Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:387 i lydelse enligt SFS 2024:84
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-05-01
Övrigt
Rättelsesida 2021:737 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 • RÅ 2000:39:En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för permissioner och senare upphörande av tvångsvården.
 • RÅ 2004:31:Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till arbetsplatsen knuten grupp av assistenter i en s.k. assistentpool kan inte anses utgöra personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2004:90:Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) när han deltar i daglig verksamhet utanför gruppboendet.
 • RÅ 2010:69:En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.
 • RÅ 1996:24:Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
 • RÅ 2010:53:Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
 • RÅ 2010 not 123:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (bristfälligheter i länsrättens bedömning och bristfällig handläggning i kammarrätten, ändringsskäl och synnerliga skäl)
 • HFD 2012:8:En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte bedömts tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 1999:54:En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.
 • HFD 2011:36:En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn kan inte beaktas vid bedömning av om föräldern omfattas av personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2001:33:Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.
 • RÅ 1999:44:En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.
 • RÅ 2008:78:En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som anges i 1 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2 §  Varje region ska, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 1.

[S2]Varje kommun ska, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2-10. Lag (2019:883).

 • RÅ 2009:61:En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.
 • HFD 2011 not 83:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (fråga om kommunen är skyldig att på den enskildes begäran anordna en del av en insats som till huvuddelen tillhandahålls av en privat anordnare, prejudikatskäl)
 • HFD 2012:75:En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare.
 • RÅ 2009:104:Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).

3 §  Vad som föreskrivs för regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i någon region. Lag (2019:883).

4 §  Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

 • HFD 2016:56:En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.
 • HFD 2013:45:Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 §  Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 • HFD 2011:47:Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
 • RÅ 2007:62:Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för genomförandet av en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I och II).
 • RÅ 2010:91:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

6 §  Verksamheten enligt denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

[S2]För verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.

[S3]I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln. Lag (2021:737).

Prop. 2004/05:39: Förslaget behandlas i avsnitt 5.1.

I första stycket föreskrivs att verksamheten skall vara av god kvalitet i de insatser som ges. Rätten till insatserna prövas på grundval av de regelsystem som finns för insatserna. Avsikten är att garantera kvalitet i den verksamhet som bedrivs. I första stycket föreskrivs också att kvaliteten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. Innebörden är att ...

Prop. 2020/21:175: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på kvalitet och personal i verksamheter som ger insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I första och andra styckena görs smärre språkliga ändringar.

 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
 • HFD 2011 not 39:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet (prejudikatskäl)

6 a §  När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 6.1. Paragrafen är ny och motsvarar kravet i art. 3 i barnkonventionen. Enligt bestämmelsen ska barnets bästa särskilt beaktas när åtgärder rör barn. Bestämmelsen får betydelse främst vid utförandet av insatserna i 9 §, vid kommunens uppgifter enligt 15 § och vid tillstånds- och tillsynsverksamhet. Den enskildes rätt till insatser är dock uttömmande reglerad i lagen och ska inte begränsas ...

Rätten till insatser

7 §  Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 §1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.

[S2]Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).

 • RÅ 2008:39:Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet utgör inte en sådan insats som avses med annan särskilt anpassad bostad i 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2016:7:En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare.
 • RÅ 2009:61:En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.
 • RÅ 2004:110:Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har, oavsett att behovet av gruppboende var tillgodosett i en närbelägen kommun, ansetts böra bifallas när sökanden haft en varaktig anknytning till den nya kommunen och uttryckt en klar och bestämd önskan att bosätta sig där.
 • HFD 2013:70:Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • HFD 2011:47:Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2004:90:Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) när han deltar i daglig verksamhet utanför gruppboendet.
 • RÅ 1999:44:En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.
 • HFD 2012:59:Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.
 • RÅ 1999:54:En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.
 • RÅ 2010:69:En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.
 • RÅ 2001:33:Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.
 • HFD 2011:8:Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 1997:49:Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte ansetts omfatta teckenspråksundervisning åt den funktionshindrades föräldrar (I) eller logopedbehandling åt den funktionshindrade (II).
 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
 • RÅ 2007:62:Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för genomförandet av en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I och II).
 • RÅ 1996:24:Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
 • HFD 2011:48:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010:91:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2009:57:Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010:17:Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga.
 • HFD 2021:61:Ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans för tid när den enskilde varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med den enskildes funktionsnedsättning har inte bedömts falla inom ramen för ett normalt förekommande föräldraansvar.

8 §  Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne.

[S2]När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Lag (2017:313).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2. Ändringen i första stycket är endast redaktionell.

Andra stycket är nytt och reglerar barns rätt till information och rätten att komma till tals. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 3 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), men har formulerats på ett annat sätt för att ...

 • RÅ 2010:91:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

8 a §  I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S2]Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket. Lag (2010:480).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 9.1. Paragrafen är ny och ger en enskild rätt att i ärenden om insatser enligt 9 § muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden. Den nämnd som avses är den som ska fatta beslut i ärendet. Om beslutsrätten har delegerats, har den enskilde rätt att framföra uppgifterna till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut. Om särskilda skäl föreligger kan beslutsfattaren vägra den enskilde ...

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 §  Insatserna för särskilt stöd och service är

 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken,
 3. ledsagarservice,
 4. biträde av kontaktperson,
 5. avlösarservice i hemmet,
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

Prop. 2009/10:176: Ändringen i paragrafen är endast en följdändring av att lagen (1993:389) om assistansersättning upphävs och bestämmelserna överförs till socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011.

