a §. Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

[S4]Säkerheterna ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som upplagshavare återkallas. Säkerheten enligt första och andra styckena får efter återkallelsen sänkas till ett belopp som motsvarar skatten på de varor för vilka flyttningen ännu inte har avslutats enligt 8 d §. Lag (2018:1885).

Prop. 1996/97:116: Ändringen i första stycket innebär att det anges i lag hur stor säkerhet som upplagshavarna skall ställa för transporter och hur säkerheten skall beräknas. I andra stycket införs dessutom en generell skyldighet för upplagshavare att ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning eller lagring.

Frågor om godkännande av upplagshavare prövas av beskattningsmyndigheten på särskild ansökan. För att bli godkänd som upplagshavare krävs att sökanden ...

12 §  Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
 3. upplagshavaren begär det.

[S2]Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även godkännandet av dennes skatteupplag och godkännandet som registrerad avsändare.

[S3]Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2009:1501).

12 a §  Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a § inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a §.

[S3]Kravet i 11 § tredje stycket gäller inte konkursboet. Lag (2013:1071).

Registrerad varumottagare

13 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som registrerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfarande (ordinarie mottagningsplats).

[S3]En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Säkerheten ska kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse blir gällande, om godkännandet som registrerad varumottagare återkallas.

[S4]En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

[S5]Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare. Lag (2018:1885).

Prop. 1996/97:116: Ändringen innebär att det införs en skyldighet för registrerade varumottagare att ställa säkerhet för betalning av skatten på varor som de tar emot. Denna skyldighet preciseras i paragrafen genom att det anges hur stor säkerhet som skall ställas och hur denna skall beräknas.

Beskattningsmyndigheten prövar ansökningar om registrering som varumottagare. De bestämmelser som gäller vid återkallelse av godkännanden som upplagshavare skall även tillämpas på registrerade varumottagare. ...

Prop. 2011/12:155: Ändringen i första stycket innebär att det inte längre är möjligt att bli godkänd som varumottagare om verksamheten endast avser import av varor från tredje land. Bakgrunden till detta är att varor som importeras från tredje land av en registrerad varumottagare genom ändringen i 9 c § och 19 §§ beskattas vid importen.

13 a §  Säkerheten enligt 13 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal har beslutats för

 1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, eller
 2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats, om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

[S2]Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

[S3]Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som vid denna tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

[S4]Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för tobaksskatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller enligt första–tredje styckena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av

 1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
 2. skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet. Lag (2013:1071).

14 §  Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.

[S2]En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där varumottagaren kommer att ta emot de varor som flyttas under uppskovsförfarandet.

[S3]Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S4]Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare. Lag (2013:1070).

14 a §  Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första stycket 2 inträder efter konkursbeslutet.

[S2]Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt 20 § första stycket 2.Lag (2013:1071).

Registrerad avsändare

15 §  Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

[S2]Bestämmelserna om säkerhet för skatten i 11 § första, andra och fjärde styckena och om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare. Lag (2018:1885).

Prop. 1996/97:116: Ändringen innebär att det införs en skyldighet för skatterepresentanter att ställa säkerhet för betalning av skatten på varor för vilka de är skattskyldiga. Denna skyldighet preciseras i paragrafen genom att det anges hur stor säkerhet som skall ställas och hur denna skall beräknas.

En skatterepresentant skall godkännas av beskattningsmyndigheten. De ...

Prop. 2015/16:79: I första stycket ändras en hänvisning till gemenskapstullkodexen till motsvarande hänvisning till unionstullkodexen. I detta stycke finns en bestämmelse om att den som i Sverige avser att yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen, får godkännas som registrerad avsändare. Det är därför ändamålsenligt att hänvisningen till ...

Jämkning av säkerhetsbelopp

15 a §  I fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter. Lag (2009:1501).

Prop. 1996/97:116: I paragrafen regleras möjligheten att jämka säkerhetsbelopp. Med andra särskilda omständigheter förstås vad gäller upplagshavare bl.a. förhållandena vid skatteupplaget. Om t.ex. risken för stöld eller svinn bedöms som liten kan det utgöra skäl för att jämka säkerhetsbeloppet. Jämkning bör även kunna komma i fråga för upplagshavare som nästan enbart säljer varor som skall användas för skattefria ändamål.

Syftet med att kräva säkerhet för betalning av skatt i samband med tillverkning ...

Distansförsäljning

16 §  Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar beskattade tobaksvaror och varorna transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.

[S2]Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § omfattar även sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Lag (2011:285).

16 a §  Vid distansförsäljning enligt 16 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Representanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

[S2]Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Till paragrafen har flyttats de nuvarande bestämmelserna i 16 § om representant vid distansförsäljning. Bestämmelsen kompletteras med en föreskrift om att representanten ska vara etablerad i Sverige. Det bakom liggande syftet med att utse en representant är att det ska finnas en person på plats i Sverige. Begreppet etablerad ska ha samma innebörd som i mervärdesskattelagen (2004:200) och SBL (se om begreppet etablerad ...

16 b §  Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 16 och 16 a §§, innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2011:285).

16 c §  Den som tar emot tobaksvaror som avsänts till Sverige enligt 16 eller 16 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Enligt artikel 36.3 i punktskattedirektivet kan destinationsmedlemsstaten föreskriva att mottagaren av varorna vid distansförsäljning under vissa förutsättningar ska vara skattskyldig i stället för säljaren. Mottagaren kan enligt direktivet utses som skattskyldig om säljaren inte har iakttagit föreskrivna krav på registrering och ställande av säkerhet för skatten. Härigenom ger direktivet upphov till en situation där mottagaren av varorna har ett intresse av att förvissa sig om ...

Övriga skattskyldiga

17 §  Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S2]Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 9 a §. Lag (2011:285).

Undantag från skatteplikt

18 §  Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande

 1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av
  1. varornas beskaffenhet,
  2. oförutsedda händelser eller force majeure, eller
 2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.

