HFD 2011 not 98

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Personlig assistans (förvaltningsrätten hade inte prövat sökandens samlade behov av personlig assistans, ändringsskäl)

Not 98. Överklagande av K.W. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. - Socialnämnden i Linköpings kommun beslutade den 15 september 2010 att avslå en ansökan från K.W. om personlig assistans. K.W. överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Linköping förklarade i dom den 7 februari 2011 att K.W. var berättigad till personlig assistans och återförvisade målet till socialnämnden för prövning av omfattningen av insatsen. Socialnämnden beviljade den 4 mars 2011 K.W. personlig assistans med 28 timmar och 15 minuter per vecka. K.W. överklagade socialnämndens beslut och yrkade att personlig assistans skulle utgå med i första hand 112 timmar per vecka och i andra hand det lägre antal timmar som förvaltningsrätten fann tillräckligt för att tillgodose hela hennes hjälpbehov. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i dom den 31 maj 2011. K.W. överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 17 augusti 2011 inte meddelade prövningstillstånd i målet. - K.W. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle bevilja prövningstillstånd för prövning i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Förvaltningsrätten har inte tillämpat reglerna på ett riktigt sätt. Domstolen tycks ha prövat om rätt till personlig assistans föreligger trots att den frågan redan är avgjord. Förvaltningsrätten har inte heller förstått innebörden av bestämmelsen i 9 a § andra stycket LSS om att en enskild som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov också har rätt till personlig assistans för andra personliga behov. Det är oklart om någon egentlig prövning av det som målet gäller, nämligen omfattningen av insatsen, har skett. Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd eftersom skäl till ändring av förvaltningsrättens dom förelåg. Förvaltningsrättens handläggning är så bristfällig att det även funnits synnerliga skäl för kammarrätten att bevilja prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-12-02, Billum, Jermsten, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit (2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (3). - Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses enligt 9 a § första stycket LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Enligt paragrafens andra stycke har den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även rätt till insats enligt 9 § 2 LSS för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. - K.W. har sedan tidigare förklarats ha rätt till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Frågan i målet i underinstanserna har därför endast gällt omfattningen av hjälpbehovet och insatsen. - Utredningen i målet ger visst stöd för K.W:s uppgifter om att hon till följd av sitt funktionshinder inte bara har ett omfattande behov av personlig assistans för sina grundläggande behov utan även behov av sådant stöd för andra personliga behov. Av förvaltningsrättens dom framgår inte tydligt att K.W:s samlade behov av personlig assistans har prövats. Med hänsyn till detta borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om förvaltningsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Högsta förvaltningsdomstolen finner mot denna bakgrund att K.W. bör meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar K.W. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 31 maj 2011 i mål nr 2132-11. - (mål nr 5780-11, fd 2011-11-22, Königsson)