 • RÅ 1996:45:Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig verksamhet enligt 9 § första stycket 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - inte ansetts kunna med stöd av nämnda lag åläggas att svara för kostnader för resor till och från verksamheten.
 • HFD 2014:41:Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.
 • RÅ 1999:44:En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.
 • HFD 2011 not 91:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ansökan om åläggande att betala särskild avgift på grund av dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service avslogs
 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
 • HFD 2011 not 82:Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om / Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till utökning av verksamhet med särskild service för barn och ungdomar (prejudikatskäl) / Personlig assistans (vilka krav som ska ställas på bostad med särskild service för barn och ungdomar, prejudikatskäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt i mål om tillstånd att utöka verksamhet med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HFD 2011:60:Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte beviljats för en semesterresa till Egypten.
 • HFD 2018:20:Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.
 • HFD 2014 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl)
 • RÅ 2000:39:En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för permissioner och senare upphörande av tvångsvården.
 • HFD 2018:44:En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.
 • HFD 2012:36:Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.
 • RÅ 2010:53:Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
 • HFD 2021:11:För att en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska kunna beaktas vid bedömningen av om rätt föreligger till personlig assistans, måste det klart framgå av beslutsunderlaget att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att den enskilde kan utföra åtgärden själv eller med hjälp av någon annan.
 • HFD 2015:72:För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats.
 • RÅ 2009:61:En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.
 • RÅ 2005:85:Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade avser samma slags kostnader som lagen (1993:389) om assistansersättning men utgår från de verkliga kostnaderna för assistansen.
 • RÅ 2005:86:En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och som själv anordnar sin assistans, har vid ordinarie assistents sjukdom ansetts berättigad att enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade av kommunen erhålla ersättning enbart för faktiska merkostnader.
 • HFD 2011 not 98:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (förvaltningsrätten hade inte prövat sökandens samlade behov av personlig assistans, ändringsskäl)
 • HFD 2011 not 83:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (fråga om kommunen är skyldig att på den enskildes begäran anordna en del av en insats som till huvuddelen tillhandahålls av en privat anordnare, prejudikatskäl)
 • HFD 2012:75:En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare.
 • RÅ 2010:69:En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.
 • HFD 2016:87:En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.
 • RÅ 2009:104:Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).
 • RÅ 1996:24:Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
 • RÅ 1997:28:En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av daglig hjälp med motivation och aktiveringsinsatser för att äta, klä sig och sköta sin hygien, har inte ansetts ha rätt till personlig assistent enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2009:57:Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010:17:Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga.
 • HFD 2021:61:Ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans för tid när den enskilde varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med den enskildes funktionsnedsättning har inte bedömts falla inom ramen för ett normalt förekommande föräldraansvar.
 • RÅ 2001:33:Ett fyraårigt dövt barn har ansetts höra till den personkrets som anges i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och därmed ha rätt till insatsen avlösarservice i hemmet.
 • RÅ 1997:49:Rätten till rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte ansetts omfatta teckenspråksundervisning åt den funktionshindrades föräldrar (I) eller logopedbehandling åt den funktionshindrade (II).
 • RÅ 2007:36:Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har i visst fall inte ansetts oskäligt. Ansökan om åläggande för kommunen att betala särskild avgift har därför avslagits.
 • RÅ 2000:42:Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har med hänsyn till föreliggande utredning godtagits att ett bolags tillstånd att bedriva enskild verksamhet med gruppbostad för utvecklingsstörda utökades till att omfatta sex boende.
 • RÅ 2008:39:Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lägenhet utgör inte en sådan insats som avses med annan särskilt anpassad bostad i 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2009:21:Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.
 • HFD 2011:47:Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2012:59:Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.
 • HFD 2012 not 69:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ändrad verkställighet av insats i form av bostad med särskild service (resningsärende, avslag) / Ändrad verkställighet av insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)
 • RÅ 2007:37:Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).
 • RÅ 2005:28:Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade strider inte mot lag eller annan författning.
 • HFD 2011:48:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010:91:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2011:62:Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas (I) en person som redan har beviljats personlig assistans eller (II) vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.
 • RÅ 1999:54:En 81-årig man med grav synskada har ansetts ha ett sådant stort och varaktigt funktionshinder som avses i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Funktionshindret har dock inte ansetts förorsaka sådana betydande svårigheter i hans dagliga livsföring som förutsätts i bestämmelsen. Det härmed sammanhängande behovet av stöd och service har inte heller ansetts omfattande. Då inte samtliga krav enligt bestämmelsen varit uppfyllda har han inte ansetts höra till lagens personkrets.
 • HFD 2011:8:Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2013:70:Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • RÅ 2006:66:Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan beviljas för enbart rekreationsändamål (I) eller för enbart behov av avlösning av anhörig (II).
 • RÅ 2007:62:Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för genomförandet av en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I och II).
 • HFD 2015:35:En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS med hänvisning till att sökandens behov kan tillgodoses genom utökad assistansersättning.

9 a §  Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Med grundläggande behov avses

 1. andning,
 2. personlig hygien,
 3. måltider,
 4. av- och påklädning,
 5. kommunikation med andra,
 6. stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och
 7. stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

[S2]Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov som avses i första stycket 2-5, ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

[S3]Hjälp med behov enligt första stycket 1, 6 och 7 ska anses som hjälp med grundläggande behov, oavsett hjälpens karaktär. Detta gäller även hjälp med måltider i form av sondmatning och hjälp i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser.

[S4]Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet avser hjälp med ett grundläggande behov som avses i första stycket 1 eller 7, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälpen ska kunna ges. Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. Personlig assistans för andra personliga behov avser även

 1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
 2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
 3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

[S5]Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts. Lag (2022:1252).

Prop. 2009/10:176: I paragrafen införs ett nytt fjärde stycke. Förslaget behandlas i avsnitt 8.3 och gäller rätten till två eller fler assistenter samtidigt, så kallad dubbel assistans. Sådan rätt föreligger först när möjligheterna att tillgodose behovet med hjälp av bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. eller genom hjälpmedel har utretts. ...

Prop. 2019/20:92: Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet avser hjälp med andning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälpen ska kunna ges. Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. ...

Prop. 2018/19:145: Paragrafen reglerar begreppet personlig assistans och rätten till personlig assistans.

I första stycket regleras personlig assistans för grundläggande behov. Med sådana behov avses enligt hittillsvarande lydelse behov av hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det sistnämnda behovet förutsätter dessutom enligt avgörandet <a href="https://lagen.nu/dom/hfd/2015:46" ...

Prop. 2021/22:214: I första stycket regleras rätten till personlig assistans för grundläggande behov. Med sådana behov avses enligt hittillsvarande lydelse behov av hjälp med andning, personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (jfr prop. 1995/96:146 s. 12 f., bet. ...