[S2]Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller
 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

[S3]Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2013:1071).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I paragrafen finns bestämmelser om skattefrihet i vissa fall när tobaksvaror hanteras under uppskovsförfarande. Paragrafen grundar sig på artikel 7.4 i punktskattedirektivet, vilken motsvaras av artikel 14 i cirkulationsdirektivet. Genom att utforma bestämmelsen på så sätt att den omfattar varorna när de hanteras under ett uppskovsförfarande är bestämmelsen tillämplig oavsett i vilken typ av, eller hos vilken aktör i, uppskovsförfarandet varorna befinner sig när den skattebefriande ...

Prop. 2011/12:155: Följdändring med hänsyn till omnumreringen i 9 § första stycket.

Import från tredje land i vissa fall

19 §  Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 9 c § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket. Lag (2012:676).

Prop. 2011/12:155: Av bestämmelsen i sin nya lydelse följer att Tullverket beslutar om skatten för den som är skattskyldig vid import enligt 9 c § och att skatten ska betalas till Tullverket. Detta utgör ett undantag från den generella ordningen att beslut om skatt fattas av Skatteverket. Av 34 § femte stycket framgår att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen. Skatteförfarandelagen ...

Skattskyldighetens inträde

20 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
  1. skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b och 8 c §§,
  2. skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
  3. skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller
  4. godkännandet av skatteupplaget återkallas,
 2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,
 3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,
 5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
 6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ändamål,
 7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande,
 8. den som är skattskyldig enligt 9 c § första stycket 1 respektive 2, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och
 9. den som är skattskyldig enligt 9 c § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

[S2]Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket efterge skatten på varorna.

[S3]Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av Skatteverket. Lag (2021:1149).

Prop. 2011/12:155: I paragrafen anges när skattskyldigheten inträder.

Den andra punkten har tagits bort med hänsyn till att skattskyldigheten för registrerade avsändare i 9 § första stycket 3 har tagits bort.

Hänvisningen i den nionde punkten till 19 § fyller inte någon funktion och bör därmed tas bort.

Punkterna 3–9 har numrerats om.

I övrigt utgörs ändringarna av följdändringar till följd av omnumreringen av 9 § ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget avser ett förtydligande av tidpunkten för skattskyldighetens inträde i de fall ett mellanstatligt enhetstillstånd som utfärdats i ett annat EG-land används. Förslaget är utformat på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen.

Prop. 1998/99:86: Ändringen i punkten 6 första stycket är föranledd av att 9 § numer har två stycken. Hänvisningen ändras därför till 9 § första stycket 5. Den nya punkten 7 i första stycket reglerar när skattskyldigheten skall anses inträda i de fall som regleras i 9 § första stycket 7. Skattskyldigheten inträder när varorna används för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, dvs. för annat än avsett ändamål.

En registrerad varumottagare som har tillstånd enligt ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen anges tidpunkten för skattskyldighetens inträde. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

I första stycket 8 läggs orden ”i Sverige” till. Bestämmelsen avser import till Sverige där tullskulden uppkommer i Sverige. Den nya punkt 9 innehåller en bestämmelse om skattskyldighetens ...

20 a §  Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när varor som flyttats under uppskovsförfarande tas emot av upplagshavaren, om

 1. varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet, och
 2. mottagande av varorna accepteras genom mottagningsrapport enligt 22 f § eller genom pappersdokument enligt 24 §, men
 3. varorna inte tas in i skatteupplaget. Lag (2013:1071).

21 §  Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 undantas varor som

 1. har återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
 2. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser för upplagshavare om undantag från skatteplikt för varor som återanvänts vid tillverkning samt för varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

I första punkten läggs orden ”av skattepliktiga tobaksvaror” till för att tydliggöra att tillverkningen kan avse såväl harmoniserade tobaksvaror som nationella tobaksvaror inklusive övrig tobak. Det har således ingen betydelse om upplagshavaren tillverkar varor ...

Dokumenthantering vid varuflyttningar enligt uppskovsförfarandet

Det datoriserade systemet

22 §  I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

 1. elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,
 2. administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,
 3. uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,
 4. mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och
 5. exportrapporter enligt 22 f § andra och tredje styckena.

[S2]Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 23 a och 24 §§.

[S4]Bestämmelserna i 22 b22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare. Lag (2013:1071).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I första stycket anges genom en hänvisning till artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor att det finns ett, på gemenskapsrätten baserat, datoriserat system (EMCS) för hantering av dokument och uppgifter. Vidare anges vilka dokument; elektroniska administrativa dokument, mottagningsrapporter och exportrapporter, samt uppgifter om administrativ ...

Prop. 2010/11:48: Även sådan rapport som enligt det nya tredje stycket i 22 f § ska lämnas i form av en exportrapport i samband med att varor flyttas till fartyg eller luftfartyg för proviantering ska hanteras i det datoriserade systemet. En ändring görs därför i första stycket femte punkten.

Prop. 1998/99:86: Ändringen i andra stycket är föranledd av att 9 § numer har två stycken. Hänvisningen ändras därför till 9 § första stycket 5.

Det nya femte stycket innebär som huvudregel att om skattskyldighet föreligger enligt 9 § första stycket 7 skall deklaration lämnas och därmed även betalning av skatten ske senast fem dagar efter skattskyldighetens inträde. Detta gäller dock inte den som är registrerad varumottagare. Av förslaget till 33 § framgår att den som fått tillstånd ...

22 a §  Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottagningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

[S2]Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat behörighet att företräda den juridiska personen. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. För att en aktör ska få använda EMCS krävs att aktören kan verifieras elektroniskt av Skatteverket. Innan aktören börjar upprätta dokument i EMCS ankommer det därför på denne att efter instruktion från Skatteverket se till att möjligheten till elektroniskt verifikation ordnas. Elektronisk verifikation kan ordnas genom att aktören använder en personlig e-legitimation eller en organisationslegitimation. En organisationslegitimation är aktuell i de fall fler än en fysisk person hos ...

