HFD 2011 not 8

Rättsprövning enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / För delägare i delägarförvaltad samfällighet i fråga om beslut om upphävande av strandskydd

Not 8. Ansökningar av C.A., T.A. samt U.W. om rättsprövning av ett beslut ang. upphävande av strandskydd. - Länsstyrelsen i Uppsala län förordnade om upphävande av strandskydd inom visst område som avsågs ingå i detaljplan för Frösundavik, etapp 1, i Håbo kommun. Regeringen (Miljödepartementet, 2010-09-16) tog inte upp överklaganden från nu aktuella sökande till prövning. Regeringen anförde bl.a. att delar av två samfälligheter omfattades av länsstyrelsens beslut, att samfälligheterna såvitt framkommit var delägarförvaltade, att de aktuella personerna inte ensamma som delägare kunde representera samfälligheterna, att de inte getts särskild behörighet att föra samfälligheternas talan i ärendet och att det inte heller framkommit att deras äganderätt, nyttjanderätt e.d. berördes av länsstyrelsens beslut. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-01, Melin, Dexe, Hamberg, Lundin, Brickman ) avvisade ansökningarna med hänvisning till att det inte kommit fram att sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter berördes av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. (mål nr 6813-10, fd 2011-01-12, Sundberg)