 • HFD 2020:7:Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2014 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om beviljad assistansersättning som inte omfattade kvällstid utgjorde hinder för beslut om bistånd i form av hemtjänstinsatser under kvällstid, prejudikatskäl)
 • HFD 2011 not 98:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (förvaltningsrätten hade inte prövat sökandens samlade behov av personlig assistans, ändringsskäl)
 • RÅ 2004:31:Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en till arbetsplatsen knuten grupp av assistenter i en s.k. assistentpool kan inte anses utgöra personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2018:44:En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.
 • HFD 2012:41:Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.
 • RÅ 1997:28:En person med psykiskt funktionshinder, som bl.a. medför att han har behov av daglig hjälp med motivation och aktiveringsinsatser för att äta, klä sig och sköta sin hygien, har inte ansetts ha rätt till personlig assistent enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010:53:Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
 • RÅ 1997:23:Funktionshindrade barns behov av personlig assistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning under tid då barnet vistas i hemmet (I) respektive deltar i barnomsorg (II).
 • RÅ 2009:57:Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2018:21:Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan - om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär - ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.
 • HFD 2015:46:Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.
 • RÅ 2010:17:Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga.
 • HFD 2016:7:En kommun har, sedan tiden för en tidsbegränsad insats enligt LSS har löpt ut, fortsatt att utföra insatsen. Detta har inte medfört att det har förelegat en rätt till insatsen som gällt tills vidare.
 • HFD 2019:56:Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet personlig hygien enligt 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2003:33:En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst minnesfunktion och orienteringsförmåga har inte ansetts berättigad till assistansersättning.
 • HFD 2018:13:Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.
 • HFD 2017:27:En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.

/Upphör att gälla U: 2026-01-01/

9 b §  Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 66 år endast om

 1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 66 år, eller
 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 66-årsdagen och därefter blir beviljad.

[S2]Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 66 år. Lag (2022:880).

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

9 b §  Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 d §§socialförsäkringsbalken endast om

 1. insatsen har beviljats innan han eller hon har uppnått riktåldern för pension, eller
 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före den dag när riktåldern för pension uppnås och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har uppnått riktåldern för pension. Lag (2022:881).

9 c §  När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och assistans utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är anställd av kommunen, ska

 1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för bedömningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen av denna lag, och
 2. Inspektionen för vård och omsorg få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen enligt 26 d §.

[S2]Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myndighet vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion enligt första stycket, får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller sättas ned. För att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den insatsberättigade har informerats om denna påföljd.

[S3]Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag (2012:961).

9 d §  Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon

 1. som inte har fyllt 18 år,
 2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller
 4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen.

[S2]Kostnad för personlig assistans som har utförts i en yrkesmässig enskild verksamhet utan tillstånd enligt 23 § ger inte rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2.

[S3]Även om assistansen har utförts utan tillstånd lämnas ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 om

 1. verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har utförts senast två veckor efter den dag då den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har upphört att gälla, eller
 2. det finns särskilda skäl. Lag (2021:877).

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke som innebär att ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 för köp av personlig assistans från en enskild juridisk person endast får lämnas av kommunen till den enskilde om den juridiska personen vid utförandet av assistansen hade tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

9 e §  I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2012:930).

9 f §  När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

[S2]Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a §. Föräldraavdrag ska fastställas med hänsyn till barnets ålder och göras dels från grundläggande behov, dels från andra personliga behov. Avdrag ska dock inte göras till den del hjälpbehovet avser

 1. sådant stöd som avses i 9 a § första stycket 1 eller 7,
 2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp enligt 9 a § första stycket 1 eller 7 ska kunna ges,
 3. måltider i form av sondmatning,
 4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider,
 5. grundläggande behov från och med den månad då barnet fyller 12 år,
 6. andra personliga behov före den månad då barnet fyller ett år, eller
 7. andra personliga behov från och med den månad då barnet fyller 18 år.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om föräldraavdragens storlek.

[S4]Om omvårdnadsbidrag lämnas får det inte påverka bedömningen av behovet av personlig assistans. Lag (2022:1252).

10 §  I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kom- munen eller regionen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året.

[S2]Regionen och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. Lag (2019:883).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 9.3. Ändringen i paragrafen innebär att den enskilde alltid ska erbjudas en individuell plan i samband med att en insats beviljas. Den enskilde som beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett i samband med beviljandet av insatsen. Denna möjlighet gäller även för dem som beviljats insatser före ikraftträdandet. Om planens innehåll sammanfaller ...

11 §  Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade. Lag (2005:125).

11 a §  Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent ska lämna följande uppgifter till kommunen:

 1. Uppgifter som visar om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år och om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.

[S2]Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

 1. Uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos en insatsberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand.
 2. Uppgifter som visar att något förhållande som anges i 9 d § 3 inte föreligger. Uppgifterna ska lämnas på begäran av kommunen. Lag (2012:930).

 • HFD 2023:20:Enbart det förhållandet att en assistansanordnare underlåtit att på föreskrivet sätt lämna uppgifter till kommunen innebär inte att den insatsberättigade kan nekas retroaktiv ersättning för kostnader för assistans.

12 §  Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta. Lag (2005:125).

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgift för ansökningar enligt 20 a §, och
 2. villkor för tillstånd enligt 23 och 23 a §§. Lag (2018:1155).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9 och ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att i fråga om verksamhet som omfattas av 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Detta innebär en utvidgning eftersom föreskriftsrätten i dag endast omfattar verksamhet enligt 9 § 6–10.

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitten 4.7.3 och 4.7.6.

Bemyndigandet att utfärda föreskrifter i paragrafens andra stycke punkt 1 anpassas eftersom bemyndigandet att ta ut avgifter enligt 20 a § utvidgas till att omfatta avgifter för ansökningar om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och tillsyn av kraven för det tillståndet.

En ny punkt 3 införs, med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ...

Särskilda uppgifter för kommunen

14 §  Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 § samordnas.

15 §  Till kommunens uppgifter hör att

 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,
 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
 4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,
 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,
 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,
 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder,
 8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken,
 9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av personlig assistans,
 10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och
 11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd enligt 23 § eller att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas. Lag (2021:877).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 9.4. I paragrafen införs en ny åttonde punkt. Bestämmelsen motsvarar 5 § andra stycket första meningen lagen (1993:389) om assistansersättning, förkortad LASS, och innebär att en kommun som tagit emot en ansökan om personlig assistans ska anmäla till Försäkringskassan om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning. ...

15 a §  Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut. Lag (2003:885).

15 b §  En kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken, ska utan dröjsmål informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt 9 § 1–10. Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt att lämna sådan information. Lag (2018:556).

Gemensamma bestämmelser om regionernas och kommunernas ansvar

16 §  En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2- 10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.

[S2]Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

[S3]Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

 1. insats enligt 9 §8 eller 9, eller
 2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.

[S4]Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer.

[S5]I fråga om regionens förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället regionen. Lag (2019:883).