22 b §  Innan en sådan flyttning av varor som avses i 8 b § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av varorna påbörjats.

[S2]Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: I första stycket anges också att avsändaren får återkalla dokumentet innan varorna avsänds. Syftet är att klargöra att en avsändare inte är bunden att flytta varor om förutsättningarna för en flyttning ändras efter det att ett dokument lämnats via EMCS. Samtidigt innebär regeln att avsändaren är förhindrad att återkalla dokumentet efter det att varuflyttningen påbörjats. Bestämmelsen grundar sig på artikel 21.7 i punktskattedirektivet.

22 c §  Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 22 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen. Lag (2009:1501).

22 d §  Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c, 8 b § fjärde stycket eller en direkt leveransplats. Lag (2011:99).

Prop. 2010/11:48: Möjligheten att ändra flyttningens destination bör finnas även vid flyttningar under ett uppskovsförfarande till fartyg eller luftfartyg. En hänvisning till 8 b § fjärde stycket läggs därför till i paragrafen.

22 e §  Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet. Lag (2011:285).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny men bestämmelsen överensstämmer med den bestämmelse som i dag finns i 23 § tredje stycket. Bestämmelsen grundar sig på artikel 13.1 i punktskattedirektivet. Närmare bestämmelser om innehållet i det intyg som avses, finns i kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt.

22 f §  Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

[S2]Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats (exportrapport).

[S3]Vid flyttning enligt 8 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport. Lag (2011:285).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. I första stycket anges att den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot tobaksvaror som flyttats enligt ett uppskovsförfarande utan dröjsmål, och senast inom fem dagar efter det att varorna tagits emot, ska lämna en mottagningsrapport via EMCS. Bestämmelsen baseras på artikel 24 i punktskattedirektivet. Genom regeln förskrivs för det första att det åligger mottagaren att upprätta en mottagningsrapport inom fem dagar. För det andra att detta ska ske när varorna tagits ...

Prop. 2010/11:48: Enligt andra stycket ska en exportrapport upprättas vid en flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna exporteras.

Enligt 18 § förordningen om tobaksskatt grundas en exportrapport på det intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr ...

23 §  Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

[S2]Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

[S3]När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

[S4]Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket.

[S5]När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU- land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet. Lag (2012:676).

Prop. 1998/99:79: Ändringen innebär i huvudsak att vissa föreskrifter om i hur många exemplar ett ledsagardokument skall upprättas och hur exemplaren skall hanteras flyttas över till förordningen (1994:1613) om tobaksskatt.

Föreskrifterna i första stycket 4 och 5 har flyttats över till förevarande paragraf från 25 § respektive 24 §. Övriga föreskrifter i nämnda paragrafer flyttas över till förordningen om tobaksskatt. ...

Prop. 2010/11:48: Det fjärde stycket avser vissa situationer där en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet Avslutandet av flyttningen kan enligt artikel 28.2 i punktskattedirektivet styrkas genom ett intygande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utfartstullkontoret är beläget om att varorna har lämnat gemenskapens territorium. Tullverket ska därför i dessa fall lämna ett sådant intyg till Skatteverket. Därefter är det Skatteverket som i det datoriserade systemet EMCS ...

Prop. 2011/12:155: Ändringen i fjärde stycket innebär en korrigering av hänvisningen till 22 f §.

Reservsystemet

23 a §  När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en varuflyttning under uppskovsförfarande påbörjas om

 1. varorna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), och
 2. avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdokumentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

[S2]Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldigheten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska därefter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

[S3]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatteverket om en sådan ändring av destinationen som avses i 22 d §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras. Lag (2009:1501).

Prop. 1998/99:79: Det nya första stycket har utformats med ledning av 6 kap. 4 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi och överensstämmer i sak med vad som gäller enligt 23 § första stycket sista meningen nuvarande lydelse av lagen om tobaksskatt. Syftet med flytta över nämnda föreskrift till förevarande paragraf är att öka överskådligheten genom att samla ...

24 §  Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

[S2]Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

[S3]Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten. Lag (2011:99).

Prop. 2010/11:48: I tredje stycket anges att det är Skatteverket som upprättar rapporten efter det att ett intyg om att varorna har lämnat EG eller ett intyg enligt 22 f § tredje stycket har erhållits från Tullverket. Stycket har utformats enligt

Lagrådets förslag. Det tredje stycket blir således tillämpligt även i de fall en rapport enligt 22 f § tredje stycket inte kan lämnas. Se även kommentaren ovan till 22 f § andra och tredje styckena.

25 §  När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

 1. Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.
 2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.
 3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mottagningsrapport.
 4. Skatteverket ska lämna en exportrapport.

[S2]Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

[S3]Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet. Lag (2011:99).

Prop. 2010/11:48: I första stycket fjärde punkten anges att det är Skatteverket som ska lämna en exportrapport när det datoriserade systemet blir tillgängligt. Den fjärde punkten blir även tillämplig i de fall en sådan rapport som avses i 22 f § tredje stycket ska lämnas. Se även kommentaren ovan till 22 f § andra och tredje styckena.

Flyttning av beskattade tobaksvaror

26 §  Den som ansvarar för en flyttning av beskattade tobaksvaror ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

 1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyldighet inträder i det andra landet, eller
 2. en svensk ort via ett annat EU-land.

[S2]Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte

 1. vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror som sänds från Sverige, eller
 2. för beskattade tobaksvaror som för yrkesmässig försäljning ombord förvaras på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land, om varorna inte är till försäljning när fartyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EU-lands territorium.

[S3]Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden. Lag (2011:285).

Prop. 1998/99:79: Ändringen innebär i huvudsak att föreskrifterna om i hur många exemplar ett förenklat ledsagardokument skall upprättas och hur exemplaren skall hanteras flyttas över till förordningen om tobaksskatt. Se även kommentaren till 23 § andra stycket.

26 a § Har upphävts genom lag (1999:1327).

Beskattning vid oegentligheter

27 §  Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har

 1. begåtts i Sverige, eller
 2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av

 1. den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flyttningen, eller
 2. varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

[S3]Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion. Lag (2009:1501).

