HFD 2011:3

En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande sjukdomsperioden ansetts vara allvarligt sjuk i den mening som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutade vid omprövning den 17 juni 2008 att inte ändra sina tidigare beslut den 12 maj 2008 och den 28 maj 2008 att inte bevilja E.V. tillfällig föräldrapenning för perioderna den 1 april - den 9 april 2008 respektive den 10 april - den 17 april 2008. Som skäl för beslutet anförde kassan att barnet, som fyllt16 år den 15 februari 2008, inte omfattades av regelverket som kunde ge rätt till tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn under 18 år.

Länsrätten i Stockholms län

E.V. överklagade Försäkringskassans beslut hos länsrätten och yrkade att hon skulle beviljas den sökta tillfälliga föräldrapenningen. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Sonen Oskar blev den 1 april 2008 inlagd på Huddinge sjukhus med diagnosen diabetes typ 1. Han fick insulindropp de första dygnen och kontroll av blodsockret gjordes varje timme. Efter två veckor blev han utskriven och tredje veckan började han anpassa sig till skolan igen. Hon och Oskars far skulle vara hemma för vård av allvarligt sjukt barn eftersom sjukhusvistelsen krävde föräldrarnas närvaro dygnet runt. De har delad vårdnad och gjorde därför varsin ansökan hos Försäkringskassan. Fadern beviljades den sökta ersättningen. Det är helt oacceptabelt att två föräldrar som vårdar samma barn får olika beslut. Att man inte respekterar läkarens uppfattning framstår som helt absurt. E.V. gav in och åberopade journalblad och läkarutlåtanden från Huddinge sjukhus.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2008-11-13, ordförande Lif) yttrade: Enligt 4 kap. 10 b § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, har föräldrar till ett allvarligt sjukt barn under 18 år rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. En specialistläkare i pediatrik vid Karolinska Huddinge har i läkarutlåtande, tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år, den 13 maj 2008 och den 1 juli 2008 uttalat bl.a. följande. Oskar inkom med två-tre veckors anamnes på ökad törst och ökade urinmängder. Utredning påvisar diabetes och patienten ordineras sex sprutor per dag samt måste ta fyra blodprover per dygn. Vårdats inneliggande därefter dagvård. Familjen har fått kontinuerlig utbildning från läkare, sjuksköterska, dietist samt träffat kurator och psykolog. Vid utebliven behandling leder ketoacidos till död inom cirka en vecka. Om kunskap saknas i familjen och fel insulindos ges/fel tolkning av symptom och blodprover görs, finns risk för intensivvårdskrävande ketoacidos respektive hjärnskador på grund av lågt blodsocker. Föräldrarna måste tillsammans med sonen delta i utbildning. Från sjukvårdens sida kräver man båda föräldrarnas deltagande under hela vårdtiden för krisstöd och medicinsk kunskapsinhämtning inför avancerad hemsjukvård. Om föräldrarna inte skulle delta så är anmälan till socialnämnden aktuell. - Länsrätten gör följande bedömning. - I förarbetena till nu aktuell bestämmelse (prop. 2005/06:159 s. 32) uttalas följande i författningskommentaren: Med uttrycket "allvarligt sjuk" avses att barnets sjukdom i sig är så allvarlig och att hälsotillståndet är så nedsatt att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Kravet på att det skall föreligga ett påtagligt hot mot barnets liv som förutsättning för att tillfällig föräldrapenning skall kunna utges utan begränsning i tiden, utesluter inte att tillfällig föräldrapenning kan utges även för tid när det direkta hotet mot barnets liv inte längre föreligger. Det krävs således inte att hotet skall innebära en i tiden omedelbart föreliggande fara för barnets liv. I den allmänna motiveringen (s. 17-18) nämns som exempel cancersjuka barn och barn med behov av psykiatrisk behandling för ätstörningar och självskadebeteende. - Vad som framkommit i målet kan inte anses utvisa att Oskars sjukdom, diabetes typ 1, i sig varit så allvarlig och hans hälsotillstånd så nedsatt att det förelegat ett påtagligt hot mot hans liv. Han kan därmed inte anses ha varit allvarligt sjuk i den mening som avses i den nu tillämpliga bestämmelsen. Rätt till yrkad tillfällig föräldrapenning föreligger därför inte. - Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm

E.V. överklagade länsrättens dom och yrkade att hon skulle beviljas begärd tillfällig föräldrapenning. Hon åberopade vad som tidigare anförts i målet samt anförde bl.a. följande. Sonen hade insjuknat långt innan symtomen blev så klara att de uppsökte läkare. När de kom till akuten kom sonen under vård inom en halvtimme vilket visar att han var allvarligt sjuk. Specialistläkare har inkommit med flera intyg som visar att sonens hälsotillstånd under den första akuta fasen var allvarligt. Sjukvården krävde att föräldrarna skulle närvara för att inhämta kunskap om sjukdomen och för att kunna hjälpa till med tolkning av sockervärden m.m. Utbildningen skedde på sjukhuset på arbetstid varför hon förlorade arbetsinkomst för dessa dagar. Det är motsägelsefullt att Försäkringskassan inte anser att föräldrarnas närvaro varit nödvändig. Hon ifrågasätter att Försäkringskassan ignorerar läkarutlåtanden och fattar beslut utan hänsyn till vad expertisen säger.

Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2009-06-30, Jäderblom, Ekroth, Arnljots, referent) yttrade: Av handlingarna i målet framgår att Försäkringskassan noterat att Oskars pappa vid ett tillfälle av misstag erhållit en utbetalning avseende tillfällig föräldrapenning. - Frågan i målet är om E.V:s son Oskar vid sitt insjuknande i diabetes varit allvarligt sjuk på sådant sätt att hon haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 b § AFL. Avgörande vid bedömningen av denna fråga är sjukdomens allvar i sig samt barnets hälsotillstånd (prop. 2005/06:159 s. 32). I förevarande mål har framkommit att diabetes vid utebliven eller felaktig behandling kan leda till hjärnskador och döden. Sjukdomen i sig måste därför sägas vara av en sådan karaktär att rätt till tillfällig föräldrapenning kan komma ifråga. Det medicinska underlaget visar dock enligt kammarrättens mening att Oskars hälsotillstånd vid intagningstillfället samt den aktuella perioden i övrigt inte kan sägas ha varit så nedsatt att ett påtagligt hot mot hans liv förelegat. E.V. har därför inte rätt till tillfällig föräldrapenning. Överklagandet ska således avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen

E.V. överklagade kammarrättens dom och yrkade tillfällig föräldrapenning för tiden den 1-17 april 2008. Hon anförde bl.a. följande. Flera läkarintyg visar att Oskars sjukdom var så allvarlig och hans hälsotillstånd så nedsatt att det förelåg ett påtagligt hot mot hans liv. Hon deltog aktivt i hela sjukdomsförloppets första fas genom att finnas som stöd för sonen och för att få information och kunskap om sjukdomen. Sjukvården krävde att hon var närvarande.

Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Enligt förarbetena (prop. 2005/06:159 s. 17 f.) bör tillfällig föräldrapenning kunna utges när ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år genomgår behandling mot sitt sjukdomstillstånd och det utan behandlingen föreligger en fara för barnets liv. Tillgång till en närstående kan i de fall som nämns vara av avgörande betydelse för barnet under behandlingsperioden och det kan finnas ett behov av att föräldrarna aktivt deltar i behandlingen för att den ska bli framgångsrik. Den i målet aktuella behandlingen är inte att likställa med de situationer som exemplifieras i propositionen. Det kan inte anses ha funnits ett avgörande behov av att föräldrarna aktivt deltog för att behandlingen skulle kunna genomföras. Oskars sjukdom har inte i sig varit så allvarlig eller hans hälsotillstånd så nedsatt vid intagningstillfället eller under den aktuella perioden i övrigt att det förelåg ett påtagligt hot mot hans liv. E.V. har därmed inte rätt till tillfällig föräldrapenning.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-01, Melin, Almgren, Dexe, Hamberg, Lundin) yttrade: Skälen för avgörandet.

Lagrum m.m.

E.V:s son Oskar hade fyllt 16 år några månader innan han insjuknade i diabetes mellitus. För att föräldrapenning ska kunna utgå för vård av ett barn som har fyllt 16 år krävs - utom i vissa situationer som inte är aktuella här - att barnet är allvarligt sjukt och att föräldrarna behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet (4 kap. 10 b § AFL, som är tillämplig i målet enligt 1 kap. 3 § lagen [2010:111] om införande av socialförsäkringsbalken).

Bestämmelsen trädde ursprungligen i kraft den 1 januari 2005. Då användes begreppet svårt sjukt barn i stället för allvarligt sjukt. I de ursprungliga förarbetena (prop. 2004/05:1, utgiftsområde 12 s. 26) angavs att med begreppet svårt sjukt barn avsågs att det förelåg ett påtagligt hot mot barnets liv. Det innebar att det i normalfallet skulle föreligga en i tiden omedelbar fara för barnets liv.

Den i målet aktuella lydelsen av 4 kap. 10 b § AFL trädde i kraft den 1 juli 2006. Anledningen till lagändringen var att regeln fått en betydligt mer restriktiv tillämpning än som hade varit avsedd.

I förarbetena till lagändringen (prop. 2005/06:159 s. 18 och 32 f.) uttalades att även med uttrycket allvarligt sjuk avses att barnets sjukdom i sig är så allvarlig och att hälsotillståndet är så nedsatt att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Detta utesluter dock inte att tillfällig föräldrapenning kan utges även för tid när det direkta hotet mot barnets liv inte längre föreligger. Det krävs således inte att hotet ska innebära en i tiden omedelbart föreliggande fara för barnets liv. Tillfällig föräldrapenning bör även kunna utges när ett allvarligt sjukt barn genomgår behandling mot sitt sjukdomstillstånd och det utan behandling föreligger en fara för barnets liv.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Av den medicinska utredningen i målet framgår i huvudsak följande. Vid utebliven behandling leder sjukdomstillståndet till död inom cirka en vecka. Om det saknas kunskap i familjen och barnet får fel insulindos finns det risk för att barnet får symtom som kräver intensivvårdsbehandling och medför risk för hjärnskador. Från sjukvårdens sida kräver man att båda föräldrarna deltar under hela vårdtiden (1-17 april 2008) för ”psykologiskt krisstöd och medicinsk kunskapsinhämtning inför avancerad hemsjukvård”. Om föräldrarna inte skulle delta ”så är anmälan till socialnämnden aktuell”.

Högsta förvaltningsdomstolens prövning grundar sig på förhållandena vid tidpunkten för Försäkringskassans omprövningsbeslut, dvs. juni 2008.

Med hänsyn till vad som utretts om sjukdomen och om Oskars tillstånd under den aktuella perioden måste han anses ha varit allvarligt sjuk i den mening som avses i lagrummet. Av utredningen framgår också att det var viktigt att E.V. deltog vid den inledande behandlingen av sjukdomen. Det har inte satts i fråga att hon var tvungen att avstå från förvärvsarbete för att göra detta. E.V. har alltså rätt till tillfällig föräldrapenning.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Högsta förvaltningsdomstolen underinstansernas avgöranden och förklarar att E.V. har rätt till tillfällig föräldrapenning för tiden den 1-17 april 2008.

Föredraget 2011-01-12, föredragande Samuelsson, målnummer 5542-09