 • RÅ 1999:44:En person, som omfattades av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och var folkbokförd på sina föräldrars adress i en kommun, har efter avslutad gymnasieutbildning i huvudsak fortlöpande vistats och haft sysselsättning vid ett hem för vuxenboende i en annan kommun. Eftersom han inte kunde anses bosatt i den kommun där han var folkbokförd, har denna kommun inte ansetts ansvarig för begärda insatser enligt lagen.
 • HFD 2012:59:Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.
 • RÅ 2004:110:Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS om gruppboende i annan kommun har, oavsett att behovet av gruppboende var tillgodosett i en närbelägen kommun, ansetts böra bifallas när sökanden haft en varaktig anknytning till den nya kommunen och uttryckt en klar och bestämd önskan att bosätta sig där.
 • RÅ 2007:40:Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om kostnadsansvar för insatser för en enskild som är bosatt i en annan kommun hindrar inte den enskilde från att vända sig till den kommunen med begäran om insatser. En sådan begäran skall prövas enligt huvudregeln om boendekommunens ansvar och inte som en ansökan om förhandsbesked.
 • RÅ 1999:11:Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för en familjehemsplacerad person har ansetts åvila den kommun där han och familjen är bosatta och inte den kommun där han var bosatt vid tiden för familjehemsplaceringen.
 • RÅ 2010:69:En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.

16 a §  När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

 1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,
 2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:329).

16 b §  Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Lag (2011:329).

16 c §  Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut enligt 9 §8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har beslutat om boendet har ansvaret enligt denna lag gentemot den person som till följd av beslutet är bosatt i den andra kommunen. Lag (2011:329).

 • HFD 2012:59:Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.

16 d §  En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

 1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.socialtjänstlagen (2001:453),
 2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap.5 § andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2socialtjänstlagen, eller
 3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2socialtjänstlagen.

[S2]En kommun har ansvar enligt denna lag även gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i ett skyddat boende enligt 6 kap.socialtjänstlagen. Lag (2024:84).

Prop. 2017/18:273: En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 <a href="https://lagen.nu/2001:453" ...

16 e §  Ansvar enligt 16 c och 16 d §§ upphör om bosättningskommunen påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked enligt 16 § tredje stycket. Lag (2011:329).

17 §  Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en region eller en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med en enskild person om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om avtalet innebär att en insats enligt 9 §8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet.

[S2]En region och en kommun som ingår i regionen får sluta avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från regionen till kommunen eller från kommunen till regionen. Om en sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i denna lag om region eller kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

[S3]Om en region och en kommun har slutit avtal om överlåtelse enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som motiveras av avtalet. Har en överlåtelse skett från en region till samtliga kommuner som ingår i regionen, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Lag (2019:883).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 9.2. Ändringen innebär att en kommun som träffar avtal med en enskild om att tillhandahålla en boendeinsats enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun, ska underrätta den kommunen. Med avtal i den nya andra meningen åsyftas sådana som beskrivs i paragrafens första mening, dvs. avtal som en kommun kan ingå med någon som ska tillhandahålla insatser.

Prop. 2017/18:151: I den första meningen införs en hänvisning till 9 kap. 37 § KL. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen har fått sin utformning efter synpunkter från Lagrådet.

Ändringen innebär att möjligheten till kommunal avtalssamverkan och extern delegering på området fortsättningsvis i stället regleras i <a href="https://lagen.nu/1991:900#K9P37" ...

 • RÅ 2000:42:Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har med hänsyn till föreliggande utredning godtagits att ett bolags tillstånd att bedriva enskild verksamhet med gruppbostad för utvecklingsstörda utökades till att omfatta sex boende.
 • HFD 2011:47:Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 1999:11:Ansvaret för åtgärder i form av korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för en familjehemsplacerad person har ansetts åvila den kommun där han och familjen är bosatta och inte den kommun där han var bosatt vid tiden för familjehemsplaceringen.
 • HFD 2011:48:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
17 a § Har upphävts genom lag (2011:329).

Avgifter m.m.

18 §  Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2010:480).

19 §  Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2010:480).

Prop. 2009/10:176: Ändringarna i paragrafen är dels redaktionella och dels följdändringar av att de lagar som det hänvisas till upphävs och bestämmelserna överförs till socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2001/02:84: Eftersom såväl folkpension som förtidspension inte kommer att finnas efter utgången av år 2002, ersätts dessa begrepp av ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:702) om garantipension samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän ...

 • RÅ 2005:28:Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade strider inte mot lag eller annan författning.
 • HFD 2012:36:Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.

20 §  Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

20 a §  Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd enligt 23 §. Lag (2018:1155).

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.7.6.

Genom ett tillägg i punkt 1 ges IVO möjlighet att ta ut en avgift för att pröva ansökningar om tillstånd att ta emot offentlig finansiering enligt 23 c §.

Genom den nya punkt 2 ges IVO möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn av kraven för tillstånd enligt 23 c §.

Vid beräkningen av avgifterna gäller principen ...

21 §  I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna lag.

 • RÅ 1996:45:Omsorgsnämnd har - i fråga om funktionshindrad som deltar i s.k. daglig verksamhet enligt 9 § första stycket 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - inte ansetts kunna med stöd av nämnda lag åläggas att svara för kostnader för resor till och från verksamheten.
 • RÅ 2005:28:Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyressättningen vid boende i bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade strider inte mot lag eller annan författning.
 • HFD 2012:36:Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.

Dokumentation och gallring

21 a §  Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

[S2]Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Lag (2005:125).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitten 5.2.1–5.2.2.

I första stycket uttrycks den grundläggande bestämmelsen om dokumentationsskyldighet. All handläggning av ärenden som rör enskilda och genomförandet av beslut om insatser enligt LSS skall dokumenteras. Med handläggning avses alla åtgärder från det att ett ärende anhängiggörs till dess att det avslutas genom beslut.

Utöver handläggning av ärenden skall dokumentation ske av sådant rent faktiskt handlande ...

21 b §  Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Lag (2005:125).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.3.

I första meningen i paragrafen föreskrivs att dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.

Personakter kan innehålla dels handlingar och anteckningar som tillkommit i verksamheten enligt LSS, dels handlingar som har givits in dit. Beträffande de sistnämnda handlingarna är det naturligtvis inte möjligt ...

21 c §  Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos den eller de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifterna om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2005:125).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.4.

I första stycket anges en gallringsplikt beträffande personakter. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos den eller de nämnder som avses i 22 § som tillhör sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall ...

21 d §  Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §.

[S2]Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och regioner och i övriga kommuner och regioner beträffande ett representativt urval av personer. Lag (2019:883).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.4.

I första stycket anges att handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en insats i form av boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet lämnas skall undantas från gallring (9 § 8).

I andra stycket ges en bestämmelse om att vissa handlingar skall ...

Nämnder

22 §  Ledningen av regionens eller kommunens verksamhet enligt denna lag ska utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2019:883).