27 a §  Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha begåtts här i landet och varorna beskattas här om

 1. varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
 2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes enligt 8 b § på ett tillfredsställande sätt visas
  1. att flyttningen har avslutats i enlighet med 8 d § eller motsvarande reglering i mottagarlandets lagstiftning, eller
  2. på vilken plats oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då flyttningen inleddes. Lag (2017:1206).

28 §  Om beskattade tobaksvaror som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har 1. begåtts i Sverige, eller

 1. upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

[S2]Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegentligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes. Lag (2009:1501).

Prop. 2009/10:40: Paragrafen är ny. Den grundar sig på artikel 38 i punktskattedirektivet, vilken även den är ny i förhållande till cirkulationsdirektivet. I artikel 38 regleras beskattningen vid oegentligheter med beskattade varor i samband med att varorna flyttas mellan medlemsländerna. Artikeln omfattar varor som flyttas i kommersiellt syfte (artikel 33.1) eller genom distansförsäljning (artikel 36.1). Således omfattas inte varor som en enskild person själv transporterar mellan länderna för sitt eget eller familjens ...

28 a § Har upphävts genom lag (2009:1502).
28 b § Har upphävts genom lag (2009:1502).
28 c § Har upphävts genom lag (2012:676).

Återbetalning av skatt

29 §  För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

[S2]Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

[S3]I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.

[S4]Har en vara beskattats enligt 27, 27 a eller 28 §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat. Lag (2017:1206).

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

30 §  Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Lag (2009:1501).

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

31 §  Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade tobaksvaror och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, medges efter ansökan återbetalning av skatten. Lag (2013:1070).

31 a §  En ansökan om återbetalning enligt 2931 §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S2]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2017:1206).

31 b § Har upphävts genom lag (2002:419).
31 c § Har upphävts genom lag (2002:419).

31 d §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av tobaksskatt på varor som har förvärvats av

 1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, eller
 3. väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med dem eller för mässar och marketenterier, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

[S2]Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta. Lag (2022:163).

Inköp av varor utan skatt

31 e §  Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skatt

 1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller
 2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

[S2]Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emot

 1. från en upplagshavare i Sverige, eller
 2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land. Lag (2011:285).

Prop. 2010/11:48: Av bestämmelsen följer att den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skatt i vissa fall. Genom förslagen kommer olika punktskatteförfaranden att tillämpas när varor ska levereras för proviantering från en upplagshavare i Sverige respektive från en annan medlemsstat. För att hantera detta har bestämmelsen delats upp i två stycken.

Vad gäller flyttningar som sker inom Sverige föreslås ...

Prop. 1998/99:86: Bestämmelsen är i huvudsak av upplysande karaktär och anger att den som fått tillstånd till proviantering enligt den nya lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg har möjlighet att köpa varor utan skatt i enlighet med vad som anges i tillståndet.

Avdrag

32 §  En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

 1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,
 2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,
 4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat, eller
 5. som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget.

[S2]Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredjeland. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras när upplagshavare får göra avdrag för skatt på varor.

Paragrafen kompletteras med en ny femte punkt där det anges att en godkänd upplagshavare får göra avdrag för skatt på varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget, exempelvis vid ett externt laboratorium. För att kunna få avdrag krävs att det är fråga om provtagning och analys av tobaksvaror, antingen när de håller på att tillverkas eller när de är färdiga. ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.
 • RÅ 2008:40:Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobaksskatt gäller även varor (snus) som förts till frizon eller frilager i annat EU-land än Sverige.

33 §  Om en upplagshavare som avses i 10 § vid tillverkningen av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak har återanvänt snus, tuggtobak eller övrig tobak som skattskyldigheten har inträtt för, får upplagshavaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken. Lag (2021:425).

Prop. 1998/99:86: Regeln i det nya andra stycket är avsedd för att den som har tillstånd enligt den nya lagen om proviantering skall kunna köpa sina varor direkt från en utländsk upplagshavare. Skattskyldigheten för en registrerad varumottagare inträder när varorna tas emot. Med den nu föreslagna regeln kan avdrag göras för dessa varor vartefter de förbrukas ombord på resa till utländsk ort eller säljs ombord på resa till tredje land. Bestämmelsen kommenteras även i <a href="https://lagen.nu/prop/1998/99:86#S6-1-1" ...

Prop. 2020/21:112: Paragrafen är ny och reglerar upplagshavares rätt att göra avdrag vid tillverkning av tobaksvaror. Bestämmelsen innebär att en upplagshavare får göra avdrag med ett belopp som motsvarar skatten på det snus, den tuggtobak eller den övriga tobak som upplagshavaren har återanvänt vid tillverkningen av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak. På detta sätt undviks dubbelbeskattning vid sådan tillverkning. Upplagshavarsystemet omfattar inte snus, tuggtobak och övrig tobak och en upplagshavare ...

Förfaranderegler

34 §  I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2016:264).

34 a §  Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27, 27 a och 28 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

[S2]Bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§ och 41 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 27, 27 a eller 28 § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

[S3]I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap. 11 §, 1321 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §,

[S4]46 §§, 810 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.24 §§, 7, 8 och

[S5]1315 §§ och 66–71 kap.skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

[S6]Om den som är skattskyldig enligt 27, 27 a eller 28 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

[S7]Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2017:1206).

Skattskyldighet m.m. för snus, tuggtobak och övrig tobak

35 §  Skatt på snus tas ut med 508 kronor per kilogram och på tuggtobak med 560 kronor per kilogram.

[S2]För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att Riksskatteverket inte längre kommer att ha rätt att föra upp ärenden till prövning i domstol.

