HFD 2011 not 82

Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om / Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till utökning av verksamhet med särskild service för barn och ungdomar (prejudikatskäl) / Personlig assistans (vilka krav som ska ställas på bostad med särskild service för barn och ungdomar, prejudikatskäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt i mål om tillstånd att utöka verksamhet med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Not 82. Överklagande av Solängsskolan i Hammenhög AB ang. prövningstillstånd i mål om tillstånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att driva en verksamhet med särskild service för barn eller ungdomar. - Solängsskolan i Hammenhög AB hade tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att driva en verksamhet med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8. Tillståndet avsåg åtta platser. Bolaget ansökte hos Socialstyrelsen om att få öka antalet platser till tolv. Socialstyrelsen avslog bolagets ansökan med stöd av 23 § LSS. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att intentionen med insatsen enligt 9 § 8 LSS inte uppfylldes om platsantalet utökades. Enligt Socialstyrelsen försämrade möjligheten att erbjuda en hemlik miljö med så familjelika förhållanden som möjligt om verksamheten utökades. Verksamheten låg dessutom förhållandevis isolerat och integrering i samhället i övrigt saknades. Enligt Socialstyrelsen skulle därmed en utökning av antalet platser kunna skapa en känsla av institution. Bolaget överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Jönköping (2010-10-25 ) anslöt sig till Socialstyrelsens bedömning och avslog överklagandet. Sedan bolaget överklagat meddelade Kammarrätten i Jönköping (2010-12-16) inte prövningstillstånd. - Bolaget överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Vidare yrkade bolaget bl.a. att muntlig förhandling skulle hållas. Bolaget anförde bl.a. följande. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan om tolv enskilda lägenheter i form av bostäder med särskild service för ungdomar och unga vuxna med autismspektrumstörning, Aspergers syndrom eller högfungerande autism, utgör en med LSS förenlig boendeform. Det är även av vikt för ledning av rättstillämpningen att få till stånd en prövning av frågan om de aktuella bostäderna innebär att ungdomarna till följd av brist på hemlik miljö helt eller delvis går miste om rätten till goda levnadsvillkor. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-09-26, Billum, Knutsson, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gäller frågan om kammarrätten bort meddela prövningstillstånd med anledning av bolagets överklagande av förvaltningsrättens dom. Det saknas skäl för muntlig förhandling rörande den frågan. - Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Frågan i målet är vilka krav som ska ställas på en bostad med särskild service för barn och ungdomar för att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga. Eftersom det är av vikt för rättstillämpningen att högre rätt prövar frågan ska prövningstillstånd meddelas i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. - - - Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Solängsskolan i Hammenhög AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av överklagandet av Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 25 oktober 2010. (mål nr 528-11, fd 2011-09-13, Lindeberg)