Tillstånds- och anmälningsplikt

23 §  En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 § 2-10.

[S2]Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas endast den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse

 1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

[S3]Vidare krävs att den enskilda personen i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

[S4]Kommuner och regioner som ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten påbörjas.

[S5]Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete. Lag (2019:883).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2. Ändringen i första stycket innebär att enskilda som yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste ha tillstånd av Socialstyrelsen. Tillståndsplikten omfattar både fysiska och juridiska personer. De bestämmelser om tillståndspliktig verksamhet som finns i lagen ska därför gälla även för assistansverksamhet. Se härvid även kommentaren till <a href="https://lagen.nu/2010:110#K51P2S2" ...

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2 och 11. I första stycket har ordet ”länsstyrelsen” bytts ut mot ”Socialstyrelsen”. Anvisningen om var tillstånd ska sökas har tagits bort.

I andra stycket införs en anmälningsplikt för sådan kommunal och landstingskommunal verksamhet som är tillståndspliktig när den drivs i ...

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.3.

I andra stycket införs ett nytt krav för att tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § punkterna 2–10 ska få lämnas. Enligt kravet får tillstånd endast lämnas om sökanden är en juridisk person.

I tredje stycket görs en följdändring med anledning av att tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § punkterna ...

 • RÅ 2000:42:Vid prövning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har med hänsyn till föreliggande utredning godtagits att ett bolags tillstånd att bedriva enskild verksamhet med gruppbostad för utvecklingsstörda utökades till att omfatta sex boende.
 • HFD 2011:47:Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.
 • HFD 2011 not 82:Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om / Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till utökning av verksamhet med särskild service för barn och ungdomar (prejudikatskäl) / Personlig assistans (vilka krav som ska ställas på bostad med särskild service för barn och ungdomar, prejudikatskäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt i mål om tillstånd att utöka verksamhet med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HFD 2011 not 39:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet (prejudikatskäl)

Enskild verksamhet

23 a §  En sådan enskild person som avses i 23 § ska ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lag (2018:1155).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitten 5.2.1, 5.2.3 och 5.2.4.

Paragrafen innehåller den föreskrift som gör att dokumentationsbestämmelserna 21 a och 21 b §§ skall tillämpas i enskild verksamhet, i de delar som kan bli aktuella i sådan verksamhet. Den innehåller också den nödvändiga regleringen av hur länge dokumentationen i enskild verksamhet måste bevaras. Denna tid kan dock förlängas genom avtal mellan den som bedriver verksamheten och en uppdragsgivande kommun. ...

Prop. 2006/07:129: Paragrafen motsvarar den ändring som föreslås i 7 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

Prop. 2017/18:159: I paragrafen görs en följdändring med anledning av att tillstånd enligt 23 § bara får lämnas om sökanden är en juridisk person.

23 b §  Den som har beviljats tillstånd enligt 23 § ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i andra stycket samma paragraf till Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen. Lag (2018:1155).

Prop. 2004/05:39: I första stycket ges bestämmelser om hur en enskild kan få ta del av en personakt som gäller honom eller henne hos den som bedriver enskild verksamhet. Rätten att få del av akten gäller bara den som akten rör och vid gemensamma akter i princip bara de delar som gäller denne själv. Utlämnandet är villkorat av att det inte strider mot bestämmelsen om tystnadsplikt i 29 §.

I andra stycket finns regler om hur utlämnandet skall prövas. Paragrafen har utformats med <a href="https://lagen.nu/2001:453#K7P4" ...

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 11.2.

Paragrafen motsvarar den ändring som föreslås i 7 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453).

I första stycket anges att handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som har placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som behöver ...

23 c §  Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i enskild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska bevaras och därefter gallras två år efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats enligt andra stycket.

[S2]Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

[S3]Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde.

[S4]Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte sådana handlingar som avses i 23 d §. Lag (2019:55).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.5.

I första stycket anges de situationer då länsstyrelsen får besluta att personakt hos den som bedriver enskild verksamhet får tas om hand.

Enligt första stycket 2 anges att omhändertagandebeslut meddelas om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrift i lagen eller enligt föreskrifter som ...

Prop. 2008/09:160: Ändringen, som behandlas i avsnitt 5.2, är föranledd av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgifter att i vissa fall pröva om utlämnande av handlingar i en personakt ska ske.

Prop. 2017/18:159: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.4.

Paragrafen reglerar förutsättningar för att få tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Av paragrafen framgår att juridiska personer kan ansöka om tillstånd att ta emot offentlig finansiering. Sådant tillstånd ska lämnas om den juridiska personen kan visa att offentliga medel, utöver det högsta tillåtna rörelseresultatet, kommer ...

23 d §  Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet ska överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 c § första stycket inträder.

[S2]När gallringsskyldigheten enligt 23 c § första stycket inträder ska handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om insatsen. Lag (2019:55).

Prop. 2006/07:129: Förslaget behandlas i avsnitt 11.2.

Ändringen innebär att sådan dokumentation som undantas från gallring i enskild verksamhet av hänsyn till rättssäkerhetsskäl och forskningens behov enligt 23 b § inte heller får gallras hos arkivmyndigheten. Detta gäller sådana handlingar som avses i nämnda paragraf och som inte har överlämnats till nämnden.

Prop. 2008/09:160: Ändringen, som behandlas i avsnitt 5.2, är föranledd av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgifter att i vissa fall besluta om omhändertagande av en personakt.

Prop. 2017/18:159: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.4.

Av paragrafens första stycke framgår att endast verksamhet som omfattas av krav på tillstånd att ta emot offentlig finansiering får bedrivas i den juridiska personen. Kravet innebär att annan verksamhet än välfärdsverksamhet inte kan bedrivas i samma juridiska person som omfattas av tillståndet. Det går därmed inte att bedriva t.ex. offentligfinansierad ...

23 e §  En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 29 §.

[S2]En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Lag (2018:1155).

Prop. 2009/10:131: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 5.6. Den motsvaras av förslaget till 7 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453). I första stycket åläggs den som bedriver enskild verksamhet en skyldighet att utreda rapporterade missförhållanden och påtagliga risker för sådana. Utredningsskyldighetens omfattning är, liksom i offentlig verksamhet, beroende ...

Prop. 2017/18:159: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.6.

Enligt paragrafens första stycke gäller en begränsning av hur stort rörelseresultat som får uppnås av juridiska personer med tillstånd att ta emot offentlig finansiering.