Prop. 1996/97:116: Eftersom det införs en bestämmelse om jämkning av säkerhetsbelopp ändras punkt 3 så att lydelsen även täcker sådana beslut. Dessutom ändras punkt 4 på så sätt att även beslut om återbetalning enligt 31 a § skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2007/08:11: Ändringarna innebär att skatten på röktobak respektive skatten på snus höjs, jfr avsnitt 5.2.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen anges skattebeloppen för snus och tuggtobak samt en omräkningsregel. En ändring görs av skattebeloppen i första stycket så att de uttrycker 2021 års skattesats.

I andra stycket anges att skattebeloppen ska räknas om enligt bestämmelserna i 42 §. Då den nya skatten på övrig tobak införs samordnas även det år från och med vilket skattebeloppen för samtliga tobaksvaror ska räknas om. Det innebär att det året anges till 2022.

Ändringarna ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.
 • HFD 2011 not 78:Tobaksskatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt / Tobaksskatt (skatt för portionssnus som till tre fjärdedelar bestod av grönt te skulle tas ut på produktens hela vikt, förhandsbesked)

35 a §  Skatt på övrig tobak tas ut med 2 166 kronor per kilogram.

[S2]Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt.

[S3]För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska det i första stycket angivna skattebeloppet räknas om enligt 42 §. Lag (2022:1785).

Prop. 2020/21:112: Paragrafen är ny och anger skattesatsen för övrig tobak i första stycket. I andra stycket ges en definition av övrig tobak. Om övrig tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt. Vara i detta sammanhang ska förstås som ett vidare begrepp än enbart tobaksvaror.

I tredje stycket anges att skattebeloppen ska räknas om enligt bestämmelserna i 42 §.

Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitten 6.2 och 6.3.

36 §  Skattskyldig är den som

 1. har godkänts som lagerhållare enligt 38 §,
 2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus, tuggtobak eller övrig tobak,
 3. i annat fall än som avses i 1 eller 5, från ett annat EU- land yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak,
 4. använder snus, tuggtobak eller övrig tobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten,
 5. säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning enligt 38 b eller 38 c §,
 6. tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 38 d §, eller
 7. i annat fall än som avses i 1-6, yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för dessa varor har redovisats här. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig för icke-harmoniserade tobaksvaror.

En ändring görs i punkterna 2–4 genom tillägget av orden ”övrig tobak”. En ny punkt 5 införs om att den som säljer snus, tuggtobak eller övrig tobak till Sverige genom distansförsäljning enligt de nya bestämmelserna i 38 b och 38 c §§ är skattskyldig.

I den nya punkten 6 anges skattskyldigheten för den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

37 §  Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus, tuggtobak eller övrig tobak från tredjeland är,

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
 3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

[S2]Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

[S3]Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare enligt 38 §. Lag (2021:1149).

Prop. 1995/96:222: Ändringarna innebär att skattesatserna höjs.

Prop. 2011/12:155: I paragrafen regleras skattskyldigheten för import av snus och tuggtobak.

Av ett nytt tredje stycke följer att från skattskyldighet vid import från tredje land undantas varor som vid importen ägs av en godkänd lagerhållare. I dessa fall kommer skattskyldighet i stället att uppkomma enligt övriga bestämmelser om skattskyldighet för lagerhållare, t.ex. när snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (29 § punkt 1 a). Bestämmelsen utgör ...

Prop. 2003/04:41: Förslaget innebär att när ett tillstånd från ett annat EG-lands tullmyndighet att använda ett lokalt klareringsförfarande används för att sätta en vara som fysiskt befinner sig i Sverige i fri omsättning så är det tillståndshavaren som blir skyldig att betala eventuell tobaksskatt i Sverige avseende snus och tuggtobak. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras skattskyldighet vid import av snus eller tuggtobak från tredjeland. Genom ett tillägg av orden ”övrig tobak” i första stycket gäller bestämmelserna om skattskyldighet vid import från tredjeland även denna tobakskategori.

Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.4.

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras vem som är skattskyldig vid import av snus, tuggtobak och övrig tobak. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett

tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EUland för import av varor till Sverige.

Ändringen ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

38 §  Som lagerhållare får godkännas den som

 1. avser att yrkesmässigt
  1. tillverka snus, tuggtobak eller övrig tobak,
  2. från ett annat EU-land föra in eller ta emot snus, tuggtobak eller övrig tobak,
  3. importera snus, tuggtobak eller övrig tobak från tredjeland,
  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller
  5. sälja snus, tuggtobak eller övrig tobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S2]Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2021:425).

Prop. 1998/99:86: Genom den nya punkten 4 blir det möjligt för den som bedriver verksamhet i en exportbutik att registreras som skattskyldig för snus och tuggtobak. Utan registrering kan den som bedriver verksamheten inte köpa snus och tuggtobak utan skatt från andra som är registrerade och inte heller få avdrag för skatt på varor som levererats till resande till tredje land (se 32 § andra stycket, 40 § första stycket och 41 § andra stycket). Registrering som skattskyldig är alltså en förutsättning för att snus ...

Prop. 2020/21:112: I paragrafen regleras vem som får godkännas som lagerhållare.

I första stycket läggs orden ”övrig tobak” till i punkterna som får en annan indelning med vissa redaktionella ändringar. En ny punkt d läggs till, som innebär att den som från en godkänd lagerhållare köper skattepliktiga tobaksvaror för återförsäljning till näringsidkare kan godkännas som lagerhållare.

Ändringarna föranleds av förslagen i <a href="https://lagen.nu/prop/2020/21:112#S6-4" ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

38 a §  Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 1 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2013:1071).

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

38 b §  Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet förvärvar snus, tuggtobak eller övrig tobak som transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak), är säljaren skattskyldig.

[S2]Den som säljer snus enligt första stycket ska, innan varorna avsänds från det andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Detsamma gäller den som säljer tuggtobak eller övrig tobak enligt första stycket och inte är godkänd som registrerad distansförsäljare för tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: Genom paragrafen, som är ny, införs bestämmelser om distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak. Bestämmelsens första stycke bygger

på den befintliga bestämmelsen om distansförsäljning i fråga om harmoniserade varor i 16 §. För att tydliggöra att den nya paragrafen inte omfattar harmoniserade varor används orden ”distansförsäljning av ...

