HFD 2011 not 97

Produktgaranti avseende hemelektronik ansågs inte utgöra en försäkringstjänst (förhandsbesked)

Not 97. Överklagande av Media Markt AB (bolaget) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde bolaget bl.a. följande. Produkten PlusGaranti kan tecknas till en extra kostnad i samband med köp av hemelektronikprodukter och gäller mot tillverkningsfel under fem år från det att varan köptes. Det innebär att kunden kan få varan reparerad, utbytt mot ny vara eller, under vissa förutsättningar, erhålla ersättning. Kunden kan även i vissa fall få varan reparerad i hemmet samt få tillgång till låneprodukt under reparationstiden. Produkten innebär därmed ett långt mer generöst skydd för konsumenten än de rättigheter som konsumentköplagen ger. Media Markt AB ville få besked om tillhandahållandet av PlusGarantin utgjorde en från mervärdesskatteplikt undantagen försäkringstjänst (fråga 1). För det fall att fråga 1 besvarades nekande ville bolaget veta om tillhandahållandet av PlusGarantin är mervärdesskattepliktigt (fråga 2). - Skatterättsnämnden (2011-01-19, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Vingren) lämnade följande förhandsbesked . Frågorna 1 och 2. Tillhandahållandet av den s.k. PlusGaranti som avses med ansökan är skattepliktigt. - I sin motivering anförde nämnden bl.a. att varken mervärdesskattelagen (1994:200), ML, eller mervärdesskattedirektivet innehåller någon definition av begreppet försäkringstjänst/försäkringstransaktion men att det av EU-domstolens praxis följer att försäkringstransaktion är ett självständigt gemenskapsrättsligt begrepp (t.ex. punkt 33 i domen i målet C-242/08 Swiss Re Germany Holding GmbH) och att det allmänt sett kännetecknas av att ”en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks för det fall försäkringsrisken förverkligas” (t.ex. p. 34 i samma dom). Nämnden tillade att det av prop. 1984/85:77 s. 41 framgår följande i fråga om gränsdragningen mellan försäkring och s.k. produktgarantier, dvs. åtaganden som går ut på att återställa en produkt i funktionsdugligt skick efter materielfel, förslitningsskador o.d. ”De rena produktgarantierna skiljer sig på flera sätt från en typisk försäkring. Garantierna tar mera sikte på att skapa tilltro till produktens kvalitet än på riskutjämning för förslitningsskador. Åtagandet framstår oftast som en biförpliktelse till ett avtal om överlåtelse eller uthyrning . [ … ] . Eftersom det oftast är tillverkaren/säljaren som svarar för åtagandet har han möjlighet att göra en lämplig avvägning mellan kvalitet och garantiåtagande. Det är sådana överväganden snarare än de för försäkringsverksamhet typiska kalkylerna rörande risker, reservbildning m.m. som är bestämmande för utformningen av garantin”. Enligt propositionen bör därför ett åtagande av en säljare eller uthyrare av en viss produkt att vid t.ex. materialfel utge ekonomisk ersättning eller utföra en prestation inte klassas som försäkring. - Nämnden gjorde därefter följande bedömning. Inledningsvis ska en bedömning göras av om PlusGarantin utgör en försäkringstjänst. - PlusGarantin omfattar tillverkningsfel. Ett tillverkningsfel kan i enlighet med de ovan angivna uttalandena i prop. 1984/85:77 inte anses som en sådan typiskt oviss händelse vid vars förverkligande en försäkring är avsedd att ge skydd. Även enligt uttalanden i svensk doktrin är ett utmärkande drag hos en försäkring att den avser risker som beror av ovissa händelser. I EU-domstolens ovan återgivna allmänt hållna uttalande om vad som kännetecknar en försäkringstransaktion talas vidare om tillhandahållande av en prestation för det fall att en försäkringsrisk förverkligas. PlusGarantin kan med sin utformning inte anses ha sådana kännetecken. - Med hänsyn till vad som anförts i föregående stycke utgör tillhandahållandet av PlusGarantin inte en omsättning av en försäkringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Inte heller kan tillhandahållandet av PlusGarantin anses undantaget från skatteplikt på någon annan grund. Tillhandahållandet utgör i stället ett skattepliktigt komplement till försäljningen av varan. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan redovisade synsättet. - Media Markt AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att den av bolaget tillhandahållna tjänsten PlusGaranti skulle klassificeras som en från mervärdesskatt undantagen försäkringstjänst. Bolaget anförde bl.a. följande. Den ordinarie garantin utgör inte en försäkringstjänst. PlusGarantin tecknas emellertid av kunden för att få ett skydd som är mer omfattande än den ordinarie garantin vilket talar för att PlusGarantin är en försäkring. PlusGarantin ingår inte i priset för varan utan tillhandahålls separat. Kunden måste aktivt välja att teckna den och dess värde är inte obetydligt. Tillhandahållandet av PlusGarantin ska därför behandlas separat från varuförsäljningen. - Skatteverket ansåg att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa förhandsbeskedet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-12-01, Dexe, Knutsson, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 893-11, fd 2011-11-16, Ladvall)