Av andra stycket framgår att det högsta tillåtna rörelseresultatet för varje räkenskapsår beräknas enligt 23 f–23 h §§.

23 f §  Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet ska tas om hand

 1. om verksamheten upphör,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

[S2]En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

[S3]Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar som avses i 23 d § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet. Lag (2019:55).

Prop. 2017/18:159: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.6.3.

I paragrafen beskrivs hur det högsta tillåtna rörelseresultatet ska beräknas.

Det högsta tillåtna rörelseresultatet beräknas som tillåtet rörelseresultat enligt vad som anges i 23 g §, ökat med summan av skillnaden mellan det tillåtna rörelseresultatet och det lägre rörelseresultat som den juridiska personen redovisat för vart och ...

23 g §  Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats enligt 24 b §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten.

[S2]Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 24 e § ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes.

[S3]Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Lag (2018:1155).

Prop. 2017/18:159: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.6.1.

I paragrafen beskrivs hur det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas. Av paragrafens första stycke framgår att det tillåtna rörelseresultatet beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital vid föregående räkenskapsårs utgång. Om det är den juridiska personens första räkenskapsår beräknas det tillåtna rörelseresultatet som en avkastningsränta ...

24 §  Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap.socialförsäkringsbalken. Detta gäller dock inte om tillståndshavaren har särskilda skäl för att inte tillhandahålla all assistans. Lag (2012:930).

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

24 a §  Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:430).

Prop. 2004/05:39: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.3.

I paragrafen föreskrivs att var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör enskild i sådan verksamhet åläggs en skyldighet att genast anmäla ...

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.1. Bestämmelsen motsvarar 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Skyldigheten att medverka till att insatser är av god kvalitet gäller både i offentlig och i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt LSS. Bestämmelsen omfattar personliga assistenter även om ersättning utgår enligt lagen ...

24 b §  Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning.

[S2]Rapporteringsskyldigheten fullgörs

 1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, och
 2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22 §. Lag (2010:430).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2–5.3.4. Bestämmelsen motsvarar i stort sett den nya 14 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I första stycket införs en rapporteringsskyldighet för dem som fullgör uppgifter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom att bestämmelsen omfattar verksamhet enligt lagstiftning ...

24 c §  Den som enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade om de skyldigheter som han eller hon har enligt 24 a och b §§. Lag (2010:430).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2. Bestämmelsen motsvarar i stort sett den nya 14 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453). Nämnden respektive den som bedriver enskild verksamhet ska informera den personal som fullgör uppgifter enligt lagen om de skyldigheter som följer av 24 a och b §§. Det bör dock noteras att 24 a § inte omfattar den som handlägger ...

24 d §  Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera berörd nämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag (2010:430).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2. Bestämmelsen motsvaras av förslaget till 14 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). I paragrafen anges att den som ska ta emot rapporter i en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet ska informera berörd nämnd om mottagna rapporter t.ex. genom att skicka en kopia på rapporten till nämnden. Informationen ska omfatta ...

24 e §  Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:430).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4 och 5.6. I paragrafen, som delvis har sin motsvarighet i nuvarande 24 a §, anges att missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska dokumenteras, utredas och avhjälpas respektive undanröjas utan dröjsmål. Bestämmelsen motsvarar den föreslagna 14 ...

24 f §  Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

 1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller
 2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.

[S2]Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörda nämnder som avses i 22 § om anmälan. Lag (2012:940).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4. I paragrafen, som delvis motsvarar nu gällande 24 a § och den nya 14 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), anges att nämnden eller den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet har en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden, till Socialstyrelsen (tillsynsmyndigheten). ...

24 g §  Ytterligare bestämmelser om anmälnings- och rapporteringsskyldighet finns i 14 kap.1 och 3 §§socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:430).

Prop. 2009/10:131: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.4. Förutom rapporteringsskyldigheten i LSS finns situationer när rapporteringsskyldighet åläggs enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. I paragrafen erinras om detta och om den skyldighet som följer av 14 kap. 1 § SoL att anmäla till socialnämnden ...

Tillsyn m.m.

25 §  Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över all verksamhet som bedrivs enligt denna lag. Lag (2012:940).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 5.1. Genom ändringen förtydligas att all verksamhet enligt lagen står under Socialstyrelsens tillsyn. Det gäller således både enskild och kommunal verksamhet. Det gäller både tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet och sådan verksamhet

som ...

Prop. 2008/09:160: Innehållet i paragrafen är nytt och behandlas i avsnitt 5.1 och 10. Enligt bestämmelsen har Socialstyrelsen tillsyn över verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsyn omfattar såväl verksamhet som drivs av kommuner ...

26 §  Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen innebär även granskning av att den som har meddelats tillstånd enligt 23 § fortlöpande uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena samt 23 a och 23 b §§.

[S2]Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g § första och andra styckena och 26 h § får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Lag (2018:1155).

Prop. 1999/2000:79: Genom ändringen i paragrafens andra stycke utökas länsstyrelsens arbetsuppgifter från att avse endast att ge kommunerna råd i deras verksamhet till att också omfatta att verka för att kommunerna och landstingen planerar för att kunna tillgodose framtida stöd- och servicebehov.

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 7.1, är ny och motsvarar 13 kap. 2 § SoL.

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.7.

Förändringen i paragrafens första stycke innebär att IVO:s tillsyn även omfattar att juridiska personer med tillstånd att ta emot offentlig finansiering fortlöpande uppfyller villkoren för tillståndet i 23 c–23 k §§.

 • HFD 2015:43:En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.

26 a §  Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn

 1. lämna råd och ge vägledning,
 2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
 3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
 4. informera och ge råd till allmänheten. Lag (2012:940).

Prop. 1999/2000:79: Paragrafen är ny och ger länsstyrelsen möjlighet att ingripa med vitesförelägganden mot domstolstrots som gäller insatser enligt 9 § i denna lag. Länsstyrelsens vitesförelägganden skall vara ett påtryck-

ningsmedel mot kommuner och landsting som inte följer lagakraftvunna domstolsavgöranden om sådana insatser. Efter Lagrådets yttrande har ett andra ...

Prop. 2008/09:160: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2. Den motsvarar 13 kap. 3 § SoL. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

26 b §  Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:597).

26 c §  Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på begäran av Inspektionen för vård och omsorg lämna

 • handlingar och annat material som rör verksamheten,
 • de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn, och
 • de upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse om beslut i ett tillsynsärende.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2021:877).

26 d §  Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn.

[S2]Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. Lag (2012:940).