38 c §  En säljare som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning av tuggtobak eller övrig tobak vid mer än enstaka tillfällen får godkännas som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare.

[S2]En registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska ställa säkerhet för betalning av skatten på den tobak som sänds från det andra EU-landet. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

[S3]Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den registrerade distansförsäljaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

[S4]Om en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 5 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: Genom paragrafen, som är ny, införs en möjlighet för den som bedriver eller avser att bedriva distansförsäljning vid mer än ett enstaka tillfälle av tuggtobak eller övrig tobak att ansöka om godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak.

Av första stycket följer att godkännande får ges om säljaren med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak. ...

38 d §  Den som tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till Sverige enligt 38 b § eller av en registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt 38 c § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om att mottagaren av snus, tuggtobak eller övrig tobak som avsänts till Sverige vid distansförsäljning

ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte har ställt säkerhet för skatten i Sverige. Mottagaren kommer därmed att ha ett intresse av att förvissa sig om att säljaren fullgör sina skyldigheter. ...

38 e §  Den som inte är godkänd som lagerhållare och yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan sådan tobak flyttas från det andra EU-landet, anmäla tobaken till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på tobaken. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen, som är ny, anges att den som inte är godkänd lagerhållare och som från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak på annat sätt än genom distansförsäljning ska anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på tobaken

Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.7.

39 §  Skattskyldigheten inträder för

 1. den som är godkänd lagerhållare när
  1. snus, tuggtobak eller övrig tobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  2. snus, tuggtobak eller övrig tobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
  3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus, tuggtobak eller övrig tobak som då ingår i dennes lager,
 2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus, tuggtobak eller övrig tobak tillverkas,
 3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige,
 4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus, tuggtobak eller övrig tobak används för annat än avsett ändamål,
 5. säljare eller mottagare vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak som är skattskyldig enligt 36 § 5 respektive 6, när snus, tuggtobak eller övrig tobak förs in till Sverige,
 6. den som är skattskyldig enligt 36 § 7, när varorna kom att innehas av denne,
 7. den som är skattskyldig enligt 37 § första stycket 1 respektive 2, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och
 8. den som är skattskyldig enligt 37 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet. Lag (2021:1149).

Prop. 2011/12:155: Hänvisningen i den femte punkten till 40 § fyller inte någon funktion och bör därmed tas bort.

Prop. 2003/04:41: Förslaget avser ett förtydligande av tidpunkten för skattskyldighetens inträde i de fall ett mellanstatligt enhetstillstånd som utfärdats i ett annat EG-land används. Förslaget är utformat på samma sätt som förslaget till ändring i 1 kap. 5 § mervärdesskattelagen.

Prop. 1998/99:86: Ändringen innebär att den som bedriver verksamhet i exportbutik efter ansökan kan registreras som skattskyldig om verksamheten är av större omfattning eller om det annars finns särskilda skäl. Eftersom registrering är en förutsättning för att snus och tuggtobak skall kunna säljas skattefritt i en exportbutik och den som bedriver verksamheten skall vara godkänd upplagshavare får det regelmässigt anses föreligga särskilda skäl.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen anges när skattskyldigheten inträder för icke-harmoniserade tobaksvaror.

Punkterna 1–4 ändras genom tillägg av orden ”övrig tobak”.

En ny punkt 5 införs varigenom det föreskrivs att skattskyldigheten för säljare eller mottagare vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak inträder när tobaken förs in till Sverige.

I en ny punkt 6 anges när skattskyldigheten inträder för den som innehar varor ...

Prop. 2021/22:23: I paragrafen anges tidpunkten för skattskyldighetens inträde. I paragrafen görs vissa ändringar som innebär en anpassning till möjligheten i tullagstiftningen att med stöd av ett tillstånd till centraliserad klarering lämna tulldeklaration i ett annat EU-land för import av varor till Sverige.

I punkt 7 läggs orden ”i Sverige” till. Bestämmelsen avser import till Sverige där tullskulden uppkommer i Sverige. Den nya punkt 8 innehåller en bestämmelse om skattskyldighetens ...

 • HFD 2011 not 77:Tobaksskatt för snus, som av konsumenten skulle tillföras vatten, skulle tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder (förhandsbesked) / Tobaksskatt (skatt för snus, som av konsumenten skulle tillföras vatten, skulle tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder, förhandsbesked)
 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

39 a §  Från skattskyldighet för lagerhållare enligt 39 § 1 b undantas snus, tuggtobak eller övrig tobak som

 1. fullständigt har förstörts under tillsyn av Skatteverket,
 2. har återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga tobaksvaror, eller
 3. uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafen, som är ny, regleras tre undantag från skattskyldigheten för lagerhållare när sådana enligt 39 § 1 b tar snus, tuggtobak eller övrig tobak i anspråk för annat ändamål än försäljning.

Av första punkten följer att från skattskyldighet undantas snus, tuggtobak eller övrig tobak som har blivit fullständigt förstörd under tillsyn av Skatteverket. Denna punkt motsvarar 18 § första stycket 2.

I andra punkten införs ett undantag för en ...

40 §  Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

[S2]Bestämmelserna i 30, 31, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus, tuggtobak och övrig tobak. Det som sägs om upplagshavare ska då i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

[S3]En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

 1. tuggtobak och övrig tobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
 2. tuggtobak, snus och övrig tobak
  1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,
  2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,
  3. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
  4. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där, eller
  5. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

[S4]Om en godkänd lagerhållare vid tillverkningen av snus, tuggtobak eller övrig tobak har återanvänt cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak för vilka skattskyldigheten har inträtt, får lagerhållaren göra avdrag för skatt med ett belopp som motsvarar skatten på cigaretterna, cigarrerna, cigarillerna eller röktobaken. Lag (2021:425).

Prop. 2004/05:149: Se kommentaren till paragrafen i avsnitt 10.