26 e §  Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som utför inspektionen rätt att av Polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Lag (2014:756).

26 f §  Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspek- tionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § fjärde stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2019:883).

26 g §  Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S2]Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S3]Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillståndshavaren inte tillhandahåller assistans enligt 24 §.

[S4]Ett tillstånd får återkallas utan föregående föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a §. Lag (2018:1155).

26 h §  Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

[S2]Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader. Lag (2012:940).

26 i §  Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet. Lag (2012:940).

Prop. 2009/10:176: Förslaget behandlas i avsnitt 6.4. Paragrafen är ny och av den framgår att Socialstyrelsen får återkalla tillstånd om skyldigheterna enligt lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder inte iakttas och underlåtenheten är allvarlig. Underlåtenheten kan vara allvarlig t.ex. om den upprepas trots påpekanden. Socialstyrelsen får förbjuda fortsatt verksamhet om verksamheten inte ...

Överklagande m.m.

27 §  Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen för vård och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

 1. insatser för en enskild enligt 9 §,
 2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
 3. återbetalning enligt 12 §,
 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,
 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
 6. omhändertagande av personakt enligt 23 f §,
 7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,
 8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g26 i §§, eller
 9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra stycket.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 23 e § gäller i tillämpliga delar 6 kap.711 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S4]Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

[S5]Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det fått laga kraft. Lag (2018:1155).

Prop. 2009/10:176: Av ändringen följer att beslut om återkallelse eller förbud på grund av underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder kan överklagas.

Prop. 1999/2000:79: I paragrafens första stycke läggs en ny sjunde punkt till. Ett beslut av länsstyrelsen om avslag på en begäran om vitesföreläggande enligt 26 a § i denna lag får enligt den nya bestämmelsen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Den enskilde får därigenom möjlighet att anföra besvär över ett sådant avslagsbeslut.

Prop. 2004/05:39: Paragrafen ändras och behandlas i avsnitt 5.2.5.

I första stycket införs en ny regel om överklagande av beslut om omhändertagande av personakter enligt 23 c §. Överklagande av länsstyrelsens beslut görs hos länsrätt (14 § lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). Att den domstol som har att pröva ett sådant överklagande genom ett särskilt beslut kan hindra den omedelbara verkställigheten ...

Prop. 2008/09:160: Ändringen behandlas i avsnitt 8.2. I första och tredje styckena har ordet ”länsstyrelsen” bytts ut mot ”Socialstyrelsen”. Vidare införs en möjlighet att överklaga de nya befogenheter som tillsynsmyndigheten föreslås få. I övrigt har paragrafen ändrats redaktionellt samt korrigerats.

Prop. 2017/18:159: Paragrafen behandlas i avsnitt 4.7.5.

I paragrafens första stycke punkt 6 görs en följdändring med anledning av att 23 f § byter beteckning till 23 r §. I punkt 8 införs en hänvisning till 23 l §. I stycket införs även en ny punkt 10 med hänvisning till 23 c § och en ny punkt 11 med hänvisning till 23 l §. Beslut om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och återkallelse ...

 • HFD 2011:48:Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

27 a §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:756).

Prop. 2004/05:39: I paragrafen regleras polismyndighetens skyldighet att medverka vid verkställighet av beslut om omhändertagande av personakt. För att motverka att polisens resurser i onödan tas i anspråk för detta slag av verkställighet klargörs att biträde av polismyndighet får begäras endast i sådana situationer då det finns ett verkligt behov av polisens särskilda befogenhet att använda våld. Det är den begärande myndigheten som har att pröva om förutsättningar föreligger att begära biträde av polismyndigheten. ...

Straff

28 §  Till böter döms den som

 1. uppsåtligen bryter mot 6 § tredje stycket, eller
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket. Lag (2021:737).

Prop. 2009/10:176: Ändringen är endast redaktionell. Hänvisningen till första meningen i 23 § första stycket har tagits bort. Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.

Prop. 2020/21:175: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för brott mot vissa bestämmelser i LSS.

Särskild avgift

28 a §  En kommun eller en region som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller en region som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

[S2]En kommun eller en region som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller en region som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

[S3]Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

[S4]Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. Lag (2019:883).

Prop. 2007/08:43: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

I paragrafens första stycke föreskrivs att en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § ska åläggas att betala en särskild avgift. En särskild avgift ska även kunna åläggas i fall då verkställigheten av ett beslut avbrutits. I första ...

 • RÅ 2007:36:Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har i visst fall inte ansetts oskäligt. Ansökan om åläggande för kommunen att betala särskild avgift har därför avslagits.
 • RÅ 2009:21:Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.
 • HFD 2011 not 91:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Ansökan om åläggande att betala särskild avgift på grund av dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service avslogs
 • RÅ 2007:37:Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).
 • HFD 2018:80:Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • RÅ 2010 not 93:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl) / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl)

28 b §  Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

[S2]När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

[S3]Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall ska inte någon avgift tas ut. Lag (2008:77).

Prop. 2007/08:43: Paragrafen behandlas i avsnitten 5.5 och 5.8.

Genom ändringen i andra stycket vill regeringen markera att hela perioden fram till tidpunkten för länsrättens dom bör beaktas vid beräkningen av storleken på sanktionsavgiften, för det fall beslutet inte dessförinnan har verkställts. Vid överprövning av länsrättens avgörande kan naturligtvis endast den period som prövats av länsrätten bli föremål för överrättens prövning.

Paragrafen har utformats med <a ...

 • RÅ 2010 not 93:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl) / Särskild avgift för kommun som inte tillhandahåller en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som någon är berättigad till enligt domstols avgörande (fråga om hur avgiften skulle beräknas, prejudikat- och ändringsskäl)
 • RÅ 2009:21:Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.
 • RÅ 2007:37:Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).
 • HFD 2018:80:Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

28 c §  Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser en region prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets regionens förvaltning utövas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2019:883).

28 d §  Om en kommun eller en region efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt 28 a § första eller andra stycket dömas ut. Lag (2019:883).

Prop. 2007/08:43: Paragrafen behandlas i avsnitten 5.6 och 5.8.

Genom en ändring i bestämmelsen klargörs att en ny särskild avgift vid fortsatt underlåten verkställighet ska kunna dömas ut både enligt det föreslagna första och andra stycket i 28 a §.

Det nuvarande andra stycket flyttas till en ny paragraf, 28 e §. Paragrafen har utformats med 16 kap. 6 d § socialtjänstlagen (2001:453) som förebild.

28 e §  Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

[S2]Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från det att domen om insatsen fått laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

[S3]Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen. Lag (2019:883).

Prop. 2007/08:43: Paragrafen behandlas i avsnitten 5.6. och 5.8.

Paragrafen är ny. I första stycket anges att särskild avgift, med anledning av att nämnden i en kommun eller i ett landsting fattat ett gynnande beslut om insats enligt 9 §, får dömas ut bara om ansökan delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Enligt andra stycket, ...

Rapporteringsskyldighet

28 f §  En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

[S2]Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

[S3]Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:735).

Prop. 2007/08:43: Paragrafen behandlas i avsnitten 5.1 och 5.2.

Paragrafen är ny och innebär att en rapporteringsskyldighet införs beträffande alla gynnande beslut enligt 9 § av en nämnd, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten av beslutet avbröts. Rapporteringen, som av ansvarig nämnd ska ske till länsstyrelsen och till kommunens eller landstingets revisorer, ska omfatta tidpunkten ...

Prop. 2008/09:160: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. Ändringarna föranleds av att Socialstyrelsen föreslås ta över länsstyrelsens uppgift att vara mottagare av rapporter av icke verkställda gynnande nämndbeslut om insatser enligt 9 § LSS.

28 g §  En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. Lag (2017:735).

28 h §  En sådan nämnd som avses i 22 § ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

[S2]Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

[S3]Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2008:77).

28 i §  Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f-28 h §§ att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen. Lag (2012:940).

Tystnadsplikt

29 §  Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden.

Förbud mot förvandling

30 §  Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse. Lag (2009:597).

Prop. 2008/09:160: Bestämmelsen är ny och behandlas i avsnitt 8.1. Den motsvarar 16 kap. 11 § SoL och har tillkommit på Lagrådets inrådan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:107, Prop. 1994/95:77, Bet. 1994/95:SoU7
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-02-01

Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:262, Prop. 1995/96:146, Bet. 1995/96:SoU15
  Omfattning
  ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:5, Prop. 1996/97:146, Bet. 1997/98:SoU4
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:240, Prop. 1999/2000:79, Bet. 1999/2000:SoU14
Omfattning
ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommunen senast den 31 december 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:23, Prop. 2000/01:5, Bet. 2000/01:SoU3
Omfattning
ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2000/01:24, Prop. 2000/01:6, Bet. 2000/01:SoU4
Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2000/01:96
Omfattning
nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:271, Prop. 2001/02:122, Bet. 2001/02:KU27
Omfattning
upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2003/04:40, Prop. 2002/03:151, Bet. 2003/04:FiU9
Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2004-03-01

Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som fattats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:165, Prop. 2004/05:39, Bet. 2004/05:SoU12
Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
 2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya lydelse får göras tidigast den 1 april 2010.
 3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om sista anteckningen i handlingarna har gjorts före ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:52, Prop. 2006/07:129, Bet. 2007/08:SoU5
Omfattning
nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008.
 3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:134, Prop. 2007/08:43, Bet. 2007/08:SoU8
Omfattning
ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift.
 3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 28 g §.
 4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Socialstyrelsen.
 5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 27, 28 c §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:287, Prop. 2009/10:131, Bet. 2009/10:SoU19
Omfattning
ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Har en enskild person påbörjat yrkesmässig verksamhet med personlig assistans före ikraftträdandet ska denne senast den 1 april 2011 ansöka om tillstånd enligt 23 § första stycket i dess nya lydelse. Den påbörjade verksamheten får fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut.
 3. Den som före ikraftträdandet har beviljats ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och själv har anställt någon för personlig assistans ska senast den 1 april 2011 göra en anmälan enligt 23 § tredje stycket, även om den personliga assistenten redan har påbörjat arbetet.
 4. Bestämmelsen i 9 a § fjärde stycket ska inte tillämpas i ärenden där ansökan inkommit före ikraftträdandet. Bestämmelsen ska dock tillämpas vid omprövning av sådana ärenden efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:300, Prop. 2009/10:176, Bet. 2009/10:SoU21
Omfattning
ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
 2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
 3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för 16 § fjärde stycket samt 16 a och 16 b §§.
 4. En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansökan från den enskilde, övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.
 5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Föreskrifterna i 9 d §1 och 2 tillämpas inte när en personlig assistent har anställts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:SoU1
Omfattning
nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
 3. För gärningar som avses i 28 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 23 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:272).
Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930

Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2012/13:204, Prop. 2012/13:82, Bet. 2012/13:SoU19
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:940

Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:221, Prop. 2016/17:30, Bet. 2016/17:CU11
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:164, Prop. 2017/18:78, Bet. 2017/18:SoU17
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:210, Prop. 2017/18:80, Bet. 2017/18:CU6
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:274, Prop. 2017/18:175, Bet. 2017/18:SoU34
Omfattning
ny 15 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
ändr 17 §
Ikraftträder
2018-07-01

(2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Den som före ikraftträdandet påbörjat sådan verksamhet som avses i 9 § 3–5 ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:356, Prop. 2017/18:158, Bet. 2017/18:FiU43
Omfattning
nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2019-04-02

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2018/19:125
Omfattning
ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder
2019-03-15

Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:7, Prop. 2018/19:145, Bet. 2019/20:SoU3
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2019-11-01

Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
 3. Vid tillämpning av 9 f § andra stycket ska vårdbidrag som lämnas enligt 22 kap.socialförsäkringsbalken i lydelsen före den 1 januari 2019 likställas med omvårdnadsbidrag.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:289, Prop. 2019/20:92, Bet. 2019/20:SoU16
Omfattning
ändr. 9 a §; ny 9 f §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2021:737) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:376, Prop. 2020/21:175, Bet. 2020/21:SoU30
Omfattning
ändr. 6, 28 §§
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2021:877) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som har utförts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:8, Prop. 2020/21:205, Bet. 2021/22:SoU2
Omfattning
ändr. 9 d, 15, 26 c §§
Ikraftträder
2021-11-01

Lag (2022:880) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 9 b §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:881) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 9 b §
Ikraftträder
2026-01-01

Lag (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:416, Prop. 2021/22:214, Bet. 2021/22:SoU34
Omfattning
ändr. 9 a, 9 f §§
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:1252) om ändring i lagen (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2021/22:428, Prop. 2021/22:244, Bet. 2021/22:SoU35
Omfattning
ändr. 9 a och 9 f §§ i 2022:1227

Lag (2022:1253) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2021/22:428, Prop. 2021/22:244, Bet. 2021/22:SoU35
Omfattning
ny 9 g §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2024:84) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2024-04-01