Prop. 2011/12:155: Av första stycket i sin nya lydelse följer att Tullverket beslutar om skatten för den som är skattskyldig vid import enligt 37 § och att skatten ska betalas till Tullverket. Detta utgör ett undantag från den generella ordningen att beslut om skatt fattas av Skatteverket. I de fall varorna enligt 37 § tredje stycket är undantagna från skattskyldighet ska skatt inte betalas till Tullverket utan till Skatteverket enligt huvudregeln. Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag. ...

Prop. 2010/11:28: I paragrafens tredje stycke 2 e görs en följdändring med anledning av den nya punkten 3 a i 3 kap. 30 a § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Se vidare avsnitt 6.3.1.

Prop. 2015/16:19: Ändringen i paragrafen är en följd av att bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a och 4 i mervärdesskattelagen (1994:200) förs över till första stycket i 3 kap. 30 c § i samma lag.

15.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Prop. 1998/99:86: I det nya tredje stycket införs en bestämmelse om när skattskyldigheten inträder i de fall som regleras i 38 § 5. Bestämmelsen har samma lydelse som den nya punkten 7 i 20 § första stycket. Hänvisning till 22 § femte stycket innebär att om skattskyldighet föreligger enligt 38 § 5 skall deklaration lämnas och därmed även betalning av skatt ske senast fem dagar efter skattskyldighetens inträde. Eftersom det inte finns några registrerade varumottagare för snus och tuggtobak kommer 22 § att ...

Prop. 2020/21:112: I paragrafen föreskrivs dels att Tullverket beslutar om tobaksskatt vid import av icke-harmoniserade tobaksvaror, dels att vissa bestämmelser i fråga om återbetalning av skatt och avdrag som gäller för harmoniserade varor även ska tillämpas på icke-harmoniserad tobak. Ändringar görs i andra och tredje styckena genom tillägg av orden ”och övrig tobak”. I andra stycket införs även en hänvisning till 31 § enligt vilken återbetalning medges i vissa situationer där Tullverket har fattat ...

 • RÅ 2007:55:Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.

40 a §  Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak eller övrig tobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.

[S2]Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

[S3]En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

[S4]En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2021:425).

Prop. 2020/21:112: I paragrafens första stycke läggs orden ”eller övrig tobak” till. I bestämmelsen föreskrivs att den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak eller övrig tobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land, efter ansökan ska medges återbetalning av skatt, om övriga förutsättningar enligt andra stycket är uppfyllda.

Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.4.

Omprövning och överklagande

41 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §.

[S2]En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 31 d § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

[S3]Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 31 d § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut. Lag (2021:1149).

Prop. 2021/22:23: I paragrafen regleras överklagande i fall då skatteförfarandelagens överklagandebestämmelser inte är direkt tillämpliga.

Genom ett nytt andra stycke införs vissa specialbestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 31 d §, d.v.s. återbetalning till diplomater och vissa internationella organisationer. Genom ett nytt tredje stycke införs motsvarande specialbestämmelser ...

Skatteomräkning

42 §  För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska skatten för de tobaksvaror som anges i 2, 8, 35 och 35 a §§ tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i paragraferna angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022. När det gäller skatt på cigaretter enligt 2 § ska omräkningen endast avse styckeskatten. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

[S2]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2022:1785).

Prop. 1995/96:222: Ändringarna, som rör indexeringen av skatten, har kommenterats i av snitt 4.4.

Prop. 2020/21:112: I paragrafen finns bestämmelser om den årliga skatteomräkningen.

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att det år från och med vilket skattebeloppen ska räknas om justeras till 2022. Vidare läggs den nya bestämmelsen i 35 a § till och det s.k. basåret flyttas fram från 2014 till 2020.

Ändringarna föranleds av förslagen i avsnitt 6.3. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1563) om tobaksskatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid ikraftträdandet upphör lagen (1961:394) om tobaksskatt att gälla. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande i de fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet av den nya lagen.
  2. Den som är registrerad som skattskyldig enligt de äldre bestämmelserna skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som upplagshavare eller enligt 39 § enligt den nya lagen vid ikraftträdandet, inträder dock inte skattskyldighet för lagret vid avregistreringen.
  3. I stället för vad som föreskrivs i 2 § första stycket skall till och med den 31 december 1995 skatten på cigaretter tas ut med 75 öre per cigarett.
  4. Föreskrifterna i 3 och 5 §§ den nya lagen tillämpas från och med den 1 januari 1996 och föreskrifterna i 4, 6 och 7 §§ tillämpas från och med den 1 juli 1996. Lag (1995:1530).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:612) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsena i 9, 21 och 31 a §§ tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock för tid från och med den 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. 9, 11, 21, 23, 25, 42 §§; nya 23 a, 26 a, 31 a §§
  CELEX-nr
  394L0074
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:916) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1530) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 37, 42 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1225) om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 37 §§ i 1996:836

Lag (1996:1322) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 31 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:357) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 11, 13, 15, 35 §§; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:443) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 37, 42 §§
  Ikraftträder
  1997-08-01

Lag (1998:512) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 16, 22 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:596) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.
 2. Skattskyldig för tobaksskatt får dock i tobaksskatte- redovisningen till beskattningsmyndigheten tillämpa de nya skattesatserna på cigaretter under tiden den 27-31 juli 1998 under förutsättning att dessa cigaretter inte bjuds ut till försäljning före den 1 augusti 1998 och att en särredovisning lämnas för tiden den 27-31 juli 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
upph. 42 §, rubr. närmast före 42 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-08-01

Lag (1998:1678) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
31 a § betecknas 31 d §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:428) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
upph. 24, 25 §§; ändr. 19, 23, 23 a, 26, 41 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:447) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
 2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträdandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.
 3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller 20 § första stycket 7 och 22 § femte stycket. 1999:1107
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 31 a § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
Omfattning
ändr. 9, 10, 20, 22, 32, 33, 38, 39, 40 §§; nya 31 e §, rubr. närmast före 31 e §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1004) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1068) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:64, Prop. 1998/99:127, Bet. 1999/2000:SkU3
Omfattning
ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1107) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 31 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1327) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
upph. 26 a §; ändr. 26 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:480) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
 3. De nya bestämmelserna i 9 b § gäller inte för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 4, 31 c, 35 §§; ny 9 b §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1297) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 19, 41 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1424) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 9, 9 b, 20, 22, 38, 39, 40 §§; nya 9 c, 38 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:195) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
upph. 36 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:516) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
ändr. 1, 9, 9 b, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 39 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 10 a §§
CELEX-nr
32000L0047
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:521) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:271
Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:899) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 1 b § och i övrigt den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt tidigare 39 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt nya 38 §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 18, 22, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; nuvarande 35, 37, 38, 39, 40, 41 §§ betecknas 41, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 37 § sätts närmast före 35 §; ändr. 1 b, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, nya 36, 38, 39, 40, 41 §§; ny rubr. närmast före nya 41 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:888) om ändring i lagen (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2002/04:20, Prop. 2002/03:10, Bet. 2002/03:SkU3
Omfattning
ändr. 16 § i 2002:419

Lag (2002:1001) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Skatten enligt 2 § första stycket andra meningen skall från och med den 1 mars och till och med den 31 december 2003 vara 84 öre per cigarett.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-03-01

Lag (2003:709) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:807) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:119) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:140, Prop. 2003/04:41, Bet. 2003/04:SkU19
Omfattning
ändr. 9 c, 20, 37, 39 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:231) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
ändr. 9 a, 23 a §§
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2005:458) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:258, Prop. 2004/05:149, Bet. 2004/05:SkU32
Omfattning
ändr. 40 §; rubr. närmast efter 8 §, rubr. närmast före 35 §; ny 40 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:959) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1392) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1506) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 29, 30, 40 a §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:348) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2006/07:181, Prop. 2006/07:94, Bet. 2006/07:SkU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:1501) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.
 3. Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.
 4. En registrering som varumottagare enligt 13 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.
 5. Bestämmelserna i 15 § tillämpas från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 15, 28 §§; rubr. närmast före 18, 22, 23 §§; nuvarande 23, 23 a §§ betecknas 29 a, 28 b §§; ändr. 1, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31 e, 32, 33, 34, 40 §§, de nya 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 13 §; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 15, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 22, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 23 a, 24, 25, 28 §§, rubr. närmast före 8 a, 15, 18, 22, 23 a, 26, 27, 28 a §§
CELEX-nr
32008L0118
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1502) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varuflyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:121, Prop. 2009/10:40, Bet. 2009/10:SkU18
Omfattning
upph. 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:105) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 9 c, 37 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:179) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2009/10:203, Prop. 2009/10:94, Bet. 2009/10:SkU33
Omfattning
ny 28 c §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:1520) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:42, Prop. 2010/11:13, Bet. 2010/11:SkU11
Omfattning
ändr. 1 b, 1 c, 1 d, 2, 8, 35 §§; ny 42 §, rubr. närmast före 42 §
CELEX-nr
32010L0012
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1895) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:95, Prop. 2010/11:28, Bet. 2010/11:SkU16
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:162, Prop. 2010/11:48, Bet. 2010/11:SkU24
Omfattning
upph. 33 §; ändr. 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25, 31 e §§
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2011:285 ) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11, 13, 14, 16, 16 b, 17, 18, 20, 22 e, 22 f, 23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32, 36, 37, 38, 39, 40 a §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1290) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 8, 35, 42 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1366) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap.skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 18, 34 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:676) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:5, Prop. 2011/12:155, Bet. 2012/13:SkU2
Omfattning
upph. 28 c §; ändr. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 13, 18, 19, 20, 23, 37, 39, 40 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. De nya bestämmelserna om eftergift i 20 § och återbetalning i 31 § tilllämpas på varor som har förts in i Sverige från och med den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10
Omfattning
ändr. 9, 13, 14, 20 §§; ny 31 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1071) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:88, Prop. 2013/14:10
Omfattning
ändr. 8 c, 9 b, 11, 13, 18, 21, 22, 34 §§; nya 10 b, 12 a, 13 a, 14 a, 20 a, 34 a, 38 a §§
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:1494) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 8, 9 a, 35, 42 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1507) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 32, 40 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:889) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2015/16:75, Prop. 2015/16:19, Bet. 2015/16:SkU13
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:264) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 9 c, 15, 20, 34, 37, 39, 40 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Bestämmelserna i 34 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 34 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Bestämmelserna i den nya 27 a § tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i den nya 31 a § och i 40 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning efter ikraftträdandet.
 4. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 10 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 10, 29, 34 a, 40 a §§; ny 27 a, 31 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Förarbeten
Rskr. 2018/19:26, Prop. 2017/18:294, Bet. 2018/19:SkU2
Omfattning
ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:425) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 38 och 38 c §§ och i övrigt den 1 augusti 2021.
 2. Bestämmelserna i de nya 36 §5 och 6, 38 b §, 38 d § och 38 e § samt 36 § 3 i den nya lydelsen tillämpas första gången på flyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak som påbörjas efter den 31 juli 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:295, Prop. 2020/21:112, Bet. 2020/21:SkU26
Omfattning
ändr. 1, 2, 8, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 42 §§ rubr. närmast före 35 §; nya 33, 35 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 39 a §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:1149) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Bestämmelserna i 41 § andra och tredje styckena tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter ikraftträdandet.
 3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:74, Prop. 2021/22:23, Bet. 2021/22:SkU6
Omfattning
ändr. 9 a, 9 c, 20, 37, 39, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraftträder
2022-01-01

Ändring, SFS 2022:155

Omfattning
upph.

Lag (2022:163) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:161, Prop. 2021/22:61, Bet. 2021/22:SkU9
Omfattning
ändr. 8 b, 31 d §§
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1785) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2021/22:245, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 8, 35, 35 a, 42 §§
Ikraftträder
2023-01-01